מספר מזהה: 6738

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שקר למען כיבוד אב

שאלה:

האם מותר לשקר למען כיבוד אב?
אבי קנה מחשב לפני כחודש ימים ,ולפני כמה ימים
נשפך על המחשב החדש מיץ תפוחים,
לא אמרנו לאבי כלום על מה שקרה כי ידענו שזה יגרום לו לעוגמת נפש וצער גדול מאוד,הוא קנה את המחשב בגלל שאחותי היתה צריכה את זה דחוף ללימודים וזה לא היה בזמן כ"כ טוב (מצב הבנק).
שלחנו את המחשב לתיקון אך אין אפשרות לתקנו האם מותר לשקר למפעל שהמחשב הפסיק לעבוד פתאום ביום בהיר, וכנראה בגלל שיש לנו אחריות הם יתנו לנו מחשב חדש ואבי לא ידע מזה כלום וזה באמת יעזור לנו

תשובה:

תשובת הרב אשר שקאני:

א. כאן לא מדובר על שקר בלבד אלא על גזילה באמצעות שקר. במילים אחרות, קיים איסור תורה לרמות אדם או חברה, ולהטעות אותם כך שהם ישלמו תשלום שמן הדין הם פטורים ממנו.
ב.
על עצם אמירת שקר, יש להקדים בקצרה שהדבר פשוט שענין השקר הוא חמור מאד עד מאוד וכמו שמבואר בכמה מקומות בחז"ל[1] ואין כאן המקום לומר כמה זה מגונה לשקר, וכמ"ש הגאון באגרת הידועה שלו. אלא גם ההשלכות מהשקר והאי אימון זהו דבר נורא במערכת יחסים בין בני אדם.
ראו ברמב"ם (דעות פ"ב ה"ו) "אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי, ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב אלא תוכו כברו והענין שבלב הוא הדבר שבפה, ואסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעת הנכרי, כיצד לא ימכור לנכרי בשר נבילה במקום בשר שחוטה, ולא מנעל של מתה במקום מנעל של שחוטה, ולא יסרהב בחבירו שיאכל אצלו והוא יודע שאינו אוכל, ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל, ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח וכן כל כיוצא בו, ואפילו מלה אחת של פיתוי ושל גניבת דעת אסור, אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל עמל והוות".
ואף על פי כן מותר לשנות מפני השלום, וכמו שמצינו בתורה שהקב"ה שינה מפני השלום, אך באופן שנגרם נזק ממוני לחבירו ברור שאין לשקר אך כאמור בפסקה א, כאן מדובר בגזל גמור, ועל כן אסור באופן מוחלט לשקר לחברה של המחשבים כדי להשתמש באחריות.
ג.  לכן למעשה, ההצעה היא שהמשפחה המורחבת תשתתף בעלות התיקון וישתדלו שלא לשקר לאב אלא להתחמק ואם אין זה אפשרי יאמרו לאב שהתיקון עלה ללא תשלום מחמת החאחריות שיש להם[3].

הערה לסיום – שקר לחברה במצבים כאלה אין לו סיכוי גדול להצליח (טכנאי החברה יודעים לאתר תקלות כאלה וסיבתן) כך שתוצאתו הכמעט ודאית היא של חילול ה'.


[1] יעויין בסנהדרין צב. כל המחליף דיבורו וכו', אבות פ"א משנה יח. ועוד וכתב בספר החינוך (מצוה עד), ידוע כי השקר נתעב ונאלח, אין דבר מאוס ממנו, והקללה והמארה בבית כל אוהביו, מפני שהשי"ת הוא אל אמת ואין הברכה מצויה וחלה אלא במתדמים אל השי"ת במעשיהם להיות אמתיים, כמו שהוא אל אמת. ע"כ.
[3]
ראה ספר ילקוט יוסף כיבוד אב ואם עמ' תעז והלאה.