מספר מזהה: 7842

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

תרומת ביצית לאשת כהן

שאלה:

שלו הרב מרדכי הי"ו

מה עמדת הפוסקים ביחס למקרה כזה.
האם הילד יהיה חלל, לשיטת הסוברים שהוא מיוחס למקור הביצית ?
אם כן – האם זה מותר ?
אם לא – האם לא מדובר בסתירה, שהילד מוגדר כגוי ויעבור גיור, אבל יהיה כהן ?

כל טוב ותודה

תשובה:

שלום רב.
מפאת דוחק הזמן, אשיב בקצרה, עד שירחיב…
א. בכל מקרה הילד לא יהיה חלל, כי אמו לא נתחללה ע"י ביאת איסור או ביאת כהן חלל.
ב. לגבי קביעת אימהות: המחלוקת בין הפוסקים היא: האם הביצית קובעת, ולכן האם ההלכתית היא תורמת הביצית, ואז הילד גוי אם התורמת גויה, או שהיולדת היא האם ההלכתית, ואז היילוד יהודי גם אם התורמת לא.
ג. אם הילד יהודי וגם נותן הזרע יהודי, אזי כל עוד לא נתחללה האם, רק זהות האב קובעת אם הילד כהן או ישראל.
(רק אם מדובר בתרומת זרע מגוי לבת כהן —  יש ויכוח בין הפוסקים אם הילד היהודי הזה [שאמו בת כהן] יהיה גם כהן [מאחר ואין לו אב הלכתי, הוא מתייחס  על שבט אמו — שיטת הגרש"ז אויערבאך], או שאינו כהן אלא הוא ישראל כשר — כשיטת החולקים על הגרשז"א בסוגייה במסכת בכורות).
ד.  לגבי קביעת האימהות: להלכה, דעת הגרשז"א, הגר"ע יוסף, והגרי"א אלישיב — שהדבר לא יצא מכלל ספק ולכן לגבי קביעת האימהות יש להחמיר כשתי השיטות. (אף יש דעות חולקות לשני הצדדים)
בברכה,
מרדכי הלפרין