מספר מזהה: 6392

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

תרומת זרע – מיהודי או משאינו יהודי?

שאלה:

לגבי תרומת זרע, אם נמצא יהודי שזהותו ידועה ומוכן לתרום זרע לזוג חשוך ילדים. האם זו בעיה הלכתית?
מה עדיף זרע מתורם יהודי ידוע או מגוי?
והאם יש בכלל בעיה לקבל תרומת זרע מיהודי ידוע כאשר אין דרך אחרת לזוג ללדת? 

תשובה:

לשאלה הראשונה:
לדעת רוב הפוסקים (הגר"מ פיינשטין זצ"ל ויבל"א הגרי"ש אלישיב, הגר"ע יוסף ועוד), אין חשש ממזרות בלא מעשה אסור של גלוי עריות, ולכן אין חשש ממזרות בהזרעה מלאכותית מתורם.
אמנם דעת ה"ויואל משה" (האדמור מסאטמר) שיש ודאי ממזרות בכה"ג, אך כאמור, דעתו לא התקבלה להלכה על ידי רוב הפוסקים בדורנו.
אך מאחר וגם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל חשש לספק ממזרות, מקובל לא להמליץ לכתחילה לקבלת תרומת זרע מתורם יהודי ידוע כשמדובר באשה נשואה.

לשאלה השניה:
נראה שלדעת הגר"מ פיינשטין עדיף תורם יהודי ידוע, ולדעת הגרש"ז אויערבאך עדיף תורם גוי.

השאלה השלישית – נענתה במסגרת התשובה לשאלה הראשונה.
ראו גם תשובתי לשאלות מס' #81 , #5303 במאגר של פרויישט השו"ת של מכון שלזינגר.