מאמרים
"נתוח מתים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 109.
"הזרעה מלאכותית" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 81.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.
קורצטג, משה. "שמירת זרע לקיום מצוות "פרו ורבו"" אסיא ז, עמ' 294-298.
סושארד, צדוק. "הקפאת זרע לקיום מצוות פו"ר – שו"ת" אסיא ז, עמ' 291-293.