תמציות

בעניין הרדמה בשעת מילה

השאלה :

 

גר שבא להתגייר, האם מותר להרדימו לפני שימולו אותו, וכן יהודי אשר מאיזו שהיא סיבה לא נימול בקטנותו, האם מותר להרדימו לפני מילתו ?

 

תשובה :

הבעיות הקשורות בשאלה זו הן :

א. בשולחן ערוך (אורח חיים, סימן ס', סעיף ד') נפסק, שמצוות צריכות כוונה, והישן אינו מכוון לאותה מצווה.

אולם : 1. במצוות מילה - מעשה המילה נעשה ע"י המוהל והוא הרי ער ומכוון למצוה. וגם אם נאמר, שצריך שליחות והמוהל מבצע את המילה רק כשלוחו של הנימול, הרי אין השליחות נפסקת גם בעת שינת הנימול, מכיון שאינו מחוסר מעשה להתעורר.

2. יש שיטות, שלא צריך שליחות ולא צריך כוונה במילה.

3. במצות מילה העקר הוא שתהא המילה חתומה בבשרו ואין המצוה אלא שיהא נימול, ואם כן אין כל הקפדה לעשות את הדבר בהרדמה.

ב. אחד מהאחרונים כתב, שמצוות מילה צריכה להיות דוקא ע"י צער.

המחבר דוחה זאת, וסובר שאין הצער מעכב במילה, שכל שמעשה המילה נעשה כהלכה, מה לנו ולצערו של זה.

 

מסקנה :

"אשר על כן נלע"ד, דלדינא שפיר דמי למול איש גדול, שלא נימול בילדותו מאיזו סיבה, ע"י סם הרדמה ; וכן גר הבא להתגייר מותר למולו ע"י סם הרדמה, וכן עשינו מעשה בעיה"ק ירושלים בהסכמת חברי בית הדין הרבני בשנת התשכ"ג.

(הרב עובדיה יוסף, נועם, כרך י"ב, עמ' א'-י').

 

מקורות נוספים :

שו"ת אמרי יושר, ח"ב, סי' ק"מ, אות ג' ; שו"ת שרידי אש, ח"ג, סי' צ"ו, ועוד.