מילה ב- HYPOSPADIAS

השאלה :

 

תינוק שנולד כך, שנקב צינור השתן הוא מן הצד, האם מותר לדחות מצות מילה עד שיתקנו הרופאים את המום ?

 

תשובה :

המחבר מביא נמוקים שונים להיתר דחית המילה :

א. אם ימולו התינוק בזמנו לא יוכלו לתקן את המום והילד לא יהא ראוי להוליד. דבר זה מהוה בטול מצות פריה ורביה לאב (כמבואר ביבמות, ס"ב, ב' וברמב"ם הלכות אישות, פרק ט"ו, הלכה ד').

ב. יש לדון את הילד כחולה, שאין מלין אותו עד שיבריא.

ג. אין חיוב על האב למול את בנו בזמנו ועל ידי זה ישאר בנו בעל מום, כי במצות עשה אין חיוב לבזבז את כל ממונו, ולא יהא ממונו חביב עליו מגופו.

ד. אי אפשר לומר, שבשביל מצוותו של האב למול את בנו בזמנו נדחה את חבלתו של התינוק, שישאר בעל מום כל ימיו.

מסקנה :

מותר לדחות את מצות המילה עד לאחר שינתחו הרופאים את התינוק ויתקנו את מומו.

(הרב ח. א. ליפשיץ, סיני, כרך ס"ג, עמ' רפ"ו - רפ"ז)

 

 

מקורות נוספים :

ספר אסיא ג', 388 - 390 ; ספר אסיא ד', 224 - 225 ; שו"ת חתם סופר, ליקוטים, סי' ס"ד; נועם, כרך ה', עמ' שי"א; שו"ת חלקת יעקב, ח"ב, סי' כ"א - כ"ב; שו"ת אגרות משה, חאו"ח, סי' מ"א ; ועוד.