מילה לתינוק שנולד עם מחלת לב

 

השאלה :

האם יש למול בזמנו תינוק, שנולד עם מחלת לב קונגניטלית והוא כחול ?

 

תשובה :

רוב הרופאים שנשאלו, סברו שאין סכנה במילה במקרה זה. אכן חלק מהרופאים סברו, שהמילה עלולה לסכן את התינוק.

 

לדעת המחבר אין למול את התינוק משני טעמים :

א. מטעם מראהו וצבעו, שכך נפסק להלכה שאין מלים תינוק ירוק או אדום, ובכלל ירוק גם כחול, כמבואר בפוסקים ;

ב. מטעם חוליו, שכן נפסק להלכה, שהחולה אין מלין אותו עד שיבריא. ומבואר בפוסקים, דאף בחולי כל שהוא, או מצטער, צריכים להמתין עד שיבריא. ובחולי כל הגוף צריכים להמתין שבעה ימים מיום הבראתו, גם במחלה שאין בה סכנה. וכל זה לענין הבראה, אבל בשעת חוליו, אין חולק שאין למולו. ולדעת המחבר, גם אם הרופאים אומרים, שאין סכנה במילה - אין לסמוך על כך ואין למולו. אכן אם המחלה אינה עשויה להתרפאות, יתכן שיש למולו בזמנו כי אחרת ימות ערל, אבל בימינו יש רפואה למחלות הלב המולדות, ולכן יש להמתין עם המילה עד שיבריא.

 

המסקנה

אין למול את התינוק החולה במחלת לב קונגניטלית - עד שיבריא.

 

(שאלות ותשובות מנחת יצחק, חלק ה', סימן י"א)

 

מקורות נוספים :

ראה לעיל עמ' 306-304 וכן: ספר אסיא ד', 220 - 221; זוכר הברית, סי' י' אות י"ז ; הרפואה והיהדות, עמ' 244.