לידה במלקחיים - לענין פדיון-הבן

 

השאלה :

בכור שנולד בעזרת מלקחיים - האם פטור הוא מדיני בכורה ?

 

תשובה :

יסוד השאלה - האם יש במכשיר זה משום חציצה בין העובר לבין קיר הרחם [ודומה למבואר במסכת חולין, ע', א' - כרכו בסיב] ?

 

 

יסודות ההיתר -

 

א. הרופא אינו מכניס את המכשיר לתוך הרחם אלא רק לפרוזדור, וממלא נתקדש העובר בקדושת בכור ברחם ;

 

ב. גם אם יגיע המכשיר לתוך הרחם, מכיון שנוגע הוא רק במקצת הבכור אין זאת חציצה, כי רוב הבכור נוגע ברחם ;

 

ג. שיטת רבינו גרשום מאור הגולה,שכל הנולד שלא כדרך הנולדים - פטור מבכורה כמו יוצא דופן (נתוח קיסרי). אך רבים מהראשונים חולקים עליו ולשיטתם בודאי אין עכוב, מבחינה זאת, בלידת מלקחיים. וגם לשיטת רבנו גרשום מאור הגולה - מי אומר, שבנידון דידן אין זה דרך הנולדים, ואם כן גם לשיטתו לא ברור לפטור בכור כזה מקדושת בכירה.

 

מסקנה :

 

"פוק חזי מה עמא דבר, מעולם לא עלה על לב אדם להסתפק בזה לפטור מפדיון בכהאי גוונא".

(שו"ת חבצלת השרון, מהדורא תניינא, סימן נ"ו).

 

מקורות נוספים :

שו"ת בית שלמה, סי' ל"ט; שו"ת חלקת יעקב, ח"א, סי' מ"א: שו"ת חלקת יואב,.חיו"ד, סי' כ"ו ; שו"ת אבני נזר, חיו"ד, סי' שצ"א - שצ"ד ; שו"ת שרידי אש, ח"ב, סי' קי"ד ; שו"ת דובב מישרים ח"ב, סי' ל"ב ; זוכר הברית, סי' כ"ח, סק"ה ; שערים המצויינים בהלכה, סי' קס"ד, סק"כ; שו"ת אג"מ, חיו"ד, ח"ג, סי' צ"ו אות ז'.