תפילין ותפלה - בחולה עם CYSTOSTOMY

השאלה:

חולה, שהוצרכו לפתוח את כיס השתן דרך הבטן והשתן מנטף בתמידות מבלי שירגיש כלל - מה דינו לענין הנחת תפילין ותפלה ?

 

תשובה :

לענין הנחת תפילין - פשוט שמחוייב, על פי המבואר בתוספות, ברכות (כ"ג, א', דברי המתחיל חיישינן), שמותר להשתין מים בבית כסא עראי כשהתפילין בראשו. ואף לדעת הרמב"ם, המחמיר בזה (מובא בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן מ"ג) היינו רק לכתחילה, אבל בנידון דידן ייבטל בתמידות ממצות תפילין, ולכן פשיטא שמחוייב.

 

ולענין תפילה - בשו"ת הרמ"א (סימן צ"ח) נפסק להלכה, שמי שיש לו חולי, שהשתן מטפטף תמיד בניגוד לרצונו ולידיעתו, יש להתיר לעשות לו בגד סביב איברו והבגדים העליונים יהיו נקיים ובשעת הטפת השתן - יפסיק, ואחר כך יתפלל. אמנם, מי שרגיל הוא בכך, ואם לא יתפלל יפטר מן התפלה לעולם, בודאי מותר לו להתפלל בלא גוף נקי. ובודאי בנידון דידן, שאינו יכול להפסיק את נזילת השתן - מותר להתפלל.

המחבר מביא עוד שני סניפים להקל :

א. השתן אינו יוצא מהאיבר כדרכו, אלא דרך דופן הבטן - והרי זה שינוי ;

 

 

ב. איש חולה, שרוצה להתפלל - אם לא נתיר לו, יש לחשוש לטירוף דעתו ועגמת נפש רבה.

 

מסקנה :

"צריך להתפלל ולהניח תפילין בברכה, וכמובן שהכלי שיש בו שתן צריך להיות מכוסה".

(שו"ת חלקת יעקב, חלק א', סימן קס"ח).

 

מקורות נוספים :

חיי אדם, כלל כ"ה, ס"ה ; שו"ת מלמד להועיל, חאו"ח, סי' ז' : שו"ת שאילת משה, חאו"ח, סי' ל"ד-ל"ה : שו"ת ציץ אליעזר, ח"ח, סי' א'; שם, ח"ט, סי' ו'; שם, חי"ב, סי' י"ב ; שו"ת מנחת יצחק, ח"ו, סי' י"א - י"ב ; נשמת אברהם, חאו"ח, סי' ע"ו, סק"ט.