"מטרת חוברות אלו היא להביא לידיעת המעוניינים והנוגעים בדבר את הבעיות, הפתרונות והלכי המחשבה של רבנים ורופאים שעסקו בבעיות אלו... ואשר נכתבו במקומות מפוזרים ובלתי-ספציפיים לרפואה והלכה" (מתוך ההקדמה לגליון הראשון של "אסיא", ב' אלול תש"ל).

לכן בנוסף למדורינו הקבועים העוסקים בפרסומים מקוריים ובתקצירים בעלי עניין, מצאנו לנכון לפתוח מדור חדש במסגרת הרבעון - המדור הביבליוגרפי.

בגליון זה ובבא אחריו נפרסם בע"ה ביבליוגרפיה עברית של מאמרים ופרסומים שנדפסו עד שנת תשל"ג. תודתנו נתונה לרב נחום רקובר שעל ידו נערכה הביבליוגרפיה כחלק מ"אוצר המשפט" - המפתח הביבליוגרפי למשפט העברי. אנו מקוים שבהמשך נוכל יפרסם הן עידכון ביבליוגרפי לפרסומי השנים האחרונות בעברית, והן רשימת מאמרים בלועזית בנושאי הלכה ורפואה, עבודה הנמצאת עדיין בעיצומה ע"י הרב רקובר.

* * *

 

במסגרת זו מופיעה רשימת המאמרים בנושאים הבאים :

א. רפואה (כללי)

ב. יסורי אדם

ג. ניסויים בבני אדם ובבעלי חיים

ד. נישואי קרובים ומחלות תורשתיות

ה. הריון

ו. הזרעה מלאכותית

ז. הפלה מלאכותית

ח. השתלת אברים - קביעת זמן המות - ניתוחי מתים

ט. סירוס

י. הפיכת המין

יא. שבועת הרופא וסודיות רפואית

יב. נאמנות הרופא

יג. שונות

 

* * *

א. רפואה (כללי)

 

1 אלון, מנחם : ההלכה והרפואה החדישה. מולד כרך ד (כז) תשלא-תשלב עמ' 236-228 ; ספר סנהדראי, ת"א תשלב עמ' 254-239

2 אנציקלופדיה תלמודית: חולה. כרך יג עמ' רלג-רפה

3 ארזי, אברהם: הרפואה בהשקפת חז"ל. מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' מ-מז

4 ביק-שאולי, אברהם : הרפואה במשנתו ההלכתית של הגאון רבי יעקב עמדין. אסיא גל' ז מרחשון תשלג עמ' 13-11

5 ברומברג, א"י: רופאים ורפואה בהשקפת ראשונים. שנה בשנה תשכט עמ' 223-218

6 גרוסברג חנוך זונדל (עורך) : קונטרס הרפואה [גדר חולה שיש בו סכנה ; פעולות רפואיות בשבת ; עניינים הנוגעים לחולה ; אומדנות הרופאים ; שבת הותרה בפקוח נפש או דחויה ; נתוח המת ; קירוב מיתה ; שבילי הזרע ; נתוח האם ; הפלת עובר ;... הזרעה מלאכותית... עניני מילה]. נועם ספר י תשכז עמ' רפח-שיז

7 - קונטרס הרפואה ; תמצית בעיות רפואיות הנוגעות לעניני הלכה שנתבארו בכרכים האחרונים (ט-טז) וספרים נוספים שנפרטו בדף השני. נועם ספר טז תשלג ספירה שניה עמ' א-נב

8 דה-פריס, בנימין: דמותו של הרופא בתקופת התלמוד. קורות כרך ד חוב' ג-ד סיון תשכז עמ' 253-248

9 הכהן, מנחם (עורך) : על הרפואה במקורות היהדות. מחניים גל' קכב מרחשון תשל ; גל' קכג כסלו תשל

10 וולנר, משה דב : זכויות וסמכויות הרופא [חשיבות הרופא ; שכר הרופא... סמכויות הרופא ; מחלה מדבקת ; תרומת דם או אבר ; הקלת חבלי מיתה...]. התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' רצז-שכא

11 ויינברגר, אפרים : שמירה על החיים ועל הבריאות בהלכה. התורה והמדינה קובץ יא-יג תשכ-תשכג עמ' קג-קכה

12 יעקובוביץ, ישראל (עמנואל) : הרפואה והיהדות ; מחקר השוואתי והיסטורי על יחס הדת היהודית לרפואה. מאנגלית-גאולה בת יהודה. ירושלים תשכו 320 עמ'. בקורות : זילברשטיין, ו' : סיני כרך נט תשכו עמ' קצ-קצא. בירנבוים, פלטיאל : יחסה של תורת היהדות לרפואה. פליטת סופרים, ירושלים תשלא עמ' 304-300

13 - יחס ה'שלחן ערוך' לתלמוד ולרמב"ם בענינים רפואיים. סיני כרך נט תשכו עמ' לט-מד ; ר' יוסף קארו, ירושלים תשכט עמ' קעח-קפג

14 - תרומת היהדות לאתיקה הרפואית. שנה בשנה תשלג 211-203

15- הרופא בחוק היהודי ובספרות הדתית. הרופא העברי שנה 28 1955 חוב' א-ב עמ' 129 142- (התמחותו, מקומו בחברה, מוסריותו המקצועית וזכויותיו) ; שנה 29 1956 חוב' א-ב עמ' 99-87 (שכרו המקצועי): עמ' 160-151 (רשיונו להתעסק ברפואה והתחייבויותיו המשפטיות)

16 - שאלות והערות בענינים רפואיים שונים [ (א) העברת דם מתים לחולים ; (ב) ניתוח המתים ; (ג) אמצעים חדשים למניעת ההריון ; (ד) 'מיתה יפה' ע"י עצירת רפואות ; (ה) ניתוחים פלסטיים לשם נוי]. נועם ספר ז תשכג עמ' רעא-רעה

17 כהן, שמואל : הרופא ע"פ תורתנו הכתובה והמסורה. מאסף, פרקי דברי הימים ואמרי מדע, פטרבורג תרסב חלק א עמ' 91-79

18 כהנא, יצחק זאב: הרפואה בספרות ההלכה שלאחר חתימת התלמוד. סיני כרך כז תשי עמ' סב-עט, רכא-רמא ; מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשלג עמ' 162-126

19 כהנא, ש"ז : חכמת הרפואה באספקלרית היהדות, קורות כרך א תשיב-תשטז עמ' 274-273

20 ליבוביץ, יהושע: לתולדות הרפואה בישראל. יבנה כרך ג תשט עמ' 200-184; מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' יח-לז

21 - המוסר הרפואי בין היהודים בימי הביניים ועל סף התקופה החדשה. קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 288-283

22 מונטנר, זיסמן : על מוסרו של הרופא היהודי - השכלתו ותפקידו ע"פ הספרות העברית הקדומה. הרופא העברי שנה 19 1946 חוב' א עמ' 127-123

23 - ר' שם טוב בן יצחק מטורטושה על חיי הרופא העברי ומוסרו באירופה. סיני, ספר יובל, תשיח עמ' שכא-שלז

24 מרגליות, ראובן: רופאים ורפואות בתלמוד. קוי אור, לבוב [תרפא] עמ' נד-סד. מלואים טל תחיה, לבוב [תרפב] עמ' פב-פד

25 - הרפואה בתלמוד. עומר שנה ו תשך עמ' 12-6

26 מרגלית, דוד : על הרפואה בתלמוד. סיני כרך לד תשיד עמ' שצו-תו

27 - חכמי ישראל כרופאים. ירושלים תשכב 222 עמ'

28 - דרך ישראל ברפואה. ירושלים תשל 600 עמ'

29 - התודעה של המוסריות ברפואה העברית. קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 294-289

30 - מוסר הרפואה שהוא מוסר היהדות. קורות כרך ו תשלב-תשלד עמ' 345-342

31 מרצבך א"ח : הרופא הדתי ושליחותו במדינה העברית. יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 209-201, 224 ; דת ישראל ומדינת ישראל. עמ' 153-140

32 פרלמן, משה : מדרש הרפואה; כולל כל תורת הרפואה ושמירת הבריאות בתלמוד בבלי וירושלמי, מכילתא... עם ביאור קצר מאת המאסף והערות מאת י"ל קצנלסון וא"מ מזיא. ג חלקים ת"א תרפו-תרצד 96+117+156 עמ'

33 קורות : ספרים ומאמרים לתולדות הרפואה בין היהודים שהופיעו בארבעים שנה האחרונות. קורות כרך א תשיב-תשטז עמ' 72-56

34 קצנלסון (בוקי בן יגלי), י"ל: התלמוד וחכמת הרפואה. ברלין תרפח 401 עמ'

35 רבין, יעקב: הרקע הרפואי בשו"ת. הרופא העברי שנה 25 1952 חוב' א-ב עמ' 117-106

36 שטיינברג, אברהם (עורך) : אסיא - מאמרים, תמציות וסקירות בעניני הלכה ורפואה. גל' א-ח תשל-תשלג

 

ב. ייסורי אדם

 

37 יעקובוביץ, ישראל (עמנואל) : צער של אדם בדיני ישראל. ספר היובל להרב א' יונג, ניו-יורק תשכב עמ' קלג-קמא

38 - ערך יסורי האדם בהלכה. הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ'  87-80

39 ריינס, חיים זאב : הצער בהשקפת חז"ל. מסות ומחקרים במוסר ובמשפט, ישראל, ירושלים 1972 עמ' קכג-קכט

 

ג. ניסויים בבני אדם ובבעלי חיים

 

40 דומב, צבי: אם מותר לגרום צעב"ח ע"י נסיונות מדעיים בגופם לתועלת הרפואה. קול תורה שנה טו תשכא חוב' ד עמ' ט-יב

41 הופמן, דוד צבי: לשאלת צער בעלי חיים לצורך (בירורים בשולי בעית עריכת ניסויים בבעלי חיים). בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה

42 חפוטא, אברהם: בדין צער בעלי חיים לצרכי רפואה. נעם ד תשכא עמ' ריח-רכה

43 יעקובוביץ, עמנואל : נסיונות רפואיים בגוף החי. אסיא ב שבט תשלא עמ' 7-5

44 לוי, יעקב: בדיקת תרופות חדשות ובעיותיה ההלכתיות. נעם ספר יג תשל עמ' עז-פב

45 פרידמן, נתן צבי: נסויים מדעיים על גופות בעלי-חיים. נעם ה תשכב עמ' קפח-קצד ; שמעתין שנה ה גל' 22-21 סיון-אב תשכט עמ' 80-76

46 קרשטיין, אשר : [בענין אם מותר לגרום צער לבעלי חיים ע"י נסיונות מדעיים בגופם לצורך חקירות רפואיות]. נעם ד תשכא עמ' שכו-שכז

 

ד. נישואי קרובים. מחלות תורשתיות

 

47 גליקמן, יצחק : בענין נישואי קרובים המותרים עפ"י התורה. נועם ספר יב תשכט עמ' שסט-שפב

48 חפוטא, אברהם : בדין נישואי קרובים וחמירא סכנתא. נועם ספר יג תשל עמ' פג-קג

49 יונג, אליהו: נישואי קרובים. נועם ספר יב תשכט עמ' שיד-שטז

50 ישראלי, שאול : חיתון במקרה של מחלה מסוכנת במשפחות. עמוד הימיני ת"א תשכו סי' לג עמ' שיא-שיז

51 סלונים, זאב דוב : בענין נישואי קרובי משפחה. נועם ספר יב תשכט עמ' שיז-שכא

 

ה. הריון

 

52 בזק, יעקב : הפיקוח על הילודה במשפט העברי [ביקורת על David M. Feldman : Birth Control in Jewish Law]. הפרקליט כרך כה תשכט עמ' 2 743-7

53 הורביץ, יוסף יונה צבי: בדין השחתת זרע ומניעת ההריון. ספר היובל לרבי יעקב רוזנהיים, פרנקפורט ענ"מ, תרצב מדור עברי עמ' 114-87

54 היבנר, שמואל : מניעת הריון ע"י גלולות. הדרום. חוב' כ תשרי תשכה עמ' 49-42

55 יעקובוביץ, ישראל (עמנואל) : העקרה והשבחת הגזע בחוק היהודי. הרופא העברי שנה 27 1954 חוב' א-ב עמ' 95-80

56 כ"ץ (קאס), ניסן: השקפת התלמוד וההלכה על אמצעים למניעת התעברות. הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 166-157

57 לוי, יעקב : תרופות הורמונליות לנשים ובעיות דתיות הלכתיות. הרופא העברי שנה 35 1962 חוב' א-ב עמ' 124-114 ; נועם ספר ח תשכ עמ' רלח-רמח

58 -'תכנון המשפחה' בישראל. המעין כרך ו גל' ג ניסן תשכו עמ' 33-23

59 - הגלולה למניעת הריון כבעיה הלכתית-רפואית. נועם ספר יא תשכח עמ' קסז-קעז

60 - בענין מניעת הריון. נועם ספר טז תשלג עמ' קפ-קפז

61 לוינגר, ישראל מאיר : לברור המונחים חדר, פרוזדור, ועליה. נועם ספר י תשכז עמ' קפח-קצא

62 ליבוביץ, יהושע: הריון. האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 269-267

63 נס, ישראל ברוך: ההמצאה החדשה בקליטת הריון בנשים שאינן מתעברות. הפרדס שנה לה חוב' ב חשון תשכא עמ' 23-19

63א פלק, זאב : David M. Feldman : Birth Control in Jewish Law [בקורת]. דיני ישראל כרך א תשל עמ' 116-115

 

ו. הזרעה מלאכותית

 

64 אוירבך, שלמה זלמן : הזרעה מלאכותית.  נעם א עמ' קמה-קסו

65 אינדיק, יצחק: חיוב מזונות בנולד מהזרעה מלאכותית. דיני ישראל כרך ב תשלא עמ' 115-83

66 אמסל, מאיר: אפשרות התעברות באמבטי ועל אגדת בן סירא. המאור שנה ה חוב' ז ניסן תשיד עמ' 28-25

67 - בדבר איסור הזרעה מלאכותית. המאור שנה יג קונ' ח תמוז תשכב עמ' 9-6

68 - עוד פרטים נחוצים באיסור ההזרעה המלאכותית. המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 18-11

69 - מעשה איום של חיתון אח ואחות צאצאי ההזרעה המלאכותית. המאור שנה כד תשלב קונ' ו עמ' 22-21. איזראל, אברהם מאיר : בענין חיתון, אח ואחות מהזרעה מלאכותית. שם קונ' ז עמ' 6-5

70 אפשטיין, חיים פישל : הולדה מלאכותית. הפרדס חלק ח חוב' ב אייר תרצד עמ' 9-6 ; חוב' ג סיון תרצד עמ' 8-7. פרדס, שמואל אהרן : בענין הנ"ל. שם חוב' ב אייר תרצד עמ' 10-9

71 בסוך, משה חיים אפרים : והיה מחניך קדוש ; יחוה דעת נגד הזרעה מלאכותית... ניו-יורק תשכה עמ' לב

72 הלברשטם, שלמה : קונטרס להצלת קדושת ויחוס ישראל (הצעת הכרזת איסור וחרם על כל אשה שתפשע לקבל הזרעה מלאכותית). המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 8-5

73 - הצעת הכרזת איסור על... הזרעה מלאכותית בזרע איש אחר. המאור, ספר שאלות ותשובות וזכרון בספר (ספר היובל), כרך א ניו-יורק תשכז עמ' מד-מז

74 הדאיה, עובדיה : הזרעה מלאכותית. נעם א תשיח עמ' קל-קלז

75 הנקין, יוסף אליהו : הזרעה מלאכותית. המאור שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 11-9

76 ויינברג, יחיאל יעקב : משפט הנולדים ע"י הזרעה מלאכותית. הפרדס שנה כה חוב' א תשרי תשיא עמ' 9-6

77 זקס, חיים ליב : בענין הפראה ע"י זריקת זרע. הפרדס שנה לו חוב' א תשרי תשכב עמ' 24-23

78 טייטלבום, יואל: תשובה בדבר ההזרעה המלאכותית בזרע איש אחר, בירור הלכה אשר הולד הוא ממזר והאשה אסורה לבעלה ועוד כמה איסורי תורה ורבנן. המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 13-3 ; קונ' י אלול תשכד עמ' 5-3

79 - קונטרס התשובה (בענין הזרעה מלאכותית). ברוקלין תשכז עמ' נד

80 יודלביץ, שמואל אהרן : בירור הלכה באיסור השתמשות בפריה מלאכותית. נועם ספר י תשכז עמ' נז-קג

81 יולס, אפרים אליעזר : באיסור זריקה לאשה זרע איש אחר. המאור שנה טו קונ' י אלול תשכד עמ' 13

82 יעקובוביץ, ישראל (עמנואל) : הזרעה מלאכותית, פיקוח לידה והפלה (מחקר משוה של השקפות הדת היהודית). הרופא העברי שנה 26 1953 חוב' א-ב עמ' 129-114

83 יש"ר, שמעון : הזרעה מלאכותית בנשים. המאור שנה ט קונ' י אלול תשיח עמ' 18-15

84 כשר, מנחם מ': יחוס הילוד. נעם א תשיח עמ' קכה-קכח

85 מאירי, מאיר: הלכות הזרעה מלאכותית. עזרת נשים, ספר ג תשטו עמ' שיט-שכא

86 - בנידון הזרעה מלאכותית. הפרדס שנה ל חוב' ה שבט תשטז עמ' 17-14

87 מדניק, חיים : הזרעה מלאכותית. הפרדס שנה כז חוב' ז ניסן תשיג עמ' 3-1. בלוך, אליהו מאיר: שם חוב' ט סיון תשיג עמ' 3-1. מדניק, חיים: שם חוב' יא אב תשיג עמ' 4-3

88 מינצברג, ישראל זאב: [בענין הזרעה מלאכותית]. נעם א תשיח עמ' קכט

89 ניימרק, אברהם י': כשרות הילוד. נעם א תשיח עמ' קמג-קמד

90 נס, ישראל ברוך : בדבר היתר לזרוק ולהכניס זרע האיש לתוך חדרי רחמה של אשה עקרה כדי שתתעבר. הפרדס שנה לב חוב' א תשרי תשיח עמ' 30-27 ; חוב' ב חשון תשיח עמ' 28-25. הורביץ, חיים שלמה : בענין אשה עקרה כדי שתתעבר. שם חוב' ד טבת תשיח עמ' 25-24

91 סוויצקי, מרדכי : בדבר הזרעה מלאכותית בזרע איש אחר. המאור שנה טז קונ' ב כסלו תשכה עמ' 5-3

92. עזרין, י"א: באיסור הזרעה מלאכותית. המאור שנה טו קונ' ז אייר-סיון תשכד עמ' 12-11

93 - בדין אונאה וגם בדבר ההזרעה המלאכותית. המאור שנה טו קונ' ט אב תשכד עמ' 15-13 ; קונ' י אלול תשכד עמ' 12-11 ; שנה טז קונ' א תשרי-חשון תשכה עמ' 21-18

94 - בדיני קדושה, אישות ומאכלות אסורות. המאור שנה טז קונ' ה אדר ב תשכה עמ' 8-7

95 - אי שייך אחות אשה במי שנתעברה ממנו ע"י הזרעה מלאכותית. המאור שנה יז קונ' ב חשון-כסלו תשכו עמ' 7-5

96 פינדליג, משה: הפראה מלאכותית. עטרת צבי, ספר היובל ליוסף ברייער, ניו-ערק תשכב עמ' מה-נו

97 פירר, בנציון : בענין פריון מלאכותי. נועם ספר ו תשכ"ג עמ' רצה-רצט

98 פרידמן, צבי הירש : משפט הנולדים ע"י הזרעה מלאכותית. ספר היובל הפרדס, ניו-ערק תשיא עמ' 233-217

99 - צבי חמד, קונ' מד, החזק מגן, מהדורא תניינא להקונטרס מגן גבורי כח (משפט הנולדים על ידי הזרעה מלאכותית). ברוקלין תשכז סד עמ'

100 צימרמן, חיים : באיסור ההזרעה המלאכותית. המאור שנה טו קונ' י אלול תשכד עמ' 6-5

101 קרדימון, שמשון: הפראה מלאכותית בתלמוד. הרופא העברי שנה 15 1942 חוב' ב עמ' 64-62

102 קרויזר, דוב מ': הזרעה מלאכותית (בירור הבעיה). נעם א תשיח עמ' קיא-קכג. א' מגדולי התורה בירושלים : שם עמ' קכד

103 רבינוביץ, ישראל מרדכי : קונטרס הזרעה מלאכותית - הסכנה הגדולה לחילול טהרת המשפחה הישראלית. המאור שנה ה חוב' א תשרי תשיד עמ' 22-15. יש"ר, שמעון : הזרעה בזרע אי יהודי. שם חוב' ד טבת תשיד עמ' 14-13

104 רבינוביץ, צבי : התעברות ללא הזדווגות. הרופא העברי שנה 33 1960 חוב' א-ד עמ' 109-105

105 שיינברג, אברהם: בענין הפריה מלאכותית. אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 144-140, 249-242

106 שלזינגר, יהודה :  מעמדו המשפטי של היהודי הנולד מהפראה מלאכותית. עבודת גמר בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים

107 שפירא, משה אריה ליב : הזרעה מלאכותית. נעם א תשיח עמ' קלח-קמב

 

ז. הפלה מלאכותית

 

108 אונטרמן, איסר יהודה: בענין פקוח נפש של עובר [באשה שחולה באדמת]. נועם ספר ו תשכג עמ' א-יא

109 אלון, גדליהו: ההלכה שבתורת י"ב השליחים (דידאכי) לאיסור הפלת עוברין]. מחקרים בתולדות ישראל כרך א ת"א תשיז עמ' 280-279

110 אלון, מנחם : הפלה. האנציקלופדיה העברית כרך טו עמ' 90-87

111 אלוני, זלמן יוסף ; מניעת ההריון תוך מ' יום מחשש שמא תשתגע. הפרדס שנה. לא חוב' א תשרי תשיז עמ' 27-24 ; ד טבת תשיז עמ' 23-22

112 אלינסון, אליקים גציל : העובר בהלכה. סיני כרך סו תשל עמ' כ-מט

113 אפטוביצר, אביגדור : עמדת העובר בדיני עונשין של ישראל. סיני כרך יא תשב-תשג עמ' ט-לב

114 אפשטיין, משה : בדיני עוברין. ספר זכרון לי' וינאגראד ולי"א וינאגראד, ירושלים תשג עמ' עה-עו

115 גינצבורג, יעקב משלם: משפטים לישראל - החוק הפלילי ודיני העונשין בזמן הזה לפי משפט התורה התלמוד והמפרשים, ירושלים תשטז (חוברת ב עמ' רכג-רמג: משפט הרצח, פרק ט: עובר ותינוק)

116 גרוסנס, אריה ליב: בענין הצלה לצורך האם וסירוס באשה. הוצאת בית דין צדק לונדון והמדינה, תשרי תשלב חוב' כא עמ' 19 ; הפרדס שנה מו תשלב חוב' ה עמ' 10-7 ; חוב' ו עמ' 8-6; חוב' ז עמ' 9-7

117 דומב, צבי: בדבר הפלה מלאכותית לצורך בריאות האם. קול תורה שנה יז תשכג חוב' ח עמ' ז-י

118 היבנר, שמואל : הפלת עובר בשביל הצלת האם. הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 42-31

119 הרצוג, יצחק אייזיק: אי שרי לאבד עובר שנוצר באסור. קול תורה שנה י תשטז חוב' ז-ח עמ' א-ג

120 ויינברג, יחיאל יעקב : בדין הפלת עובר. הפרדס שנה מ חוב' ד טבת תשכו עמ' 9-7 ; חוב' ה שבט תשכו עמ' 10-7 [חילול שבת בשביל הצלת עובר] ; חוב' ו אדר תשכו עמ' 11-6 [בעמ' 8 היסוד של האיסור להמית עובר]

121 - הפלת עובר באשה חולנית. נועם ספר ט תשכו עמ' קצג-רטו

122 זסלנסקי, א"י: בדיני עוברין. אגרות הריא"ז, ירושלים תשיט עמ' לא-לח

123  טוירק, שמואל אלימלך : הפלת עובר בישראל ובבני נח. אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 21-13

124 יעקובוביץ, ישראל (עמנואל) : השחתת פרי בטן להצלת או רפואת האם. הפרדס שנה ל חוב' ז ניסן תשטז עמ' 23-20

125 ישראלי, שאול: בשאלת הפלה מלאכותית בחשש של ולד בעל מום גדול. עמוד הימיני, ת"א תשכו סימן לב עמ' שא-שיא

126 כהן, משה זאב; מסקין, יעקב; קריסלוב, יצחק; עזרין, יהודה אריה; טויג, אהרון צבי ; ליזורבסקי, ברוך ; כהנא, צבי ; דיימונד, שמעון ; גרינבלט, אפרים ; אספיס, משה ; פרידמן, חיים אלעזר ; דמביצר יחיאל אריה ; מנדל, נתן מנחם ; מדוע חייבו לתמר שריפה [שהרי בני נח מצווין על העוברים והיה צריך להמתין עד שתלד]. המאור שנה ה חוב' י אלול תשיד עמ' 9-4 ; אתרוג, יצחק דוד : שם שנה ו חוב' א תשרי תשטו עמ' 11-10. רוזנטל, בן ציון: ב"נ מצווה על עוברין. שם שנה ח קונ' ח תמוז תשיז עמ' 17-15

127 לוי, יעקב : הצלת הולד אחרי מות האם. המעין כרך יא גל' ד תמוז תשלא עמ' 18-11

128 - הצלת הולד במיתת האם (ע"י נתוח 'יוצא דופן') (שאלת רופא להגהת הרמ"א, או"ח סימן של ס"ה). נועם ספר טו תשלב עמ' רצב-רצט

129 מוזסון, מאיר אריה ; [אמסל, מאיר] העורך : בירור בדין חובל ומזיק [בענין רודף בעובר]. המאור שנה יב קונ' ד שבט תשכא עמ' 11-8

130 נס, ישראל ברוך : הריגת עוברים במעי אמן ע"י רופא עכו"ם. הפרדס שנה לה חוב' י תמוז תשכא עמ' 24-21

131 פינקל, אשר: בענין האשה המקשה לילד. בית יצחק תשיח עמ' 94-92

132 פלדר, גדליה : הפלת הולד - להציל האם לפי שעה מסכנת מיתה. קול תורה שנה יג תשיט חוב' ב עמ' ה-ז ; חוב' ג עמ' ח-י

133 צוייג, משה יונה : על הפלה מלאכותית. נועם ספר ז תשכד עמ' לו-נו

134 רבינוביץ, ישראל מרדכי: הפלה מלאכותית וחיתוך העובר בחכמת הרפואה (ביחס אל מצות שמירת הנפש התורתית). המאור שנה ז חוב' ג כסלו תשטז עמ' 19-15

135 רבינוביץ, נחום אליעזר. שואל כענין [(כא) בענין הפלת עובר]. הדרום חוב' כח תשכט עמ' 22-19

136 שטיינברג, אברהם : ההפלה המלאכותית במקרה של אדמת בהרין. אסיא גל' ד תשרי תשלב עמ' 27-19

137 שטרן, שמואל טוביה : חיסול ולדות. ספר השבי"ט, ח"ב ירושלים תשל עמ' קנד-קס

138 שנקר, אברהם צבי: דין המתת עובר להציל אמו. המאור שנה ג חוב' ד טבת תשיב עמ' 12-11

 

ח. השתלת איברים. השתלת לב. קביעת זמן המוות. ניתוחי מתים.

 

139 אונטרמן, איסר יהודה : נתוח פלאסטי המחבר בשר המת לגוף החי. קול תורה שנה ז תשיג חוב' ז-ח עמ' ב-ד ; ט תשטו חוב' ז-ח עמ' ו-ט ; חוב' ט-י עמ' ג-ה ; חוב' יא-יב עמ' ב-ו | בורנשטיין, דוב : שם שנה ז תשיג חוב' יא-יב עמ' ו-ז ; ח תשיד חוב' א-ב עמ' ח-ט ; חוב' ג-ד עמ' ט-י; חוב' ה-ז עמ' יג-טו. דומב, צבי: שם שנה ח תשיד חוב' א-ב עמ' טו-טז ; ג-ד עמ' י-יא ; ה-ז עמ' יז. ארנברג, יהושע מנחם : לברור שאלת נתוח פלסטי. שם שנה ח תשיד חוב' י-יג עמ' טז-יט ; ט תשטו חוב' א-ב עמ' יז-כ ; חוב' ג-ד עמ' יט-כב ; חוב' ה-ו עמ' יז-כ. בורשטיין, דוב : מלחמת מגן (בשולי מאמרו של הרה"ג י"מ ערינברג). שם שנה י תשטז חוב' א-ב עמ' יד-טו; ג-ד עמ' יז-יח ; ה-ו עמ' יח; ז-ח עמ' כ; ט-י עמ' טז-יז; יא-יב עמ' יד-טו; שנה יא תשיז חוב' א עמ' יא-יב. גליקמן, יצחק: הערה קטנה בשולי המאמרים בענין נתוח פלסטי. שם שנה יא תשיז חוב' ד עמ' כב.

140 - אם מותר להשתמש בבשר המת לנתוח פלסטי. אור המזרח שנה ג חוב' ג-ד אלול תשטז עמ' 7-4

141 - נקודות הלכה בבעית השתלת לב (מתוך הרצאה בכנס לתורה שבע"פ, בתוספת עיונים רחבים). ירושלים תשכח 14 עמ'

142 - בעית השתלת לב מנקודת הלכה. תורה שבעל-פה יא תשכט עמ' יא-יח ; נועם ספר יג תשל עמ' א-ט ; נקודת הלכה בבעית השתלת לב. קול תורה שנה כג תשכט חוב' א עמ' ג-ח ; השתלת הלב בהלכה. שבילין גל' כא-כב כסלו תשכט עמ' ט-יז

143 אילווי, צבי הנרי: נתוח המתים. יגדיל תורה שנה ט תרעז-תרעח עמ' 33-30, 220-214

144 אלבוים, יצחק : ניתוח ב"מ לרפואת צאצאיו. המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון חשכה עמ' 15-13

145 אנציקלופדיה תלמודית : הלנת המת. כרך ט עמ' תלד-תמד

146 אריאלי, יצחק : בעית נתוחי מתים. נועם ספר ו תשכג עמ' פב-קג ; תורה שבעל-פה ו תשכד עמ' לט-ס

147 ארליך, ד': השתלות לב ובעיות הלכתיות הנובעות מכך. מחשבת אדר תשלא עמ' 23-20

148 בורשטיין, דוב : לשאלת ניתוח פלאסטי ממת לחי. הפרדס שנה כח חוב' ג כסלו תשיד עמ' 7-5 | גרינוולד, יקותיאל יהודה : לשאלת ניתוח פלאסטי ממת לחי. שם חוב' ה שבט תשיד עמ' 32-31

149 בלידשטיין, יעקב : הערה בענין קביעת המות בהלכה. הדרום חוב' לז ניסן תשלג עמ' 75-73

150 בלייך, יהודה דוד : קביעת זמן המוות ע"פ ההלכה. אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 162-152

151 ברקוביץ, אליעזר : בירור הלכה בדין ניתוחי מתים. סיני כרך סט תשלא עמ' מה-סו

152 גולבסקי, חיים דובער : בדין רודף שאינו עושה מעשה, בעיות בהשתלת לב, דיני גוסס וטריפה. המאור שנה כא תשכט קונ' א עמ' 16-3 ; קונ' ב עמ' 28-22

153 גולדברג, יהודה אליקים: אם מותר לכהן ללמוד חכמת הרפואה אשר נכללת בה גם חכמת נתוח המתים המעשית. יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 141-135, 196-191, 259-256, 295-292; שנה ט תרעז-תרעח עמ' 67-63, 114-111, 191-177, 229-223, 266-254; שנה י תרעט עמ' 18-6, 84-79

154 גורדון, הירש ליב : בדיקת מתי ישראל על פי דיני ישראל. הרופא העברי תרצז1937- חלק א עמ' 141-130

155 גורן, שלמה: השתלות לב לאור ההלכה. מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' ז-טו

156 גינצבורג, שמאי : הערות לענין שתילת לב. שבילין גל' כה-כו אלול תשל עמ' סא-סב

157 גליקמן, יצחק : בדין הרכבת אברים ממתים לחולים. נעם ד תשכא עמ' רו-ריז

158 גרויברט, יהודה ליב : נתוח מתים. שערי ציון שנה ו תרפו חוב' א-ב דפים ג-ה

159 גרייבר, מיכאל: נתוח המתים לצרכי למוד וחקירה מנקודת השקפת הדת הישראלית. ירושלים תשג פד עמ'

160 גרינוולד, יקותיאל יהודה: נתוח המתים. הפרדס שנה יז חוב' ד תמוז תשג עמ' 1-252

161 - האם מותר לנקר עין של מת ולהרכיב הדוקין שבעיניו על עין חי ? הפרדס שנה יט חוב' ז תשרי תשו עמ' 42-40

162 גרשוני, יהודה : השתלת הלב לאור ההלכה. אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 138-133

163 - השתלת עין ושאר אברים לאור ההלכה. אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 237-228

164 - בירור השיטות בענין ניתוחי מתים. אור המזרח כרך יט תשל עמ' 30-22, 36 .

165 הדאיה, עובדיה: ניתוח מתים לצרכי למוד ורפואה. התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' קצא-רא

166 - בענין 'לא תלין' במת. נועם ספר ח חשכה עמ' סח-עד

167 הופמן, דוד צבי: לשאלת בעלות האדם על עצמו (בשולי בעית השתלת אברים בבני אדם). בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ה

168 היבנר שמואל : השימוש בעיניו של מת לפקוח עיניים עוורות. הדרום חוב' יג ניסן תשכא עמ' 64-54

169 הירשנזון, חיים: נתוח מתים. שערי ציון שנה ו תרפו חוב' ג-ה דפים ד-ו: חוב' ו-ז דפים ד-ה: חוב' ח-י דפים ד-ה :

170 הנשקה, דוד : בירור דעתו של הרב יעקב עטלינגר בדין נתוחי מתים. המעין כרך יג תשלג גל' ב עמ' 60-53

171 הרצוג, יצחק אייזיק : ע"ד נתוח מתים לצרכי למודי רפואה. קול תורה שנה א תשז חוב' ב-ד עמ' א-ו; ד עמ' א-ד; ה עמ' א-ד; שנה ב תשח חוב' א עמ' א-ג ; ז-יב עמ' א-ג ; שנה ג תשט חוב' ה-ו עמ' א-ג ; ז-ח עמ' א-ב

172 וולנר, משה דב: נתוח מתים לצרכי למוד ושימוש בחלקי גופות מתים לצרכי רפואה. התורה והמדינה קובץ ה-ו תשיג-תשיד עמ' רב-ריב. | [ישראלי, שאול] העורך : שם עמ' ריג-רכו

173 ויינברג, יעקב, בירור בענין השתלת אברים מחיים לחיים. מוריה שנה ד גל' א-ב ניסן-אייר תשלב עמ' סב-סז

174 וייס, יצחק יעקב : אי מותר להשתיל לב מחולה הנוטה למות לחולה אחר לשם רפואה. המאור שנה כ תשכח קונ' ז עמ' 9-3

175 וכטפויגל, י"י: בדין פינוי המת מקברו ובעיית ניתוחי מתים. נעם ה תשכב עמ' קנט-קסד

176 זילברשטיין, אברהם דוד (ורנר) : ניתוח מתים לאור קורות הרפואה והתפתחותה. סיני כרך נד תשכד עמ' סב-סו

177 - בעית נתוח המתים ופתרונה. יבנה כרך ג ניסן תשט עמ' 215-210; דת ישראל ומדינת ישראל, עמ' 162-154

178 זינגר, צבי : הרב סולובייצ'יק על ניתוחי מתים. טורי ישורון גל' ה תשרי תשכז עמ' 34-33

179 חדש, נח : במאבק נגד ניתוחי מתים. ירושלים תשכ"ז 40 עמ'

180 טוקצינסקי, יחיאל מיכל : לשאלת נתוח המת ובעלות האדם על הגוף. תלפיות כרך ט תשכ"ה-תשל עמ' 589-579

181 טכורש, כתריאל פישל : שמוש ברקמות מכבד ושריר של נפלים המוצאים ע"י זריקה- לצרכי ריפוי. שבילין גל' טז-יז חשון תשכז עמ' לג-מו

182 יודלביץ, שמואל אהרון: נתוח מתים לצרכי למוד רפואה. קול תורה שנה ז תשיג חוב' יא-יב עמ' ג-ד ; ח תשיד חוב' א-ב עמ' ג-ד ; ג-ד עמ' ג-ד ; ה-ז עמ' ח-ט ; ח-ט עמ' ט-י ; י-יג עמ' ז-ט

183 יעקובוביץ, ישראל (עמנואל) : נתוח גופות בני אדם בהלכה. הרופא העברי שנה 33 1960 חוב' א-ב עמ' 105-86

184 - בעיית ניתוח המתים להלכה ולמעשה. תורה בשעל-פה ו תשכד עמ' סא-סו ; מחניים גל' קכג כסלו תשל עמ' קיד-קיט

185 ישראלי, שאול: ניתוחי מתים. עמוד הימיני, ת"א תשכו סי' לד עמ' שיז-שכז

186 כהן, משה זאב ; עור המת ותכריכיו האסורים בהנאה, ומאיזה טעם. המאור שנה ו חוב' י אלול תשטו עמ' 7-4

187 כהנא, קלמן: נתוחי מתים בהלכה (סקירה ביבליוגרפית). נספח : חוות דעת של הגאון ר' נתן אדלר בעל 'נתינה לגר' רבה הראשי של לונדון (תרגום מאנגלית). המעין כרך ז חוב' ב טבת תשכז עמ' 72-43; חוב' ג ניסן תשכז עמ' 72-1. יצא גם בנפרד : ירושלים תשכז 30 עמ'

188 - נתוחי מתים בהלכה. טורי ישורון גל' ט שבט תשכז עמ' 19-17

189 כשר, מנחם מ' : בבעית השלת לב. נועם ספר יג תשל עמ' י-כ

190 לוי, יעקב : נתוחי מתים בישראל (ההלכה והמדע הרפואי). המעין כרך ג גל' א-ב אב תשטז עמ' 31-21

191 - קביעת סיבת המוות ובעיותיה ההלכתיות. נועם ספר ח תשכה עמ' רלא-רלז

192 - בענין השתלת אברים מהמת (הקו המבדיל בין החיים למות). נועם ספר יב תשכט עמ' רפט-שיג

193 - קביעת המות ע"י הרופאים. המעין כרך ט תשכט גל' א עמ' 24, 64

194 - מאימתי מותר להוציא אבר להשתלה? המעין כרך י גל' א תשרי תשל עמ' 11-3

195 - תחליפי הכליה וההלכה. נועם ספר יד תשלא עמ' שח-שכד

196 - 'החולה לפנינו' (הרהורי רופא בענין היתר ניתוחי מתים). נועם ספר טו תשלב עמ' רפד-רצא; אסיא גל' ד תשרי תשלב עמ' 16-10. | מאיר, ד' : 'החולה לפנינו' (קרובים נעשו רחוקים). אסיא גל' ה ניסן תשלב עמ' 13-11. לוי, יעקב: החולה לפנינו (דברי הסבר). שם גל' ו תמוז תשלב עמ' 26-23

197 - מות מוחי. המעין כרך יב גל' ג ניסן תשלב עמ' 31-24

198 לוין, יהודה ליב : ע"ד נתוח המתים (וגם תשובה... אם מותר לחתוך אבר מעובר שהוציא ראשו באופן שלא ימות בו להציל את היולדת מסכנת מות). יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 112-109

199 לוין, יששכר : לשאלת נתוח מתים. התורה והמדינה קובץ ז-ח תשטו-תשיז עמ' שכב-שכז

200 לוין, שלמה יצחק : נתוח מתים. הפרדס שנה טז חוב' ג סיון תשב עמ' 30-29; ספר היובל הפרדס, ניו-יורק תשיא עמ' 141-138

201 - הרכבת קרום עין המת בעין החי. הפרדס שנה לב חוב' א תשרי תשיח עמ' 16-13

202 - בדין נתוח המתים. הפרדס שנה מד תשל חוב' ד עמ' 16-15

203 ליבוביץ, ישעיהו : על החיים ועל המתים, טורי ישורון שנה א תשכו גל' ג עמ' 27-26

204 ליבס, יצחק אייזיק : בענין השתלת אברים. נועם ספר יד תשלא עמ' כח-קיא

205 ליוואי, שמחה: השימוש בעיניו של מת לפקוח עיניים עוורות. הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 33-31. | היבנר, שמואל : מלים אחדות מעין תשובה שם עמ' 34. ליוואי, שמחה : שם חוב' טז תשרי תשכג עמ' 192-191

206 לשאלת נתוחי מתים. מחשבת חוב' ח אדר-ניסן תשלב עמ' 25-22

207 מאי, חנניה י' : לבעיית נתוחי מתים. טורי ישורון גל' ו-ז חנוכה תשכז עמ' 30-28

208 מאיר, ב' : השתקפות שאלת קביעת שעת המות בהלכה. מחשבת חוב' ג אייר תשל עמ' 22-19

209 מונטנר, ז': בעית הנתיחה וחכמת הביתור בישראל. שי לישעיהו, ספר יובל לר' ישעיהו וולפסברג, ת"א תשטז עמ' 410-394

210 מימון, משה : בענין נתוח פלסטי המחבר בשר המת לגוף החי. אור עולם חוב' ג חשון תשטז עמ' ה-ו

211 מרגליות, יחיאל מיכל : עוד בשאלת נתוחים פלסטיים. קול תורה שנה ח תשיד חוב' ה-ז עמ' יב-יג

212 מרגלית, דוד : לבעיית נתיחת גופות נפטרים (הידע של חז"ל באנאטומיה של הגוף). קורות כרך ד חוב' א-ב כסלו תשכז עמ' 64-41

213 ניומן, ישראל יעקב : בירור הלכה (אם מותר לרופאים להשתמש באיבריו של מת, שציוה, או לא ציוה, על כך - לצורך רפואתו של אדם חי). סיני כרך נה תשכד עמ' קנו-קסג. | יוסט, מאיר: למאמר 'בירור הלכה'. שם עמ' שמט-שנ. ניומן, י' יעקב: עוד ל'בירור הלכה'. שם כרך מ תשכה עמ' קפב-קפג

214 - בירור הלכה (בשאלה האם מותר להשתמש באבר של אדם מת לרפואתו של אדם חי). יוהניסבורג [חש"ד] 12 עמ'

215 נס, ישראל ברוך : בדין נתוח פלאסטי. הפרדס שנה כח חוב' ו אדר תשיד עמ' 17-15

216 נריה, משה צבי: מעיר מתים ינאקו... (עלבון המתים וצער החיים). גוילין גל' כו ניסן תשכז עמ' 24-15

217 סילבר, אליעזר: איסור ניתוח מתים. הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך 16-15

218 עוזיאל, בן-ציון מאיר חי : נתוחי מתים. שערי ציון שנה ו תרפו חוב' ו-ז דפים ב-ד; ח-י דפים ב-ג; יא-יב דפים א-ב; שנה ז תרפז חוב' א-ג דפים א-ב

219 עזריה יודא אריה: בענין מתעסק ואיסור ניתוח מתים אפילו בהסכמת המשפחה. המאור שנה יט קונ' ו אייר תשכז עמ' 11-9

220 פיינשטיין, משה: בענין ניתוח מתים. נועם ספר ח תשכה עמ' ט-טז

221 פירר, בנציון: בענין הרכבת אבר מן המת לאדם חי. נעם ד תשכא עמ' ר-רה

222 פרידמן, נתן צבי : השתלת הלב - לאור ההלכה. אסיא גל' ה ניסן תשלב עמ' 10-9

223 פרייל, אליעזר מאיר : יקרא דחיי [בדבר ניתוחי מתים]. יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 9-3, 57-53, 171-167, 213-208. הורביץ, נתן נטע: שם עמ' 173-171

224 - נתוח מתים. שערי ציון שנה ה תרפה חוב' ח-יב דפים ב-ז ; שנה ז תרפז חוב' ט-י דפים ב-ד ; חוב' יב-יג דפים ב-ג

225 פרייליך, יצחק: נתוחי מתים לאור ההלכה. אור המזרח כרך כב תשלג עמ' 254-244

226 קלפהולץ, ישראל : כבוד המת (יקרא דחיי). ירושלים 58 עמ' (בהכפלה)

227 קראוס, גבריאל : השתלת איברים בהלכה. המעין כרך ט תשכט גל' א עמ' 23-17

228 רבינוביץ, ברוך י"י: קביעת רגע המוות והשתלת אברים. אסיא גל' ג סיון תשלא עמ' 29-21

229 רבינוביץ, גדליה אהרן ; קניגסברג, מרדכי : הגדרת המות וקביעת זמנו לאור ההלכה. הדרום חוב' לב תשרי תשלא עמ' 76-59

230 רבינוביץ, נחום אליעזר: שואל כענין [(כג) על השתלת איברים]. הדרום חוב' כח תשרי תשכט עמ' 27-23

231 רבל, דוב: ע"ד נתוח המתים [ע"י רופא כהן]. יגדיל תורה שנה ח תרעו-תרעז עמ' 90-85, 147-142

232 רגנשברג, חיים דוד : מהו להרכיב קרנית שהוסרה מעין מת על עינו של חי. הפרדס שנה יט חוב' ד תמוז תשה עמ' 28-24.  פולק, מנחם סגל : בדין להשתמש בעין של מת. שם חוב' ו אלול תשה עמ' 41-40. ארק, אהרן יהודא : קרנית של מת. שם חוב' י טבת תשו עמ' 43-42

233 - לשאלת נתוח מתים. הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 61-56

234 רובינשטיין, שמואל תנחום: לשאלת נתוחי מתים בהלכה. סיני כרך נג תשכג עמ' שב-שט

235 רייז, שניאור זושא : בענין נתוח והחלפת הלב. המאור שנה כ תשכח קונ' ב עמ' 19-18

236 ריינס, חיים זאב : כבוד המת. סיני כרך נג תשכג עמ' קצג-רכד

237 רפאל, יצחק : לשאלת נתוחי מתים ופתרונה. אור המזרח כרך טז תשכז עמ' 13-5

238 - בעיית ניתוחי מתים. גוילין גל' כה תשרי תשכז עמ' 79-69

239 שטיינברג, מאיר : בענין הרכבת עין מן המת לסומא. נעם ג תשך עמ' פז-צו

240 שטרנבוך, משה: ביאור בהשתלת לב וכליות ומה שעת המיתה. בעיות הזמן בהשקפת התורה, ירושלים תשכט עמ' 21-6

241 שכטר, נחום שמריה: בענין נתוח מתים. נעם ה תשכב עמ' קסה-קפא

242 שפירא, דוד שלמה: בדין ניתוח המת. אור המזרח שנה ה חוב' ג-ד אלול תשיח עמ' 38-37

243 שצ'רנסקי, מאיר : ניתוחי מתים. הליכות שנה ה גל' א תשרי תשכג עמ' 56-54. | אפלבום, עזאי: בעיות ניתוחי מתים. שם גל' ג ניסן תשכג עמ' 32-31. שצ'רנסקי, מאיר: עוד בענין ניתוחי מתים (תשובה למשיגים). שם עמ' 33

244 שרשבסקי, שמעון : על ניתוח מתים. נועם ספר ז תשכד עמ' שפז-שצב

 

ט. סירוס

 

245 [אזרחי] בירג, ברוך מרדכי : נתוח הפרוסטט (בירור הבעיה). נעם כרך א תשיח עמ' רמה-רסב

246 גישטטנר, נתן: בירור בדין בדיקה שיכול לעשותו פצוע דכא. מוריה שנה א גל' ז תמוז תשכט עמ' כח-לט

247 טלושקין, ניסן: ניתוח שיש בתוצאותיו חשש איסור [בענין ניתוח הפרוסטט]. הפרדס שנה כט חוב' ח אייר תשטו עמ' 30-26

248 יולס, אפרים אליעזר : מכתב . בדבר ניתוח הפרוסטאטא. המאור שנה כג תשלא קונ' ד עמ' 12-11

249 כ"ץ, יעקב צבי : אם מותר לסרס כדי להציל מהשתרשות בעברה. קול תורה שנה ה תשיא חוב' א-ב תשרי-חשון עמ' טז-יז : חוב' ג-ד כסלו-טבת עמ' יג-יד ; חוב' ה שבט עמ' יב-יג ; חוב' ו-ז אדר א - אדר ב עמ' יא-יב

250 נס, ישראל ברוך : לשאלת נתוח הפרוסטאט וחשש איסור פצוע דכא. הפרדס שנה ל חוב' ז ניסן תשטז עמ' 17-10

251 - שאלה בדבר בחינת-בדיקה באשכיו של הזכר דרך פציעה כדי לידע איך לרפאותו. הפרדס שנה לג חוב' ט סיון תשיט עמ' 34-31; חוב' י תמוז תשיט עמ' 30-28

252 - בענין ניתוח הפרוסטאט. הפרדס שנה מה תשלא חוב' ב עמ' 16-12

253 פיינשטיין, משה : איסור סירוס ופסול פצוע דכא. הפרדס שנה ל חוב' ח אייר תשטז עמ' 28-26

254 שניאורסון, מנחם : ע"ד (א) ניתוח הפרוסטטה וכו'. המאור שנה טז קונ' ח תמוז תשכה עמ' 6-5

 

י. הפיכת המין

 

255 אמסל, מאיר : עבריין שהוחלף לנקבה בניתוח הרופאים וכן איפכא ואם באו לשוב מה דינם לגבי ביאה בקהל ואישות וכל מצוות התורה. המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 21-13

256 הירש, אברהם: התהפכות מלאכותית של זכר לנקבה ושל נקבה לזכר. נועם ספר טז תשלג עמ' קנב-קנה

257 טייטלבוים, חנניה יום טוב: שאלה בדבר השחצנות בימינו להפך זכר לנקבה ובחילוף. המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 12-10

258 כהנא, אלטר אליעזר : ע"ד חילוף זכר לנקבה. המאור שנה כה תשלג קונ' ו עמ' 19-18

259 קרויס, שלום : בדבר התועבה החדשה של חילוף אנשים לנשים. המאור שנה כה תשלג קונ' ב עמ' 13-12

 

יא. שבועת הרופא. סודיות

 

260 רבינוביץ, נחום אליעזר : שואל כענין [בענין גלוי סוד רפואי ע"י הרופא]. הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 75-74

261 רקובר, ברוך : המותר לרופא להעיד על חולה שלא בהסכמתו? נעם ב תשיט עמ' קפח-קצא

262 שבועת הרופא של הרופא היהודי מאיטליה במאה ה-16 אמאטוס לוזינטאנוס. מחניים גל' קכב מרחשון תשל עמ' טז

263 שטיינברג, אברהם : תפילות ושבועות של חולים ורופאים. אסיא גליון ו תמוז תשלב עמ' 22-14

 

יב. נאמנות רופא

 

264 אונטרמן, איסר יהודה: נאמנות הרופאים באיסורי-תורה. עומר שנה ו תשך עמ' 5-3

265 יהלין, מרדכי: [נאמנות של רופא נכרי]. הפרדס חלק ב חוב' א ניסן תרפח עמ' 14-13

266 קוק, אברהם יצחק : בענין נאמנות הרופאים. שערי ציון שנה א תרפא חוב' א דפים א-ב; חוב' ב דפים א-ב

 

יג. שונות

 

267 אונטרמן, איסר יהודא : בענין הכרעה בחוו"ד של רופאים. קול תורה שנה יז תשכג חוב' א עמ' ג-ה

268 אלעזרי, חיים : דרישה ברופאים לחולה שאין בו סכנה. אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 7-4

269 בלייך, יהודה דוד : מבחן למחלת טיי-סאקס לאור ההלכה. אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 218-216

270 ברויאר, מנחם מ' : הסמים הפסיכידליים לאור היהדות. בצרון כרך סא תשל עמ' 221-211, 272-263

271 גורדון, בנימין ל' : תורת העין בימים הקדמונים. הרופא העברי 1937 א עמ' 152-141 ; ב עמ' 91-77; שנה 11 1938 ב 72-57

272 - תורת המשפט הרפואי העתיק ביחס מיוחד לעין. הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 132-109

273 - עינא בישא. הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 91-77

274 דבורץ, ישראל זיסל ; בדיני הרפואה. תבונה כרך יב תשיז חוב' קכג עמ' ח-יב ; חוב' קכד עמ' יב-יד ; כרך יג תשיח חוב' קכה עמ' יג-טו ; קכו עמ' לד-לז

275 הופמן, דוד צבי : כך דרכו של עולם (בירורים בשולי בעית ריפוי תוך סיכון חיי החולה). בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ג

276 הורביץ, יהושע, בעיות רפואה בספרות הגאונים. מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' נב-נו

277 היבנר, שמואל : המותר לכהן ללמוד חכמת הרפואה ? הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 28-17

278 [הילדסהיימר, ע'] : תשובת הרב ע' הילדסהיימר ז"ל לד"ר י' פרויס ז"ל בענין שכר שבת. אסיא גל' ה ניסן תשלב עמ' 8-5

279 הכהן, מרדכי : האם מותר לכהן ללמוד רפואה. סיני כרך נד תשכד עמ' מ-מו ; מחניים גל' קכג כסלו תשל עמ' קכ-קכז

280 ויינברג, יחיאל יעקב : על סמי רפואה שונים לצורך חולה שאין בו סכנה. הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 20-16

281 זוין, שלמה יוסף : התורשה. לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' קפח-קצה

282 זילברשטיין, א"ד : השבת והרפואה בישראל. שי לישעיהו, ספר יובל לישעיהו וולפסברג, ת"א תשטז עמ' 393-380

283 חפוטא, אברהם : בדין 'רוב דעות באומדנת רופאים'. נעם ה תשכב עמ' קצה-רב

284 טוירק, שמואל א' : רופא שטעה. הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 119-114

285 - בדין רפואה ביום כפור [בחולה שאין בו סכנה]. הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 47-44

286 יעקובוביץ, ישראל (עמנואל) : דעות רפואיות אי-ראציונליות בחוק היהודי. חלק א. הרופא העברי שנה 39 1957 חוב' א-ב עמ' 184-173

287 - בדין רופא שהמית אם ישא את כפיו. המאור שנה ז חוב' ח תמוז תשטז עמ' 12-10

288 - הגוססים וטיפולם בחוק היהודי. הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 152-145

289 ליבוביץ, יהושע : פסקי משנה לרמב"ם. קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 219-213

290 לייזרובסקי, ברוך : תשובה בדין אין בו צורת אדם [אם מותר לקרב מיתתו]. המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 10-9

291 מרגלית, דוד: מקבילות בהיגיינה (עפ"י הרמב"ם). קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 251-235

292 נויבירט, יהושע : גדרי רפואה בשבת. המעין כרך ה גל' ב טבת תשכה עמ' 32-28

293 נמוי, ליאון: השגת יעקב אלקרקסאני על איסור מלאכת הרפואה לענן ראש הקראים. הרופא העברי שנה 11 1933 חוב' ב עמ' 83-73

294 נס, ישראל ברוך : בענין מכה אביו לרפואה. הפרדס שנה לא חוב' ח אייר תשיז עמ' 21-18

295 פינדלינג, משה: לבעית הרופאים בשבת. נועם ט תשכו עמ' שנב-שנז

296 רבינוביץ, ה': שריפת מתים. הרופא העברי שנה 35 1962 חוברת ב' 130-127

297 ריבלין, אליעזר : למצב הרפואה בירושלים במאה החמישית (מאמר הרפואה בקור חולים. מתוך פירוש על התורה כתב-יד של הרב רפאל מרדכי מלכי). התור שנה ד תרפד גל' מב עמ' 9-7, מג עמ' 7-6, מה עמ' 9-8, מו עמ' 10-8. יצא גם בנפרד: לקוטים מפרוש על התורה מאת רבי רפאל מרדכי מלכי, מחברת ב ירושלים תרפד 39 עמ' (בעמ' 10-9 : קופה לבקור חולים)

298 שושן, אריה : הרמב"ם על בריאות העם ויחסי ציבור ; בשבילי הרפואה ההומנית והוטרינרית. קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 836-829