לכבוד העורך,

הברכה חיים עד העולם.

 

אחד"ש הדר"ג כמשפט, יישר חילי' לאורייתא.

לענ"ד* לא שייך שומר פתאים ה' בדבר דאנן סהדי דאין רצונו ית' לשמור. על מה שכתב מר לענין פסול עדות, תמהתי לכאורה, דהא אכתי לא נשלמה העבירה, ושוב נזכרתי במה שכתבתי במחברת הרצ"ב ... ד"ה והנלע"ד** , ולפי"ז באמת כבר נשלמה.

 

כעתירת המצפה לרחמי טוב וסלח,

הרב אביגדר נבנצל

 

 

* תגובה על קריאת כתב היד של הסקירה ההלכתית בעמ' 247-238 לעיל.

** לעיל תחת הכותרת איסור רציחה בקיצור חיי אדם.