בס"ד יום ד' לסדר "היו מן האנשים" י"ג סיון תדש"ם

 

לכבוד העורך,

 

חן חן לכם ויישר חילכם על פעולתכם החשובה הנושאת פירות בדבר האיסור שאסר הגאון האדיר הגר"מ פיינשטיין שליט"א* . אולם תרשו לי להעירכם דבר אשר יחזק את פירותיכם בעולם החרדי בכלל ובעולם הישיבות בפרט. והנה, בחודש שבט שנה זו דבר הגרא"מ ש"ך שליט"א בשיחה בישיבת פוניבז' ת"ו. אשר בין היתר אסר אף הוא (בפעם הראשונה בתולדות הישיבה) את העישון בהיכל הישיבה מסיבות של בריאות הזולת או צער הזולת. ואם יש מהמעשנים שבכל זאת אינם יכולים עדיין להימנע, שייעשנו בחוץ אך לא בהיכל, עכת"ד. (ומאז באותו שבוע שונה הנוסח שהיה בלוח המודעות של הישיבה מן הלשון "נא לא לעשן בהיכל בעת שהחלונות סגורים" לנוסח "לא לעשן בהיכל הישיבה", ושינוי זה הראה חיש מהרה את אותותיו החיוביות ואכן כמעט ולא נראו מעשנים בהיכל במשך כל החדשים מאז. ובחודש אייר חוזק לשון הנוסח ואף נכתב באותיות מאירות עיניים וז"ל "לא לעשן בהיכל הישיבה בשום (פנים) ואופן".

ואשר על כן תעשו לענ"ד בתבונה אם תצטטו את דבריו אף הוא בגיליון האיסור אשר מופיע בו פסקו של הגאון הנ"ל.

 

בכבוד רב

הרב משה צבי יאקאב

כולל פוניבז', בני ברק

 

 

* ראה לעיל עמ' 251-248, בעקבות יוזמתה הברוכה של מרת אלס בנדהיים תחי', הופצה תשובתו של הגר"מ פיינשטיין שליט"א באלפי עותקים בעולם התורה.

מכתב זה הינו אחת התגובות שהגיעה למערכת בעקבות פעולה זו.  - העורך.