הרב מאיר וונדר

 

מפתח

למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בכתבי-עת תורניים

בשנים תשל"ג-תש"ם

 

ערוך בירי הרב מאיר וונדר

 

הקדמה

 

במפתח שלפנינו ביבליוגרפיה של מאתיים ושלושה מאמרים בעניני רפואה, שלוקטו מתוך שלושים ושלושה כתבי-עת תורניים שהופיעו בשנים תשל"ג-תש"ם. מאמרים נוספים יוכל המחפש למצוא בספרים שזכיתי להוציא לאור בס"ד: מאיר עינים חלקים א-ג למאמרים שראו אור בשנים תשכ"ז-תשכ"ט, ומאיר לציון חלק א' על השנים תש"ל-תשל"ב. תחת מכבש הדפוס נמצא עתה חלק ב' בו נרשמו מאמרי תשל"ג-תשל"ט, ולא נכללו בו מאמרי רפואה שמקומם כאן. מכון צומ"ת באלון שבות יזם הופעה קבועה של המפתח מדי שנה. הרשימה הראשונה הכוללת את מאמרי שנת תש"ם מופיעה בשנתון המכון תחומין ג' תשמ"ב, כפתיחה לרישום שנתי קבוע. ברשותם האדיבה נכללים שוב מאמרי הרפואה של שנת תש"ם במפתח שלפנינו.

בגלל היקף העבודה בפעם זו, והצורך ברישום החומר של שמונה שנים, נמסר שם המאמר בלבד, בלי פירוט תוכנו ומסקנותיו כפי שהיה נהוג בארבעת הכרכים הנדפסים. רחש לבה של מערכת "אסיא" דבר טוב להנהיג רישום זה כמפעל קבע, ולהדפיס החל מהשנה הבאה אי"ה רשימה ביבליוגרפית מוערת ומוארת למאמרי שנה אחת. מי שיקרא את הערות הלואי אחרי המאמר ופירוט תוכנו במדויק, יוכל לדעת בבירור אם המאמר דרוש לו לצרכיו ויש להזמינו, או שהוא עוסק באספקט אחר שאינו מענינו. רישום גרידא של מאמרים מדעיים נעשה גם בכרכי רשימת המאמרים במדעי היהדות (רמב"י), הנערכים ויוצאים לאור ע"י מערכת הרבעון קרית ספר ובית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. מתשכ"ט הופיעו כבר כעשרים כרכים, ובהם נרשמו רבבות מאמרים מאלפי כתבי-עת שנדפסו בשנים תשכ"ו-תשמ"א בשפות שונות ובארצות רבות. לרשימתנו אופי תורני יותר, והיא מצטמצמת לכתבי-עת עבריים בלבד.

שמות המאמרים נרשמו בדרך כלל כפי שנקבע בכותרת, אך לפעמים היה צורך לשנות במקצת או להוסיף מילת הסבר. לא נעשה הבדל אם זו חוות דעת הלכתית קצרה, או דיון מפורט ומעמיק. שמות המחברים בדרך כלל בגוף הרישום בצורה שקבע המחבר, ורק במפתח מופיעים השמות לפי הכתיב העברי הרווח בארץ. בתשובות מן העבר הוספתי גם את שם מקבל התשובה ותאריך כתיבתה. שם כתב-העת באותיות בולטות, וסימון החוברת והעמודים לפי הצורה הנוחה ביותר להזמנת הכרך ומציאת המאמר. יש ואיחדתי במספר אחד כמה מאמרים של אותו מחבר, או דברי כמה כותבים על ענין אחד, אך אין לייחס חשיבות למיספור, והכל בא לידי ביטוי במפתח.

בסדר הנושאים סטיתי מהחלוקה הפנימית שטבע ידידי פרופ' נחום רקובר בספרו אוצר המשפט, עמ' 330-319. וכן ב"אסיא" חוברות ל"א-ל"ג. הסדר שלו הוא כדלהלן : כללי ; ייסורי אדם ; ניסויים בבני אדם ובבעלי חיים ; נישואי קרובים ; מחלות תורשתיות ; הריון ; הזרעה מלאכותית ; הפלה מלאכותית ; השתלת איברים, לב ; קביעת זמן המות, ניתוחי מתים ; סירוס ; הפיכת המין ; שבועת הרופא ; סודיות ; נאמנות הרופא ; שונות. העדפתי סדר מסורתי לפיו יבואו אחרי הנושאים הכלליים, ענינים כסדר שהם מובאים בארבעת חלקי השולחן ערוך. משום כן סודרו עניני שבת ומועדים שבאורח חיים לפני עניני טהרה וניתוחי מתים שביורה דעה, ודיני אשה ובעלה שבאבן העזר לפני נושאים כגון ניסויים רפואיים ורצח מתוך רחמים הקרובים לעניני חושן משפט. בכל אופן אין מיקום המאמר קובע את חשיבותו, וניתן לאתר כל נושא ספציפי נדרש לפי תוכן הענינים או המפתח המפורט. במפתח הענינים נכללו מילות האחיזה היכולות לסייע למעיין בחיפושיו. במפתח השמות הושמט התואר המדעי כמקובל בפרסומים, וקיצור ר' בא במקום הרב מפני הכבוד.

תורתנו הקדושה תורת חסד היא, ורפואה היא כולה חסד. יהי רצון שגם מפתח זה ימלא את יעודו כפעולת חסד עם אנשי תורה ורפואה, לחסוך את זמן חיפושיהם, ולהגיש להם בקנה את מבוקשם במהירות מירבית.

 

רשימת כתבי העת

 

1 אוצרות ירושלים  הרב צבי מאשקאוויטש, ירושלים

2 אור המזרח  המזרחי והפועל המזרחי באמריקה, ניו-יורק

3 אור תורה  ישיבת כסא רחמים, בני-ברק

4 אסיא  מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה, ע"י המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

5 האשל  המועצה הדתית, באר-שבע

6 בית אברהם  ישיבת סוכטשוב, ירושלים

7 בשבילי הרפואה  בית החולים קרית צאנז על שם לניאדו, נתניה

8 דיני ישראל  הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב

9 הדרום  הסתדרות הרבנים דאמריקה, ניו-יורק

10 יגדיל תורה  [חסידי ליובאוויטש], כפר חב"ד וניו-יורק

11 המאור  הרב מאיר אמסעל, ניו-יורק

12 מאור החיים  ישיבת ויזניץ, בני-ברק

13 מאורות  הרבנות הראשית לישראל, ירושלים

14 המאסף  מכון הכתב, ירושלים

15 מוריה  הוצאת מוריה, ירושלים

16 מורשה  [הדור הצעיר במפד"ל], ירושלים

17 המעין  מוסד יצחק ברייער של פועלי אגודת ישראל, ירושלים

18 מעין התורה  תלמידי ישיבת פרשבורג, בני-ברק

19 נועם  מכון תורה שלמה, ירושלים

20 ניב המדרשיה  מדרשית נועם, פרדס-חנה

21 סיני  מוסד הרב קוק, ירושלים

22 עולת החודש  [חסידי סטמאר], ניו-יורק

23 עם התורה  צעירי אגודת ישראל דארה"ב, ניו-יורק

24 העמק  כולל יראי ה', ירושלים

25 פנים לפנים  [צעירי מפד"ל], תל-אביב

26 פנים מאירות  מתיבתא פנים מאירות, בני-ברק

27 פסקי-דין  [בתי הדין הרבניים], ירושלים

28 הפרדס  הרב שמחה עלבערג, ניו-יורק

29 שמעתין  איגוד מורים לתורה שבעל-פה, בני-ברק

30 שנה בשנה  היכל שלמה, ירושלים

31 תורה ומדע  המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך, ירושלים

32 תורה שבעל-פה  מוסד הרב קוק, ירושלים

33 תחומין  מכון צומת, אלון שבות

 

ערכי הביבליוגרפיה

א. כללי

 

1 קונטרס הרפואה. נועם, טז, א-נב, אחרי עמ' קצב.

2 רפואה והלכה. משתתפים רבים. תורה ומדע, טבת תשל"ד, 24-15; שבט תשל"ו, 12-11, 30-19.

3 הרפואה בהלכה. הרב שלמה גורן. מאורות, 2, 54-5.

4 יחס ההלכה לרפואה. ד"ר אברהם שטינברג. אסיא יח, 10-4.

5 שיתוף פעולה בין פוסקי ההלכה והרופאים. ד"ר יעקב לוי. המעין, יח, ב, 18-10.

6 אורות בשבילי הרפואה. הרב יהושע משה אהרונסון. בשבילי הרפואה, ב, עט-פד.

 

ב. רופאים

7 הלכות רופאים ורפואה על פי ספר שאלות ותשובות מנחת יצחק (הרב יצחק יעקב וייס). ליקט, סידר וערך ד"ר אברהם שטינברג, אסיא, יח, 38-11. וראה: 5, 36, 193.

8 ספר הרופאים. הרב שלמה היילפרין. אסיא, כב, 54-32.

9 הרופא בהלכה. ד"ר יחיאל אליאש. סיני, עה, רנט-רעו.

10 בדין מצוות לימוד הרפואה. ד"ר אברהם שטינברג. אסיא, כ, 12-8.

11 אחריות הרופא על חיי החולה. הרב שלמה גורן. דיני ישראל, ז, יג-כג.

12 הרופא וטיפולו בחולה. אליעזר בן-שלמה. ניב המדרשיה, יב, 169-160.

13 בירור דעות הפוסקים בדין הרופא והחולה לרפאות ולהתרפאות. הרב מרדכי יפה מרגליות שלעזינגער. בשבילי הרפואה, א, לב-מ.

14 רופא פלוני . . . סם פלוני . . . הרב יצחק זילברשטיין. בשבילי הרפואה, ב, סא-סד.

15 איסורא דחובל בחבירו לגבי רפואה. הרב משה טנדלר. עם התורה, א, מט-נב.

16 חיוב נזיקין ברופא שהזיק, חובת ההוכחה בנידון, ונאמנות הרופאים בהלכה. הרב מרדכי אילן. תורה שבעל-פה, יח, ע-פא.

17 תשלומי רפואה לנחבל על ידי "קליניק" (מרפאה) או "מעדיקעד" (ביטוח רפואי). הרב אברהם חיים פליישמן. עולת החודש, אב תשל"ו, כב-כד.

18 תשלום שכר הרופא בהלכה. הרב חיים דוד הלוי. שבילין, כט-ל, כב-כט ; תורה שבעל-פה, יח, כט-לז.

19 זכות הרופא לקבלת שכר במקורות היהדות. הרב יוסף פאור הלוי ס"ט. דיני ישראל, ז, עט-צח.

20 שביתת רופאים לאור ההלכה. הרב משה הלוי שטינברג. אסיא, כא, 17-16.

21 סודיות רפואית. ד"ר אברהם שטינברג, הרב שילה רפאל. אסיא, כא, 15-6.

22 אם מותר להתרפא אצל רופא שאינו שומר תורה. הרב משה פיינשטיין. הפרדס, תמוז תשל"ט, 4.

 

ג. בית חולים

23 בית החולים בספרות ההלכה. ד"ר אברהם שטינברג. אסיא, כב, 13-6. וראה : 39-37.

24 תכנון מרכז רפואי על פי ההלכה. חיים פרידברג. אסיא, יד, 11-3.

25 פתרונות לבעיות טכנולוגיות-הלכתיות בבית-חולים מודרני. הרב לוי יצחק הלפרין. אסיא, כב, 21-14.

26 נטילת ידים כשמבקרים בבית החולים ויש שם מת. שפיכת המים שאובים. הרב יחיאל יצחק סג"ל גליק. עולת החודש, כסלו תשל"ז, קעו-קעז.

27 אשת כהן שנכנסה לבית חולים, אם הבעל יכול לילך עמה. הרב דוד ראזענבערג. אוצרות ירושלים, ריח-ריט,  רעד-רצא.

אשת כהן מעוברת ואולי תלד זכר, אם מותרת להכנס לבית חולים ללדת. רכב, שלח-שמא.

28 כהן בבית חולים. הרב יוסף גרינוולד מפאפא. עולת החודש, כסלו תשל"ז, קסד-קע. העסקת כהן בבית חולים. הרב יהונתן בנימין וייס. בשבילי הרפואה, ג'-ד', קל"ט-קמ"ח.

 

ד. חולים

29 קונטרס תורת חסד, הלכות הנוגעות לחולה. הרב שרגא פייוויש שנעבאלג. עולת החודש, תשל"ט, צה-קא, רא-רו. וראה: 13, 35, 58, 165.

30 דיני ניתוח לחולה. הרב משה שטרנבוך. בשבילי הרפואה; ג-ד, קיא-קכ.

31 העמדת חולה מסוכן על מצבו. הרב שלמה חיים הכהן אבינר. אסיא, יט, 43-39. פרופ' שמעון גליק, כ, 33.

32 מתן סמים משכרים לחולה מסוכן. הרב אביגדור נבנצל. אסיא, כה-כו, 41-39.

33 ביקור חולים על ידי הטלפון. הרב יוסף אליהו הענקין, לאדמו"ר מציעשינוב (רשי"ש רובין-הלברשטם). מוריה, נב, יג. ביקור חולים על ידי דיבור בטלפון. הפרדס, תשרי תשל"ד, 8.

34 על "תועלת האיברים". פרופ' שרגא אברמסון. סיני, פב, ז-יא ; פג, צא.

 

ה. תולדות הרפואה

35 חוליו ובדידותו של בן גבירול לאור שירתו. פרופ' יהודה רצהבי. סיני, פד, א-ח. שרה כ"ץ. פה, קפה-קפט.

36 ר' ישעיה ריף דאקטאר מדרויא ופאלאצק. הרב יהושע מונדשיין. יגדיל תורה, (ברוקלין), תש"ם, קפז-קפט. בענין הרפואות, בשם בעל התניא. רעט-רפ.

37 בית החולים שהקים רבי עקיבא איגר. מאיר וונדר. בשבילי הרפואה, א, פא-פד.

 38 תמיכת נדיבי חו"ל במוסדות רפואה יהודיים בטבריה בשנים תרמ"ח-תרנ"ו. ישראל פריידין. בשבילי הרפואה, ג-ד, קעג-קפד.

39 מקורות לתולדות בית החולים "שערי צדק". פרופ' דב הימן. אסיא, כד, 29-5.

 

ו. ברכות

40 איך ינהג בברכת אשר יצר מי שאין מעצור למי רגליו. הרב יצחק אהלבוים. המאור, רלו, 13-11.

41 חולה סכרת שמשתין כל חצי שעה, אם יברך בכל פעם אשר יצר. הרב מכלוף יאנה. אור תורה, קלג, יז.

42 רופא חולי כל בשר ומפליא לעשות (לתקנת הסידור "נוסח אשכנז"). יעקב א. אפרתי. שמעתין, 62-61, 51-44.

43 הניזון על ירי "אינטרווינוס" (הורידים) אי צריך לברך. הרב שמואל סינגער. עולת החודש, תשל"ח, קנט-קס.

44 ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת-נפש. משה הלוי ספירו. אסיא, כג, 42-40.

 

ז. פיקוח נפש

45 הצלת נפשות בשבת ויום טוב. הרב משה פיינשטיין. בשבילי הרפואה, ג-ד, מא-נה. וראה: 28-85.

46 פיקוח נפש דוחה שבת. הרב מנחם מ' כשר. הדרום, מט, 18-10.

47 בירורים וספיקות בענין פיקוח נפש דוחה שבת. הרב שלמה זלמן אויערבך. תורה שבעל-פה, יד, יז-מה.

48 שבת אצל פיקוח נפש אם הותרה או דחויה. הרב שמואל אלימלך טוירק. אור המזרח, עח, 80-76.

49 בענין פיקוח נפש והגדרת דחיית נפש מפני נפש. הרב זלמן נחמיה גולדברג. מוריה, פח-פט, מח-נו. הרב דניאל לרפילד, אוצרות ירושלים, רלט, תריט-תרכ ; רמא, תרנא-ב; רמג, תרעח-תרפ.

50 בדין מפקחין הגל בשבת. הרב מנחם מענדל רובין אב"ד מוזשאי. אוצרות ירושלים, רסח, תתרעו-תתרפ ; רסט, תתרצב-תתרצה.

51 אם מחויב לסכן עצמו בסכנת נפשות להצלת ישראל, ודין עיר הסמוכה לספר. הרב יצחק רייטפארט. הפרדס, תמוז תש"ם, 17-11.

52 פעולה הגורמת צורך לחלל שבת לשם פיקוח נפש. הרב ישראל רוזן. מורשה, 1, 108-91.

 53 פיקוח נפש ומצוות שבין אדם לחבירו. ד"ר אברהם-סופר אברהם. המעין, כ, ב, 25-17; ג, 54-49, עם הערות רש"ז אויערבך, רא"י וולדינברג, ר"י לוי ור"י עמנואל.

 

ח. שבת

54 איסור לקבוע מראש טיפול רפואי תוך ג' ימים קודם השבת. רבי מנחם מנדל שניאורסון. יגדיל תורה, ז, 13-9. הרב פנחס הירשפרונג, י, 220-214. הרב ישראל יצחק פיעיקארסקי, 225-220. הרב גדליה פעלדער, יא, 86-84.

55 אין להכנס לניתוח רפואי ג' ימים קודם השבת. רבי מנחם מנדל שניאורסון. המאור, רמה, 5-3. הרב פנחס הירשפרונג, 12-9.

56 על דבר האיסור לקבוע מראש טיפול רפואי (ניתוח וכיו"ב) תוך ג' ימים קודם השבת. רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרב ישראל יצחק פיקרסקי, הרב שמחה אלברג. הפרדס, תמוז תשל"ח, 15-9. הרב גדליה פלדר, חשון תשל"ט, 25-24. הרב פנחס הירשפרונג, כסלו תשל"ט, 21-17.

57 בעיות הלכתיות בהפעלת חדר מיון בשבת. הרב יהושע נויבירט, ד"ר י. ון-דייק. אסיא, ח, 13-5.

58 קטן חולה שאין בו סכנה. ד"ר דב ארליך. מאורות, 2, 121-119.

59 קריעה ותפירה בעור המילה בשבת. הרב יששכר דוב גולדשטיין. בשבילי הרפואה, ב, נ-נד.

60 בהיתר הוצאת רפואה לחולה בשבת. הרב שרגא פייוויש שנעבאלג. מאור החיים, ד, מ-מו.

61 אם מותר לחולה לב לישא אתו בשבת כדורים לשעת הצורך במקום שאין עירוב. הרב אליעזר וולדינברג. תורה שבעל-פה, יח, כ-כג.

62 היוצאין להציל בשבת מתי מותרין לחזור למקומן. הרב משה פיינשטיין. תחומין, א, 23-13.

63 היתרים הלכתיים (בשבת) מחשש מכשול לעתיד על רקע בעיות תקשורתיות-פסיכולוגיות. הרב אברהם אבידן (זמל). תורה שבעל-פה, יח, צה-קב.

64 הכנת רפואות בשבת. הרב משה הרשלר. אסיא, כה-כו, 38-33.

65 עירבוב סמי רפואה לחולה בשבת. הרב דוד ראזענבערג. אוצרות ירושלים, ריג, קצט-רא.

66 שו"ת בדבר שימוש בויטמינים ותרופות בשבת. הרב אליעזר יהודה וולדינברג. שנה בשנה, תש"מ, 184-180.

67 שימוש בתרופות בשבת. הרב אברהם דב אויערבך. אסיא, ז, 10-5 ; ח, 18-14.

68 לקיחת רפואה בשבת כשצריך לנענע הבקבוק. הרב  שמואל ערנפלד. עולת החודש, שבט תשל"ז, רנה-רנז.

69 פתרון הלכטכני לבעיות רפואיות בשבת. הרב ישראל רוזן. מאורות, 2, 92-80. וראה ערך 77 להלן.

70 השימוש במכונית בשבת בעת פיקוח נפש. הרב יהושע נויבירט. מוריה, מח, ל-לו.

71 חזרת האמבולנס בשבת. הרב ישראל אריה זלמנוביץ. בשבילי הרפואה, ג-ד, פא-פד.

72 נסיעת יולדת לבית החולים בשבת. הרב שלום אייזנברגר. בשבילי הרפואה, ב, עג-עח.

73 מכשיר שמיעה (הירינג אייד) בשבת. הרב משה היינעמאן. עם התורה, יג, נג-סב.

74 פתרון לאוטוסקופ (פנס רפואי) בשבת. הרב ישראל רוזן. אסיא, יד, 22-12. וראה ערך 77 להלן.

75 אם מותר למדוד חום לחולה בשבת במד-חום הנקרא "גלאי-חום". הרב אליעזר יהודה וולדינברג. בשבילי הרפואה, א, מה-נז.

76 מודד חום שמזריח אותיות כשמניחים אותו על היד. הרב דוד ראזענבערג. אוצרות ירושלים, ריט, רצט-שד ; הרב יצחק יעקב וייס, רכח, תלה-תלו.

77 על השימוש בטלפון בשבת לרופאים. הרב ישראל רוזן. תחומין, א, 524-515. ועם הרב עובדיה יוסף והרב שלמה גורן. אסיא, כג, 39-29, תורה ומדע ט', א, 32-29, וראה שם עמ' 16-9, מאמר של הרב לוי יצחק הלפרין בענין, ועמ' 34-33 מאמרו של פרופ' בנימין זאב פרנקל בענין, ותחומין ב', 58-35 מאמרו של פרופ' זאב לב בענין מוליד זרם חשמלי בשבת.

78 השתמשות במכשיר לעשות אדים לרפואה בשבת. הרב יצחק יעקב וייס. אוצרות ירושלים, רכז, תיח-תיט ; רכח, תלד. שימוש במכשיר אדים בשבת לחולה שאין בו סכנה. רנג, תתלד-תתלה ; רנד, תתנ-תתנו; רנו, תתפב-תתפד.

79 שימוש במכשיר אדים בשבת. הרב לוי יצחק הלפרין. אסיא, כד, 40-37. שימוש במכשיר אדים לצורך חולים. מאורות, 2, 79-58.

80 מכשיר אדים בשבת. הרב אלתר אליהו רובינשטיין. בשבילי הרפואה, ג-ד, קכא-קלח.

81 מכשיר אדים חמים בשבת. הרב ישראל רוזן. תחומין, א, 529-525.

82 הוצאת חלב ממינקת בשבת. רבי יקותיאל יהודה הלברשטם. בשבילי הרפואה, ב, ט-יד.

83. הוצאת חלב ממינקת לתינוק בשבת. הרב חיים פנחס שיינברגר. בשבילי הרפואה, ג-ד, נז-פ.

84 הוצאת חלב אשה ביד או בכלי עלעקטרי (חשמלי) בשבת. הרב משה שטערן. עם התורה, יד, נא-סז.

85 רופא יהודי ברפואת גוי בשבת. הרב דוד שלוש. אור תורה, נז, רצט-שב.

86 טיפול רפואי בשבת לחולים לא יהודיים. הרב שמואל תנחום רובינשטיין. תורה שבעל-פה, יח, סב-סט.

87 חילול שבת בספק פיקוח נפש של עכו"ם. הרב משה שמעון הלוי מפרוינקירכן, להרב מנחם דוד פריעדמאן מווינער נוישטאדט. עולת החודש, תשל"ח, תקיב-תקיג. הרב יחזקאל הורוויץ, תשל"ט, תנז.

88 חילול שבת לפיקוח נפשו של מחלל שבת, ומילה בחשש סכנה. הרב יהודה אריה ליב לוינגר מקראסנע ובייאה, לרבי חיים סופר ה"מחנה חיים". מעון התורה, מ-מא, ו-יג.

 

ט. מועדים

89 תרופות בפסח. ד"ר אברהם-סופר אברהם. המעין, כ, ג, 44-39.

90 תרופות שמעורב בהם חמץ. הרב יחזקאל ראטה. עולת החודש, תשל"ט, שכו-שלד.

91 אם מותר ליקח תרופות בפסח לחולה שאין בו סכנה. הרב גבריאל ציננער. אוצרות ירושלים, רמה, תשי-תשיב.

92 בענין שלא כדרך הנאתן וקפסולות. רבי יקותיאל יהודה הלברשטם. בשבילי הרפואה, ג-ד, ט-מ.

93 חולה שאינו יכול בשום פנים לשתות יין או שאר משקין, אם יכול לצאת מצות ארבע כוסות על ידי אחרים. הרב נתן גשטטנר. פנים מאירות, ה, כג-כט.

94 אם חולה יכול לצאת ידי חובת מצה בהנאת גרון. הרב אברהם דוד הורוויץ. עולת החודש, תשל"ט, שמו-שמח.

95 חולה שצריך לאכול בתשעה באב, אם מותר לו לעלות לתורה בשחרית. הרב יעקב בצלאל זולטי. מוריה, סב-סד, פד-קא. וראה: 107.

96 תקיעת שופר בראש השנה לחולים. הרב שמואל אלימלך טוירק. הפרדס, תשרי תשל"ד, 26-24.

97 חולה ביום הכפורים. ארבעה רופאים. אסיא, יז, 24-22.

98 חולה ביום הכיפורים. הרב יהושע מאמאן, דוב צגייר עשוש. אור תורה, קטז, קעט-קפו.

99 הערות והוראות בדין חולה ביום הכיפורים ורופאיו. הרב שמואל ברוך ורנר. בשבילי הרפואה, א, נח-סח. הרב צבי יצחק אברמוביץ, ג-ד, קסז-קעב.

100 מי שהי לו שתי התקפות לב, אם יתענה ביום הכיפורים. רבי יואל טייטלבוים. אוצרות ירושלים, קכט, תנ.

101 דין ושיעור אכילת יולדת וחולה ביום הכיפורים. רבי ראובן הלוי מדננברג, לאדר"ת, בתרמ"ה. מוריה, סז, כ-כב.

102 סוגי המאכלים לחולה ביום הכיפורים. הרב שלמה טנא. בשבילי הרפואה, ב, יט-כו.

103 תמצית מזון בקפסולות ביום הכיפורים. הרב אליהו שמואל שמרלר. בשבילי הרפואה, ב, כז-מא.

104 ספק בצורת אכילת חולה ביום הכיפורים. הרב יצחק קוליץ. בשבילי הרפואה, ב, נה-ס.

105 חיוב הצום והתפילה ביום הכיפורים לחולה. הרב שמואל בורנשטיין מסוכטשוב, לחתנו ר' יעקב פרנס, בתרע"ז. בית אברהם, ב-ג, 77.

106 גמר התענית לחולה שהוכרח לאכול ביום הכיפורים. הרב חיים דב גראס מפעטראווא, להרב יחזקאל בנעט מווראהל, בתרס"ז. עולת החודש, תשל"ח, תקנא-תקנו.

107 מי שצריך לאכול ביום הכיפורים או בתשעה באב, איך ינהג בנטילת ידים לאכילה, אם רשאי ליטול כל ידיו עד הזרוע. הרב גבריאל ציננער. אוצרות ירושלים, רכד, שעג-שעד.

108 חולה איך ידליק נרות חנוכה. הרב אליהו כ"ץ מבני ברק. עולת החודש, כסלו תש"ם, קלג-קמה.

 

י. איסור והיתר

109 הזנת בשר וחלב דרך פיום הקיבה. ד"ר אברהם שטינברג ואביו הרב משה, הרב אליעזר יהודה וולדינברג. אסיא, כג, 10-5.

110 השימוש בתרופות של איסורי הנאה. הרב אברהם חפוטא ס"ט, נועם, כא, קיב-קיט.

111 ריפוי באיסורי הנאה. הרב יצחק ידידיה פרנקל. תורה שבעל-פה, יח, כד-כח.

112 אם מותר להתרפאות שלא כדרך הטבע על ידי כומר שיש חשש שמרפא על ידי שמות הטומאה. הרב יצחק יעקב וייס, להרב יצחק אייזיק טירנויער. אוצרות ירושלים, קלא, תפג-תפו ; קלג, תקטו-תקיט.

113 ריפוי על ידי כמרים. הרב משה נטע למברגר. בשבילי הרפואה, א, כז-לא.

 

יא. הריון ולידה

114 הגישה היהודית הכללית למניעת הריון. ד"ר אברהם שטינברג. מאורות, 2, 118-101 ; אסיא, כה-כו, 32-11

115 בענין מניעת הריון. ד"ר יעקב לוי. נועם, טז, קפ-קפז.

116 שימוש באמצעים למניעת הריון. הרב משה הלוי שטינברג. אסיא, כה-כו, 10-5.

117 שימוש במוך ודיאפרא"ם, ומניעת הריון אחרי לידה. הרב יהודה הרצל הנקין. המאסף, ב, 373-365.

118 אמצעי מניעה במקום סכנה. רבי יקותיאל יהודה הלברשטם. בשבילי הרפואה; א, יא-כא. תכנון המשפחה לאור ההלכה. הרב יעקב לנדא. כב-כו.

119 זירוז ללידה. הרב מנשה קליין. בשבילי הרפואה, ג-ד, פה-צד. וראה: 199.

120 נוכחות הבעל בחדר הלידה. הרב יהודה הרצל הנקין. אסיא, יט, 52-44. הרב משה הלברשטאם, כא, 18.

121 הבעל בחדר הלידה - אסור. הרב חיים פרדס. פנים לפנים, 4, 19.

 

יב. טהרה וצניעות

122 ביקור אצל רופא נשים. הרב שמואל הלוי וואזנר. בשבילי הרפואה, א, מא-מד.

123 ביקור נשים אצל רופאים. הרב ישעיה צבי בראווער. עולת החודש, סיון-תמוז תש"ם, תקו-תקיד.

124 ביקורת נשים אצל רופאים. הרב יצחק יעקב וייס. עולת החודש, תשל"ח, סח-עג. הרב מנחם מנדל רובין ממוזשאי, קפ-קפא.

125 בדיקת אשה על ידי רופא או טכנאי. ד"ר אברהם-סופר אברהם, המעין, כ, א, 65-61.

126 הלכות צניעות בבדיקה ובטיפול רפואי. הרב שלמה אבינר. אסיא, טז, 16-9. דיני ייחוד בטיפול רפואי. יז, 21-19.

127 הסטאטוס ההלכתי של "הרהור אסור" בפסיכותרפיה. ד"ר משה הלוי ספירו (אנגלית). אסיא, כה-כו, 64-52.

128 בדיקת הרופא בכליו אם מצריכה ז' נקיים. הרב מאיר אמסעל. המאור, ריח, 24-20.

129 בין דם נדה לדם מכה. ד"ר יעקב לוי. אסיא, ח, 22-19 (תגובה לדברי הרב שטיגליץ).

130 טבילה לחולי קצרת. הרב איסר יהודה אונטרמן. נועם, יז, א-ב.

131 חציצה בטבילת נשים על ידי מוך רטוב באוזן. הרב דוד גראס מטאב. עולת החודש, תשרי-חשון תשל"ז, קו-קח.

132 חציצה בשיניים. ד"ר אברהם ס. אברהם. המעין, כ, ד, 34-29.

 

יג. מילה

133 ברית מילה במצבים רפואיים שונים. הרב אליעזר יהודה וולדינברג, ד"ר אברהם שטינברג, ד"ר מאיר איזקזון. אסיא, טז, 8-5. וראה: 59, 38

134 מילה בתינוק חולה. הרב מנחם זכריה זילבער. עולת החודש, אב אלול תשל"ז, תקכ-תקכד.

135 מילת התינוק האדום. ד"ר יעקב לוי. אסיא, י, 9-5; יא, 12-9. נועם, יז, כג-לז. מילת התינוק הכחול, אסיא, יב, 22-20.

136 חלצתו החמה. ד"ר יעקב לוי. המעין, טו, א, 22-18 ; נועם, יז, לד-לח. שוריינא דעינא באובנתא דליבא תלו, המעין, ט"ו, ד, 25-21.

137 מצות מילה ופיקוח נפש. ד"ר יעקב לוי. המעין, יד, ג, 36-33. הגיונות רופא בענין מתו אחיו מחמת מילה. נועם יח, עד-עז.

138 הקזה וניתוח לאביו לרפואה. הרב דוד סוקולובסקי. העמק, ח, תשל"ג, סב-סד.

 

יד. ניתוחי מתים

139 ניתוחי מתים בהלכה. משתתפים רבים. תורה ומדע, אב תשל"ד, 112-53, כולל רשימה ביבליוגרפית מאת הרב קלמן כהנא.

140 בענין ניתוחי מתים. הרב יעקב קאפיל הלוי במברגר, לתלמידו הרב צבי בנימין אויערבך מדרמשטט, בתר"ג. המעין, טו, ד, 20-12.

141 ניתוחי מתים. מישאל ברקוביץ. דיני ישראל, ז, קמג-קפ ; ח, סה-קיז.

142 ניתוחי מתים לאור ההלכה. הרב יצחק פרייליך. אור המזרח, עט-פ, 245-244.

143 לשאלת ניתוח המתים. הרב גדליה פלדר. אסיא, יב, 17-13.

144 אם מותר לנתח מעוברת שמתה כדי להציל את ולדה. הרב שלמה שניידער. המאור, רכד, 12-10.

145 סעיף ניתוח שלאחר המות בחוזה הביטוח במשפט העברי. ד"ר מנחם סליי. דיני ישראל, ז, קפא-קצ.

 

טו. השתלת איברים

146 השתלת איברים באספקלריה של התורה. הרב יעקב רקובסקי. מאורות, 2, 100-93.

147 ריפוי כויות על ידי השתלת עור מן המת. הרב שאול ישראלי. תחומין, א, 247-237.

148 הרכבת עין ממת לעוור. הרב יוסף יהושיע אפפעל. המאור, רמ, 13-11.

149 בהיתר השתלת כליה. הרב עובדיה יוסף. דיני ישראל, ז, כה-מג. ההשתלה נוגדת את ההלכה. הרב אליעזר יהודה וולדינברג. הפרדס, סיון תש"ם, 13-11.

150 "מוטב שישתו שניהם וימותו" או "חייך קודמים" ? (כשיש רק כליה מלאכותית אחת). הרב יהודה גרשוני. אור המזרח, פג-פד, 168-162. 151 השתלת לב לחולה. הרב משה פיינשטיין, להגרי"י וייס. הפרדס, שבט תשל"ו, 15-12.

152 אם מחויב לתת אבר פנימי להצלת אחותו. הרב יצחק אלבוים. המאור, רלח, 6-4. הרב שניאור זושא רייז. רמ, 16-15.

 

טז. הגדרת המוות

153 טיפול בגוסס וקביעת המוות. ד"ר אברהם-סופר אברהם. אסיא, כד, 36-30.

154 הגדרת המוות בהלכה. הרב שלמה גורן. שנה בשנה, תשל"ד, 130-125.

155 קביעת רגע המוות. ד"ר אברהם שטינברג. נועם, יט, רי-רלח.

156 סימני מיתה. הרב יהודה דוד בלייך. הפרדס, טבת תשל"ז, 18-15.

157 האם הפסקת הנשימה סימן מובהק של המוות ? הרב יהודה דוד בלייך. שנה בשנה, תשל"ו, 171-161.

158 דבר המעכב יציאת הנפש. ד"ר יעקב לוי. נועם, טז, נג-סג.

 

יז. אשה ובעלה

159 בדין ניתוח האם ואיסור סירוס באשה. הרב משה הרשלר. נועם, כ, קנג-קסב.

160 טביעת אצבעות כסימן מובהק לקביעת מוות בפסיקה הרבנית. הרב גד נבון. דיני ישראל, ז, קכט-קמא.

161 בגדרי חיוב הבעל ברפואת אשתו על פי המשפט העברי. ד"ר ידידיה כהן. דיני ישראל, ז, סז-עח.

162 חיוב האב ברפואת בנו. הרבנים שמואל שפירא, אריה ליפשיץ, שלמה בן-שמעון. פסקי-דין, י, 224-219.

163 ילד שנולד בעל מום, אם מחויב אביו לרפאו. הרב אליהו זלאטניק, להרב מאיר כ"ץ. אוצרות ירושלים, קלא, תפו-תפז ; קלג, תקיט-תקכ.

164 בדיקת מצב הבריאות. הרבנים שלמה גורן, יוסף קאפח, מרדכי אליהו. פסקי-דין ט, 351-331.

165 הוסיפו שם לחולה, איזה שם יש להקדים בגיטין. הרב אברהם מאיר איזראעל. אוצרות ירושלים, קסא, תתקסז-ח.

 

יח. ניסויים רפואיים

166 ניסויים רפואיים בבני אדם. ד"ר אברהם שטינברג, ד"ר דב ארליך, הרב שמחה הכהן קוק. אסיא, יז, 18-5.

167 ניסויים רפואיים בבני אדם. הרב שלמה גורן. תורה שבעל-פה, יח, יא-יט. בעיית הניסויים הרפואיים. שנה בשנה, תשל"ו, 155-149.

168 נסיונות רפואיים בבני אדם. ד"ר אברהם-סופר אברהם. נועם, יז, קס-קסג.

169 אתיקה בשימוש באסירים למחקרים ; הודעה על מוות לקרובים. ד"ר איתמר ורהפטיג. תחומין, א, 539-530.

170 הסכמת חולה לטיפול רפואי. השופט אמנון כרמי, ד"ר אברהם שטינברג. אסיא, יג, 26-11; יד, 28-23.

 

יט. רצח מתוך רחמים

171 רצח מתוך רחמים בהלכה היהודית. הרב יעקב ויינברגר. דיני ישראל, ז, צט-קכז. קירוב מיתת הגוסס הסובל יסורים, בקום ועשה ובשב ואל תעשה. מוריה, מט-נא, קא-קד.

172 רצח מתוך רחמים לאור ההלכה. ד"ר אברהם שטינברג. אסיא, יט, 38-5. משה דרורי, כ, 32-31.

173 רצח מתוך רחמים לאור ההלכה. הרב שמואל ברוך ורנר. תורה שבעל פה, יח, לח-מה. הריגת אדם מתייסר. הרב שמחה הכהן קוק. פב-פח.

174 קירוב מיתתו של חולה שהרופאים נואשו ממנו. הרב שניאור זושא רייז. המאור, ריח, 19.

175 אם מותר לקרב מיתתו של חולה מסוכן כדי להצילו מיסוריו. הרב ליב בארון. הפרדס, כסלו תשל"ד, 11-9 ; טבת, 21-19. הרב שלמה שניידער. 24 ; שבט, 17-15 ; אייר, 30.

176 בדין הפסקת מכשיר הנשמה. הרב אליעזר יהודה וולדינברג. אסיא, ג 21-17.

 

כ. הפלות

177 הפלות מלאכותיות. הרב שילה רפאל. תורה שבעל-פה, יח, פט-צד. שאלות הלכתיות לאור הרפואה המתחדשת : הפלות ו"הסבת המינים" - היבט רפואה פרופי דוד מ. מאיר, קג-קיא.

178 הפלה מלאכותית. הרב מישאל דהאן. האשל, 13, 15-12.

179 הפלה מלאכותית לאור ההלכה. ד"ר אברהם שטינברג, אסיא, י,  22-10; פנים לפנים, 5, 11.

180 הפלה מלאכותית לאור ההלכה. הרב יהודה דוד בלייך. אור המזרח, צ-צא, 193-185 ; צג, 169-150.

181 הפלה מלאכותית במשפט העברי. רצון ערוסי. דיני ישראל, ח, קיט-קלב.

182 הפסקת הריון. הרב עובדיה יוסף. רקע רפואי - ד"ר דב ארליך. אסיא, ט, 30-6.

183 בדין המתת עוברים. רבי אריה צבי פרומר מקוזיגלוב. בית אברהם, ה, 22-17.

184 היסוד של האיסור להמית עובר. הרב שמואל חיים הכהן כ"ץ. הפרדס, אייר תשל"ה, 16-13 ; תמוז, 18-17. הריגת העוברים במעי אמן. הרב ד"ר ישראל ברוך נס, תמוז תשל"ה, 23-22; חשון תשל"ו, 19-17. הריגת עוברין במעי אמן. הרב משה פיינשטיין. ניסן תשל"ח, 15-7.

185 הפלת עובר בישראל ובבני נח. הרב שמואל אלימלך טוירק. אור המזרח, עז, 21-13.

186 הפלת עובר טריפה. הרב נתן גשטטנר. בשבילי הרפואה, ג-ד, צה-קט.

187 הפלת עובר שאמו טריפה. הרב חיים יעקב מאיר שוורץ. בשבילי הרפואה, ג-ד, קמט-קסד.

188 הפלה בתוך ארבעים יום. הרב אהרן ווידער. בשבילי הרפואה, ב, מב-מט. הרב יהודה סגל, ג-ד, קסה-קסו.

189 בספק שמא יאלצו לבצע הפלה, האם עדיף לבצעה כבר עתה כשהעובר עוד לפני ארבעים יום. הרב יצחק זילברשטיין. בשבילי הרפואה, א, סט-פא.

190 בדיקת מי השפיר כדי לגלות מקרה של "מונגולואיזם" אצל העובר, ובהפסק הריון במקרה הנ"ל. הרב אליעזר יהודה וולדינברג. הדרום, נ, 165-159.

191 הפלה בחולת אדמת. הרב מאיר ברנדסדורפער. בשבילי הרפואה, ב, סה-עב.

192 היבטים הלכתיים ורפואיים בתסמונת טיי-זקס. הרב אליעזר יהודה וולדינברג, פרופ' דוד מ. מאיר. אסיא, יג, 10-6.

193 רופא המבצע הפלות מלאכותיות לענין נשיאת כפים. הרב יצחק גליקמן. נועם, כ, קעא-קפו.

 

כא. הזרעה מלאכותית, הנדסה גנטית, וניתוחים גיניקולוגיים

194 הזרעה מלאכותית. הרב דוד שפערבער, להרב אברהם מאיר איזראעל. אוצרות ירושלים, ריד, רי-ריב; רטז, רמב-רמד.

195 הזרעה מלאכותית לאור ההלכה. ד"ר אברהם שטינברג. אסיא, יב, 19-5.

196 שינוי מין באנדרוגינוס. הרב משה שטינברג. אסיא, יא, 8-5.

197 הפיכת מין זכר לנקבה ולהיפך. הרב חנניה יום טוב ליפא טייטעלבוים מניר באטור. המאור, רח, 21-10, עם תשובות הרב שלום קרויס והרב מאיר אמסעל. הרב ישראל וועלץ, ריב, 19-18. וראה: 177.

198 ניתוח פלסטי לקביעת מינו של הנולד. הרב יוסף שלום אלישיב. בשבילי הרפואה, ב, טו-יח.

199 ניתוח בשעת סכנה, הקדמת לידה וניתוחים פלסטיים. הרב אליהו בקשי דורון. תורה שבעל-פה, יח, נד-סא.

200 תאומי סיאם. ד"ר אברהם שטינברג. אסיא, כ, 27-22. תאומים - היבטים רפואיים והלכתיים, כא, 25-19. במקורות היהדות ובהיסטוריה. ד"ר שמואל קוטק. 31-26.

201 תינוק מבחנה: מבחינת היהדות - הרב יהודה דוד בלייך. לאור ההלכה - הרב יהודה גרשוני. אור המזרח, צב, 21-12.

202 תינוק מבחנה - תכפול האדם. ד"ר אברהם שטינברג, עו"ד משה דרורי. אסיא, כג, 28-11.

203 ההנדסה הגנטית : עיון ראשוני בהיבטים המשפטיים וההלכתיים. משה דרורי. תחומין, א, 296-280.

 

מפתח הענינים

אבן גבירול, ר' שלמה 35 ; אדמת 191 ; אוזניים 131 ; אוטוסקופ (פנס רפואי) 74; אחריות הרופא 11; איגר, ר' עקיבא 37; איסורי הנאה 110, 111; אמבולנס 71 ; אנדרוגינוס 196 ; אסירים למחקרים 169 ; ארבע כוסות 93; אשר יצר 42-40 ; אתיקה 169.

ביטוח 145 ; בין אדם לחברו 53 ; ביקור חולים 33 ; בן, חיוב רפואתו 162, 163 ; בני נח 185 ; בעל בחדר לידה 120, 121 ; בשר בחלב 109.

הגומל 44 ; גוסס 153, 171 ; גיטין 165.

דחית נפש מפני נפש 49.

הוצאה בשבת 60, 61 ; הנדסה גנטית 203-201 ; הסבת מין 196, 197 ; הסכמת חולה 170 ; הפסקת הריון 182, 190 ; הפסקת נשימה 157 ; הצלת נפשות 53-45 ; הקזה 138 ; הרהור אסור 127.

ויטמינים 66 ; ורידים 43.

זירוז ללידה 119.

חבלה ברפואה 17-15 ; חדר מיון 57 ; חייך קודמין 150 ; חלב ממינקת 84-82 ; חלצתו חמה 136 ; חנוכה 108 ; חציצה 131, 132.

טבילה 132-130 ; טביעת אצבעות 160 ; טבריה 38 ; טיי-זקס 192 ; טלפון 33, 77 ; טריפה 186,  187.

יולדת 72, 101 ; יום כיפור 107-97 ; יחוד 126 ; יציאה בשבת 62, 63.

כהן בבית-חולים 27, 28 ; כויות 147 ; כיבוד אב 138 ; כליה 149, 150 ; כמרים, ריפוי על ידם 112, 113.

לב 151 ; לימוד רפואה 10.

מד-חום 75, 76 ; מונגולואיזם 190 ; מחלל שבת 88; מחלת נפש 44; מכונית 72-70 ; מכשיר אדים 81-78 ; מכשיר הנשמה 176 ; מכשיר שמיעה 73 ; מניעת הריון 118-114; מעוברת 144 ; מפקחין הגל 50 ; מצה 94.

נאמנות הרופאים 16 ; נדה 128, 129 ; נטילת ידים 26, 107 ; ניתוח לחולה 30 ; ניתוח פלסטי 199 ; ניתוח קודם השבת 55-54 ; נכרי, רפואתו בשבת 88-85 ; נשיאת כפים 193 ; נשים אצל רופאים 125-122.

סודיות רפואית 21 ; סיכון עצמו 51 ; סירוס 159 ; סכרת 41 ; סמים לחולה 32.

עור 147 ; עין 148 ; עיר הסמוכה לספר 51.

פסח 94-89; פסיכולוגיה 63 ; פסיכותרפיה 127.

צניעות 126.

קביעת המין 198 ; קטן 58 ; קפסולות 92, 103 ; קצרת 130 ; קריעה ותפירה 59.

ראש השנה 96 ; רופא חילוני 22 ; רי"ף, ר' ישעיה דוקטור 36.

שביתת רופאים 20; שופר 96; שוריינא דעינא 136 ; שיניים 132 ; שיעורים ביו"כ 101 ; שכר הרופאים 18, 19 ; שלא כדרך הנאתן 92 ; "שערי צדק" 39.

תאומים 200 ; "תועלת האיברים" 34 ; תינוק מבחנה 203-201 ; תכנון מרכז רפואי 24, 25 ; תכנון המשפחה 118 ; תפילה ביו"כ 105 ; תרופות בשבת 68-64 ; תרופות בפסח 92-89 ; תשעה באב 95.

 

מפתח השמות

 

אבידן (זמל), ר' אברהם 63                   אילן, ר' מרדכי 16

אבינר, ר' שלמה חיים 31, 126              איסקזון, מאיר 133

אברהם, אברהם-סופר, 53, 89, 125, 132, 153, 168                                                אלבוים, ר' יצחק 40, 152

אלברג, ר' שמחה 56

אברמוביץ, ר' צבי יצחק 99                  אליאש, יחיאל 9

אברמסון, שרגא 34                             אליהו, ר' מרדכי 164

אהרנסון, ר' יהושע משה 6                   אלישיב, ר' יוסף שלום 198

אוירבך, ר אברהם דוב 67                    אמסל, ר' מאיר 128, 197

- ר' שלמה זלמן 47, 53                       אפפל, ר' יוסף יהושיע 148

אונטרמן, ר' איסר יהודה 130                אפרתי, יעקב א' 42

איזנברגר, ר' שלום 72                         ארליך, דב 58, 166, 182

איזראעל, ר' אברהם מאיר 165              בורנשטין, ר' שמואל מסוכטשוב 105

בלייך, ר' יהודה דוד 156, 157, 180, 201 הרשלר, ר' משה 64, 159

ווזנר, ר' שמואל 122

במברגר, ר' יעקב קופל 140                 וונדר, מאיר 37

בן-שלמה, אליעזר 12                          וידר, ר' אהרן 188

בן-שמעון, ר שלמה 162                      וינברגר, ר' יעקב 171

בעל התניא 36                                    וייס, ר' יהונתן בנימין 28

בקשי-דורון, ר' אליהו 199                   ויס, ר' יצחק יעקב 7, 76, 78, 112, 124

בראווער, ר' ישעיה צבי 123

ברון, ר' ליב 175                                ולדינברג, ר' אליעזר יהודה 53, 61, 66, 75, 109, 133, 149, 176, 190, 192

ברנדסדורפר, ר' מאיר 191

ברקוביץ, שמואל 141

גולדברג, ר' זלמן נחמיה 49                  ולץ, ר' ישראל 197

גולדשטין, ר' ישכר דוב 59                   ון-דייק, י' 57

גורן, ר' שלמה 3, 11, 77, 154, 164, 167 ורהפטיג, איתמר 169

ורנר' ר' שמואל ברוך 99, 173

גליק, ר' יחיאל יצחק 26                       זולטי, ר' יעקב בצלאל 95

- שמעון 31                                       זילבר, ר' מנחם זכריה 134

גליקמן, ר' יצחק 193                זילברשטין, ר' יצחק 14, 189

גרוס, ר' דוד 131                                זלוטניק ר' אליהו 163

- ר' חיים דוב 106                               זלמנוביץ, ר' ישראל אריה 71

גרינולד, ר' יוסף 28

גרשוני, ר' יהודה 150, 201                   חפוטא, ר' אברהם 110

גשטטנר, ר' נתן 93, 186                      טוירק, ר' שמואל אלימלך 48, 96, 185

דהאן, ר' מישאל 178

דרורי, משה 178, 202, 203                  טיטלבוים, ר' חנניה יוט"ל 197

הורביץ, ר אברהם דוד 94 -                  ר' יואל, 100

- ר' יחזקאל 87                                  טנא, ר' שלמה 102

הימן, דוב 39                                     טנדלר, ר' משה 15

הינמן, ר' משה 73                               יאנה ר' מכלוף 41

הירשפרונג, ר' פנחס 56-54                  יוסף, ר' עובדיה 77, 149, 182

הלברשטם, ר' יקותיאל יהודה 82, 92, 118

ישראלי  ר' שאול 147

- ר' משה 120                                    כהן, ידידיה 161

הלוי, ר' חיים דוד 18                           כהנא, ר' קלמן 139

הלוי, ר' משה  שמעון 87                     כ"ץ, ר' אליהו מב"ב 108

הלפרין, ר' שלמה 8 - ר' שמואל חיים 184

- ר' לוי יצחק 25, 77, 79 - שרה 35

הנקין, ר' יהודה הרצל 117, 120            כרמי, אמנון 170

- ר' יוסף אליהו 33                             כשר, ר' מנחם מנדל 46

לב, זאב 77 פרנקל, בנימין זאב, 77

הלוי, ר' חיים דוד 18                           פרנקל, ר' יצחק ידידיה 111

לוי, ר"י 53

- יעקב, 5, 115, 129, 135, 136, 137, 158 צינר ר' גבריאל 91, 107

קאפח, ר' יוסף 164

הלוי, ר' משה שמעון 87                      קוטק, שמואל 200

לוינגר, ר' יהודה אריה ליב 88                קוליץ, ר' יצחק 104

ליפשיץ, ר' אריה 162                          קוק, ר' שמחה 166, 173

למברגר, ר' משה נתן נטע 113              קלין, ר' מנשה 119

לנדא, ר' יעקב 118                             קרויס, ר' שלום 197

לרפילד, ר' דניאל 49

ר' ראובן הלוי מדננברג 101

מאיר, דוד מ' 177, 192                        ראטה, ר' יחזקאל 90

מאמאן, ר' יהושע 98                           רובין, ר' מנחם מנדל 50, 124

מונדשיין, יהושע 36 -                         הלברשטם, רשי"ש 33

נבון, ר' גד 160                                  רובינשטיין, ר' אלתר אליהו 80

נבנצאל, ר' אביגדור 32                       - ר' שמואל תנחום 86

נויבירט, ר' יהושע 57, 70                    רוזן, ר' ישראל 52, 69, 74, 77, 81

נס, ר' ישראל ברוך 184                       רוזנברג, ר' דוד 27, 65, 76

סגל, ר' יהודה 188                              רייז, ר' שניאור זושא 152, 174

סוקולובסקי, ר' דוב 138                      רייטפורט, ר' יצחק 51

סינגר, ר' שמואל 43                            רפאל, ר' שילה 21, 177

סליי, מנחם 145                                  רצהבי, יהודה 35

ספירו, ר' משה 44, 127                       רקובסקי, ר' יעקב 146

עמנואל, יונה 53                                 שורץ, ר' חיים יעקב מאיר  187

ערוסי, רצון 181                                 שטינברג, אברהם 4, 7, 10, 21, 23, 109, 114, 133, 155, 166, 170, 172, 179, 195, 200, 202

ערנפלד, ר' שמואל 68

עשוש, ר' צגייר 98 - ר' משה 20, 109, 116, 196

פאור, ר יוסף 19                                 שטרן, ר' משה 84

פינשטין, ר' משה 22, 45, 62, 151, 184 שטרנבוך, ר' משה 30

שינברג, ר' חיים פנחס 83

פיקרסקי, ר' ישראל יצחק 54, 56           שלוש, ר' דוד 85

פלדר, ר' גדליה 54, 56, 143                 שלזינגר, ר' מרדכי יפה מרגליות 13

פלישמן, ר' אברהם חיים 17                  שמרלר, ר' אליהו שמואל 103

פרדס, ר' חיים 121                                          שניאורסון, ר' מנחם מנדל 54, 56

פרומר, ר' אריה צבי 183                      שניבלג, ר' שרגא פיביש 29, 60

פרידברג, חיים 24                               שניידר, ר' שלמה 144, 175

פריידין, ישראל 38                              שפירא, ר' שמואל 162

פרייליך, ר' יצחק 142                          שפרבר, ר' דוד 194