ת"ל

 

מבוא לביבליוגרפיה מסכמת של כתבי ד"ר יעקב לוי ז"ל

 

ליום הזכרון הששי

(נלב"ע י"א בשבט תשל"ז)

 

הרשימה הבאה של מאמריי מסמלת את השקפתי בנוגע למה שקוראים "תורה עם דרך ארץ". לא היה חלקי עם תלמידי החכמים שתורתם אומנותם, שהם יסוד האומה. הורי ורבותי ז"ל כיוונו את פעמי להשתתף - כפי יכלתי - ביישוב העולם בשטח המדע, כנאה וכיאה לבן "עם נבון וחכם". אכלתי חולין על טהרת הקודש של התורה שלמדתי בנעורי. במיוחד ראיתי את תפקידי להראות במאמרי שהמדע האמיתי אינו עומד בניגוד לתורה, אלא שקיים יחס גומלין ביניהם ואתגר חשוב לחכמות החיצוניות. עליהן גם להיות "רקחות וטבחות" להבנת התורה ולקיום מצוותיה. נושאים הגובלים עם התורה והמצוות מחד, ועם מדעי הטבע, וביחוד הרפואה, מאידך - הם חלק הארי שבמאמרי.

 

למלאכת קודש זו הדריכוני רבי ומורי הרב ד"ר עזריאל הכהן מונק זצ"ל, וכן - עוד בתקופת לימודי באוניברסיטה - החכם ד"ר מאיר כהן מפולדה זצ"ל. לנגד עיני עומדת גם דמותו של מו"ר הרב ד"ר חיים ביברפלד זצ"ל, אשר היה תלמיד חכם מובהק ורופא גם יחד וגילם באישיותו את המדען התורתי.

 

מבוא לביבליוגרפיה של כתביו, ירושלים תשכ"ט

 

בדברים אלו מסר לנו ד"ר יעקב לוי ז"ל את תמצית דרכו ואמונתו בחיבור עבודותיו הרבות, דרכו של חניך מובהק לשיטת גדולי ורבני אשכנז בדורות הקודמים, שיטה הנקראת בפי כל "תורה עם דרך ארץ".

מטרתם של חלק גדול ממאמריו היתה להביא לידי שיתוף פעולה פורה ומועיל בין פוסקי ההלכה והרופאים, למען בירור אותן ההלכות שעל הרופא להתחשב בהן בעבודתו. וכן הוא נהג בעבודתו היום-יומית כרופא ילדים, מקודם בברלין וכ-35 שנה בירושלים עיה"ק. אחרי שבירר את הנתונים הרפואיים פנה אל רבני העיר בשאלותיו הלכה למעשה. ויחס זה היה דו-צדדי. גם הרב ד"ר עזריאל מונק זצ"ל, רבה של קהילת "עדת ישראל" ברלין, ושאר רבני העיר, וגם גדולי ורבני ירושלים עיה"ק פנו אליו והפנו אליו בבירורים רפואיים כבסיס לפסיקתם ההלכתית במקרים הטעונים בירורים כאלה.

את עבודותיו הגיש עובר לפרסומן לבקורת תורתית מצד חכמי ההלכה, במידה ועבודה זו נגעה באיזו נקודה בשאלה הלכתית או בדעת תורה, כי רק אחרי אישורם של חכמי התורה הוא ראה לעצמו היתר וערך בפרסום הדברים.

מתוך שאיפתו זו לשיתוף פעולה השתתף עם חברו המנוח ד"ר פלק שלזינגר ז"ל בפעילות "המכון לחקר הרפואה עפ"י התורה" ליד ביה"ח "שערי צדק". בהרצאתו לפני חברי המכון הזה, אחרי שסקר באריכות את הבעיות ההלכתיות-רפואיות העומדות על הפרק, הוא סיים :

 

לבסוף הרשו לי להוסיף, לשם עצה טובה, סיפור קטן מהגמרא (סוכה יח). מסופר שם על שני מיני דגים שחיו בנהר. מין אחד היה טהור, השני היה טמא... הטהורים יכלו לעמוד נגד הזרם החזק של הנהר, ואפילו הצליחו לשחות נגד הזרם החזק הזה. מניין היה להם הכח לכך? דיעה אחת היא, שלדגים הטהורים יש חוט שדרה. ורש"י אומר : "נותן כח באדם ובהמה ודגים להיות שדרתו עומדת בבריאות".

 

אפשר אולי למצוא בסיפור זה על הדגים משל מאלף לצעירי הרופאים המשתתפים בחקר הרפואה במכון שלנו, שינהלו את חקירותיהם בטהרת השכל ובטהרת הנפש עפ"י התורה, ויעמדו על מסקנותיהם בשדרה ישרה, בקומה זקופה. כך יהיה להם אומץ הלב - אם יהיה צורך בכך - לשחות נגד הזרם של רוב המדענים, וה' יצליח דרכם.

 

(המכון מול בעיות רפואיות-הלכתיות, אסיא, גל' ג, סיון תשל"א,

ונדפס מחדש בספר אסיא א' עמ' 292)

 

לקראת יום השנה השישי לפטירתו מזכים אנו את ציבור קוראי "אסיא" בביבליוגרפיה מלאה של כתבי ד"ר יעקב לוי ז"ל.

 

1. Haeckels Biogenetisches Grundgesetz. Mitteilungen des B.J.A., 1911

2. Ueber das Verhalten der Nebennieren bei Hydrocephalus Congenitus. Dissertation, 1913

3. Von den Juden Ostgaliziens und ihrer Jugend. Jeschurun V, 5-6, 1918

4. Die juedische Schule und die Gesundheit des Kindes, Jeschurun Vl, 7-8,  1919

5. Gedenkrede fuer Ivan Haarburger. B.J.A. Korrespondenzblatt 7, 1919

.6 "Agiv". B.J.A. Korrespondenzblatt 8, 1919

7. Der Bundestag und das Breslauer Seminar. B.J.A. Korrespondenzblatt 9,  1919

8. Wege der V.J.A. - Erziehung. Unser Weg, 1919

 9. Goslars Sexualethik. Unser Weg, 1919

10.  "Neunzehn Briefe". Unser Weg (Buchbesprechung), 192O

11. Untersuchungen ueber die Notwendigkeit von Milchverduennung bei der Emaehrung junger Saeuglinge. Deutsche Medizin. Wochenschrift 48, 192O

12. Sozialhygienische Betrachtungen ueber den Ruhetag. Jeschurun VIII, 5-6, 1921

13. Der Knabenueberschuss bei den Juden. Zeitschrift fuer Sexualwissenschaft Vlle, 1921

14. Der N 2 der V.J.A. B.J.A. Korrespondenzblatt 11, 1921

15. Untersuchungen ueber die Notwendigkeit von Milchverduennung ... II. Mittedung, Deutsche Mediz. Wochenschr. 47, 1922

16. fXe Systematisierung der wissenschaftlichen V.J.A.-Arbeit. B.J.A. Korrespondenzblatt 12, 1924

17. Praktisch-wissenschaftliche Aufgaben fuer thoratreue Akademiker. B.J.A. J(orrespondenzblatt 16, 1926

18. Die Schaechtfrage. Broschuere und Jeschurun XIV, 9/1, 1927

19. Die Schaechtfrage. Broschuere (Philoverlag), erweiterte Auflage, 1929

20. Fortschritt und Tradition im B.J.A. Unser Weg, Heft 2, 1928

21. Die Schaechtfrage. Nachwort zur Umfrage der Tierschutzvereine vom Jahre 193O

22. Der Geburtenrueckgang, ein juedisches Problem. Jeschurun XVII, 3-4, 193O

23. Der intemationale Geburtenstreik. Nachlath Z'wi I, Buchbesprechung, 1931

24. "Geburtenstreik" - die Frage der jued. Ehe. Nachlath Z'wi l, 11-12, 1931

25. Die sexuelle Not in juedischer Schau. Broschuere, Hemaon-Verlag, 1932

26. Periodische Enthaltung in der Ehe und die jued. Sexualgesetze. Deutsche Mediz.~Wochenschrift 44, 1932

27. Geburtervegelung im jued. Schrifttum. Jued. Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik IIII, 1932

28. Zur Frage der Fruehehe. Juedische Presse, 1933

29. Die Ueberwindung des Individualismus duich die neue Eugenik. Israelit, 1933

30. Sozialhy~iene und Weltanschauung. Nachlath Z'wi, 1933

31. אין אשה מתעברת אלא ... Nachlath Z'wi, V, 11-12, 1935.  

הועתק ב"גחלי ציון" (הרב מיכל הורוויץ) ירושלים תרצ"ט, חלק ח.

32.  1935 ,38-39 .Nr .Jhrg 76. Israelit .Erbgesundheit

.בענין שנוי סדר הוסת ע"י סמי מרפא 33. Nachlath Z'wi, VIII, 1-3, 1937.

34.  1938 ,Israelit .Naturferschers modernen des Haltung reltgioesen Zur 34.

35. Berlin ,Verlag Juedischer ,Lexikon Juedisches ."Schaechtverbot" 35.

36. 1938 ,London ,Encyclopaedia Jewish .Hygiene Jewish

 הבו לנו בנים. הדרך, גליון מב-מג תש"ג (1943) 37.

 הרעלות נפט פנימיות אצל ילדים. הרפואה כרך כד חוב' ג. 1943 38.

39. אצל תינוקות. הרפואה כרך לג חוב' ג, 1947 B לשאלת חוסר הויטמין

 "להסיר מכשולים" . היומן, י"ג בניסן תש"ח (1948) 40.

 דלקת מדומה שגרונית של התוספתן. הרפואה כרך לו חוב' ג-ד, 1949 41.

 בעיות התזונה הלאומית . היומן, כתו בתשרי תש"י (1949) 42.

43. I-Vlt ,Harefuah the of Review Quarterly .Pseudoappendicitis Rheumatic 43. 1950

44. . הרפואה מב חוב' ז, 1952Serratia Marcescens דלקת העוצבה עם ממצא של

45. . הרפואה מד חוב' ד, 1953 Laevulosuria מקרה של

על שתוק ילדים. המודיע גליון 878 46.

הקאה פריודית ואפילפסיה (הרצאה בהסתדרות הרפואית, ירושלים) 47.

נתוחי מתים בישראל. המעין כרך ג גליון א-ב, 1956 48.

49.  Paediatrici Annales .Saeugling jungen einem bei Spasmus"-Oesophago 49. 1957 ,257 .p 188,5

צפדינה של תינוקת. הרפואה נד חוב' ו. עמ' 147, 1958 50.

"זכרון דברים" (בענין נתוחי מתים - ועדה ממשלתית), 1962 51.

52. 1962 ,33 .p ,12 .genet Acta .Missbildung-~Unterlippen 52.

53. 1963 (anonym) שאלות בענין פקוח נפש. נועם ספר ו, עמ' רי"ח

תרופות הורמונליות לנשים ובעיות דתיות-הלכתיות. הרופא העברי לה, עמ' 114 54.

55. The .Law Jewish 01 Standpoint the rom~ Females oi Treatment Hormone 55. 1962. 320. .p 35. Journal MediEal Hebrew

תקציר: ספר אסיא א' עמ' 147-148

56. 1963 ,433 .p 18. Acta .paediatr .Helvet .Fruehgeburt elner bei Tetanie 56.

זכרונות נעורים מק"ק "עדת ישראל" בברלין. המעין, תמוז תשכ"ד (1964 ) 57.

58. קביעת סיבת המות ובעיותיה ההלכתיות. נועם ספר ח, עמ' רל"א, תשכ"ה (1965)

המציצה בפה לאור הרפואה. המעין ניסן תשכ"ה (1965) 59.

המציצה בפה לאור הרפואה. הועתק ב"נועם" ספר ט עמ' רפ"ה, תשכ"ו (1966) 60.

"תכנון המשפחה" בישראל. המעין ניסן תשכ"ו (1966) 61.

 בעית נתוחי מתים ומדע הפתולוגיה החדיש. שערים, כ"ב מנ"אב תשכ"ו (1966 ) 62.

 מי קובע את "פיקוח הנפש"? שערים, כ"ג מנ"אב תשכ"ו (1966) 63.

64. ,1966 Jerusalem ,Berlin Jisroel Adass .Jugenderinnerungen J~sroel Adass 64. 120 .p

מילת התינוק הירוק. נועם ספר י, עמ' קס"ח, תשכ"ז (1967) 65.

 "הגלולה המונעת" והשקפת היהדות. הרפואה כרך עב ח"ה, עמ' 202, 1967 66.

 הגלולה למניעת הריון. נועם ספר י"א, עמ' קס"ז, תשכ"ח (1968) 67.

תקציר: ספר אסיא א' עמ' 156-154

קביעת המות ע"י הרופאים. המעין כרך ט, א, תשרי תשכ"ט (1968) 68.

בענין השתלת אברים מן המת. נועם ספר י"ב, עמ' רפ"ט. תשכ"ט (1969) 69.

70.  1926. ,12 /11 Heit XIII Jeschurun .Menstrualgift Ueber 70.

א.א.ג. לקביעת המות - תרומה לאתיקה הרפואית. "הרפואה" ע"ו ח' ו' (1969 ) . 71

72.  פירושים לנכדי ולנכדותי, פירורים משולחן הסבתא (הוצאה משפחתית) י"ג בניסן תשכ"ט

בדיקת תרופות חדשות ובעיותיה. "נועם" חלק י"ג ע"ז, תש"ל (1970) 73.

תקציר: ספר אסיא א' עמ' 270

מאימתי מותר להוציא אבר לשתלה. "המעין" תשרי תש"ל 74.

תקציר: ספר אסיא א' עמ' 233-237

75. השתלת איברים - ואתיקה רפואית. "מכתב לחבר" (ההסתדרות הרפואית בישראל) ד' אדר א' תש"ל.

תחליפי הכליה וההלכה. "נועם" חלק י"ד, עמ' ש"ח תשל"א (1971) 76.

 תקציר: ספר אסיא א' עמ' 238-236

77. V.G.A. Verbandsblatt der  Breslauer. Tel Aviv פסח תשל"א

המות המוחי. מכתב ל'הדרום', ניסן תשל"א, עמ' 222 78.

 הצלת הולד אחרי מות האם. "המעין" תמוז תשל"א 79.

תקציר: ספר אסיא עמ' 227-226

הצלת הולד אחרי מות האם. "נועם" ט"ו, תשל"ב 80.

 המכון מול בעיות רפואיות הלכתיות. "אסיא" ג' תשל"א; ספר אסיא א'  עמ 292-289 81.

אשה כי תזריע. "קורות" כרך ה', תמוז תשל"א 82.

 "החולה לפנינו". "אסיא" ד' תשל"א (1972);ספר אסיא א' עמ' 208-202 83.

 מות מוחי. "המעין" ניסן תשל"ב 84.

החולה לפנינו (דברי הסבר), "אסיא" ו', תשל"ב; ספר אסיא א' עמ' 215-212 85.

 דבר המעכב יציאת הנפש. "נועם" ט"ז, תשל"ג; תקציר: ספר אסיא א' עמ' 277 86.

בין דם לדם. "אסיא" ח', ניסן תשל"ג (1973); ספר אסיא א' עמ' 87.125-127

 בענין מניעת ההריון. "נועם" ט"ז, תשל"ג 88.

 עודף לידות זכרים אצל היהודים. "קורות" תשל"ד, כרך ו' חוב ה-ו (1974) 89.

 מצות מילה ופקוח נפש. "המעין" ניסן תשל"ד 90.

91. פירושים לנכדי ולנכדותי, פירורים משולחן הסבתא (ב) (הוצאה משפחתית) י"ג ניסן תשל"ד

ועוד לענין "אשה כי תזריע". "קורות" כרך ו' ז-ח. סיון תשל"ד 92.

 מילת התינוק האדום. "נועם" י"ז תשל"ד;"אסיא" י"א תשל"ה; 93.

ספר אסיא א' עמ' 303-296

הלצתו החמה. "המעין" תשרי תשל"ה 94.

מילת התינוק הכחול. "אסיא" י"ב תשל"ה; ספר אסיא א' עמ' 306-304 95.

 נחלת יעקב אביהם. "המעין" ניסן תשל"ו 96.

 מתו אחיו מחמת מילה. נועם י"ח, תשל"ז 97.

קריטריונים לקביעת מות (מכתב למערכת אסיא) ספר אסיא א', עמ' 327 98.