פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו

ביבליוגרפיה

 

ביבליוגרפיה עברית

 

פירושים, הלכות ומחשבת ישראל

אור זרוע לר' יצחק ב"ר משה מווינא

אור שמח לר' מאיר שמחה מדווינסק, על הרמב"ם

בית הבחירה לר' מנחם המאירי, פירוש על מסכת חולין

בית יוסף לר' יוסף קארו, על הטור

ברטנורה, פירוש המשנה לר' עובדיה מברטנורה

גליון ר' עקיבא איגר, על יורה דעה

דעת תורה לר' שלום מרדכי הכהן שבדרון, על חלק יורה דעה

דרכי תשובה לר' צבי הירש שפירא, על יורה דעה

האמונות והדעות לר' סעדיה גאון

חובות הלבבות לר' בחיי בן יוסף אבן פקודה

חזון איש לר' אברהם ישעיה קרליץ, חלק יורה דעה

ים של שלמה לר' שלמה לוריא (הרש"ל), על מסכת חולין

כסף משנה לר' יוסף קארו, על הרמב"ם

כרתי ופלתי לר' יהונתן אייבשיץ, על יורה דעה

מאמר הנפש לרמ"ע מפאנו

מורה נבוכים לרמב"ם

ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי

ספר הערוך לר' נתן הרומי

ספר הרוקח לר' אלעזר בן יהודה מגרמיזא

ערוך השולחן לר' יחיאל מיכל אפשטיין, חלק יורה דעה

ר"ן, פירוש על הרי"ף לרבנו ניסים

שבילי אמונה לר' מאיר אלדאבי

שער השמים לר' גרשון בן שלמה

שיטה מקובצת לר' בצלאל אשכנזי, על מסכת חולין

שערי קדושה לר' חיים ויטאל

תבואות שור לר' אלכסנדר סענדר שור, על טור יורה דעה

תורה שלמה לר' מנחם כשר

תורת הבית הארוך לר' שלמה בן אדרת (הרשב"א)

תורת החטאת לר' משה איסרליש (הרמ"א), על דיני איסור והיתר

תפארת ישראל, ר' ישראל ליפשיץ, פירוש על המשנה

 

שאלות ותשובות

אגרות משה לר' משה פיינשטיין   

אהלי יעקב לר' יעקב קשטרו   

אמרי יושר לר' מאיר אראק   

דברי יהושע לר' יהושע אהרנברג   

דעת כהן לר' אברהם יצחק הכהן קוק   

חכם צבי לר' צבי אשכנזי   

חתם סופר לר' משה סופר   

נודע ביהודה לר' יחזקאל לנדא   

הר צבי לר' צבי פסח פרנק   

הרא"ש לר' אשר בן יחיאל   

הרדב"ז לר' דוד בן זמרה

 הרשב"א לר' שלמה בן אדרת

מהר"ם מלובלין לר' מאיר מלובלין

מהרש"ם לר' שלום מרדכי הכהן שבדרון

ציץ אליעזר לר' אליעזר יהודה וולדינברג

צמח צדק לר' מנחם מנדל שניאורסון

רמ"ע מפאנו לר' מאיר עזריה

שאילת יעבץ לר' יעקב עמדין

תרומת הדשן לר' ישראל איסרלין

שואל ומשיב ר' יוסף שאול נתנזון

תשב"ץ לר' שמשון בן צמח דוראן

 

ספרי רפואה ויהדות

דרך ישראל ברפואה, ד. מרגלית, ירושלים, 1970.

הטריפות בישראל - הלכה ומעשה, י.מ. קצנלסון, ברלין, 1928

מבוא לספר אסף הרופא, ז. מונטנר (עורך), ירושלים, 1957

מדריך להלכות טריפות, י.מ. לוינגר, מהדורה שניה, ירושלים 1971

מדרש הרפואה, מ. פרלמן, תל-אביב, 1926-1934

מזון כשר מן החי, י.מ.לוינגר מהדורה שניה, ירושלים, 1980

ספר המונחים לרפואה ומדעי הטבע, א.מ. מזיא וש. טשרניחובסקי, ירושלים, 1934

פרקי משה ברפואה להרמב"ם

 

מאמרים

דה-פריס א, שפרלינג ע, וינברגר א. אבני שלפוחית השתן, הרפואה, פג :39-37, 1972

וולשטיין א, שפיר ר, אביגד א, טולצינסקי ד. קרע דחוי וקרע סמוי של הטחול, הרפואה, פג:481-480, 1972

כשר מ. בבעית השתלת הלב, נועם, יג:20-10, 1970

לוינגר ימ. הני תרי בועי, המעין, ט, תשרי תשכ"ט

לוינגר ימ. הסרעפת והלבלב בספרות היהודית, קורות, ה:108-103, 1970

ליבוביץ י. לתולדות הרפואה בישראל, יבנה, ג:200-184, 1949

ליבוביץ י. הנוירופסיכיאטריה במקורות העבריים העתיקים, הרופא העברי, שנה לה, חוב' ב, עמ' 90, 1962

ליבוביץ י. לתולדות הרפואה בישראל, מחניים, קכב:35-18, 1970

מונטנר ז. רבנו סעדיה, פירוש "חד אלאנסאן", קורות, א :107-99, 1953

מונטנר ז. אסף הרופא, ספר הרפואות, קורות, ה:778-773, 1972

נוימן פ. מחלות לב ועורקים בבעלי חיים, רפואה וטרינרית, כז:26-23, 1970

פלר נ, קונדריאה ה, איזנקרפט ש. היעדר מרירה מולד, הרפואה, פא:553-551, 1971

קאושנסקי א, אליאן ע. התסמונת של אל-טחול, הרפואה, פה:424-423, 1973

שטינברג א. קביעת רגע המוות, נועם, יט:238-210, 1977

שטינברג א. ברית מילה - היבטים רפואיים-הלכתיים, ספר אסיא, ד, תשמ"ג, עמ' 213-4

 

ביבליוגרפיה לועזית

 

 1921 ,Allbutt C.T., Greek Medicine in Rome, London 1856. ,Aretaeus Cappadox, Edited and translated by Francis Adams, London .Aristotle, The Works of Aristotle, translated into English under the editorship of W.D .Historia Animalium, translated by d'Arcy W ;4 .Ross and J.A. Smith. Vol

1910 ,Thompson, Oxford

Caelius Aurelianus, On Acute Diseases and On Chronic Diseases, edited and translated by 1950. ,I.E. Drabkin, Chicago

 1935-1938. ,Celsus, De Medicine, translated by W.G. Spencer, London 1968. ,Clarke E., and O'Malley C.D., The Human Brain and Spinal Cord, California Davis G.W., Web H.W., and Howard J.M.; Experimental Observations on Delayed 1957. ,9-12 :75 ,.Rupture and Secondary Hemorrhage from the Spleen, Arch. Surg

Drapanas T., Jates A.J., Brickman R., and Wholey M.,: The Syndrome of Occult Rupture 1969. ,298-306 :99 .of the Spleen, Arch. Surg

 1961. ,Foster W.D., A History of Clinical Pathology, Edinburgh 1956. ,Galen, On Anatomical Procedures, translated by Ch. Singer, London Vols., New 2 ,Galen, On the Usefulness of the Parts of the Body, translated by M.T. May 1968. ,York

,Gesenius W., Hebraisches U. Aramaisches Handwbrterbuch Uber das Alte Testament 1921. ,th edition, Leipzig17

,Garrison F.H., History of Neurology, Revised and edited by L.C. Mc'Henry, Springfield 1969. ,Illinois

:8 ,.Harris H.H., and Harris T.N., Pulmonary Pathology in the Talmud, Ann. Med. Hist 1936. ,553-557

1966. ,th edition, Tokyo5 ,Harrison T.R., and others: Principles of Internal Medicine 1974. ,Herzog I., Judaism - Law and Ethics, Selected by Ch. Herzog, The Soncino Press ,Hippocrates, Edition of Adams Francis, The Genuine Works of Hippocrates, London 1970.

,Jubb K.V.F and Kennedy P.C., Pathology of Dornestic Animals, Vol I-II, New-York 1963.

1952. ,Kagan S.R., Jewish Medicine, Boston

1970. ,Leibowitz J.O., The History of Coronary Heart Disease, London 1928. ,Long E.R., A History of Pathology, Baltimore 1929. ,Long E.R., Selected Readings in Pathology, Springfield, Illinois 1972. ,1309 :286 ,.Nable J., Buckley M.J., Cohen R.B., and Kaitz A.L., New Eng. J. Med

 1969. ,th ed., Philadelphia9 ,Nelson W.E. and others: Textbook of Pediatrics Niebrle K., Textbook of the Special Pathological ARatomy. of Domestic Animals, revised 1967. ,th edition, Oxford5 ,by P. Cohrs

,Pliny, Natural History, with an English translation by H. Rockham and others, London 1938-1963.

1923. ,rd edition, Berlin3 ,Preuss J., Biblisch-talmudische Medizin 1503. ,Reisch G., Margarita Philosophica

Biblical and) 1972. ,82-85 :b4 ,.Rosner F., The Spleen in the Talmud, Bull Hist. Med .(1978 ,Talmudic Medicine, Trans. F. Rosner, Sanhedrin Press

1968. ,Sherlock S., Diseases of the Liver, Philadelphia Vol ,1951 - Sugerist H. E., A History of Medicine, Oxford Minny Press, New-York, VOI I 1961. - II

,nd ed., New York2 ,Singer C., A Short History of Anatomy from the Greeks to Harvey 1957.

1961. ,nd ed., Philadelphia2 ,Smith H.A., Veterinary Pathology