"מידה מעולה" בהקדמת תור

 

לכבוד העורך,

 

מכתבו היקר עם השגתו של הרה"ג יגאל שפרן שליט"א* הגיעני.

והרי תגובתנו :

בעניותנו כתבנו דיש להקדים אלמנה ויתום אף שלא לפי התור.

והשיג על דברנו, החכם הרה"ג ר' יגאל שפרן שליט"א, דקדימת חולה נלמדת מהוריות י"ג. : כהן קודם ללוי וכו', ואין לה כל ענין להלכות דיינים בחו"מ סימן ט"ו. והעולה לדינא הוא : שכל דיני קדימה בחולה הם רק כבהוריות י"ג., ושם לא נאמרה קדימת אלמנה ויתום.

 

ברצוננו להשיב : עירוב פרשיות נאמר כאן !

המשנה בהוריות, דנה בקדימה שהיא מן הדין, כגון קדימת כהן ללוי וכו'.

ואילו מה שאנו למדנו מהמאירי, הוא, שיש להקדים אלמנה ויתום, ולא מן הדין, כי אם דרך "מידה מעולה". כמבואר במאירי שם סנהדרין ל"ב., והוא משום ליבם השבור.

ואחתום בברכה

הרב יצחק זילברשטיין

נ.ב

אפיריון נמטייה להרה"ג י. שפרן שליט"א

על שהסב את תשומת לבנו, שבספר החשוב

נשמת אברהם** מובא שדברינו לא נתקבלו על דעת

מוהר"ר הגאון רש"ז אויערבאך שליט"א.

וכמובן שבטלה דעתנו מפני דעתו הגדולה.

הנ"ל

 

(מקור: אסיא מז-מח (יב, ג-ד), כסלו תש"ן, עמ' 183)

 

 

* הרב יגאל שפרן, הקדמת תור תוך כדי דחיית אחרים, לעיל עמ' 118-117.  - העורך

** נשמת אברהם. חלק יו"ד, סימן רנב, ס"ק ב, הע' 26. -העורך