(מקור: אסיא מז-מח (יב, ג-ד), כסלו תש"ן, עמ' 110-109)