* בתחילת 1991 הוצא מסמך מחייב על ידי היועץ המשפטי של משרד הבריאות. תצלום המכתב מופיע כאן לראשונה, בהסכמת הכותב. מכתבו של היועץ המשפטי נשלח כתשובה למנכ"ל הסתדרות מדיצינית "הדסה" בירושלים, אישר את העקרונות המובאים לעיל בעמ' 252-250, והינחה את בית החולים לנהוג בהתאם.  - העורך