פרופ' א"ס אברהם  *

 

 

  הוצאת זירמה להקפאה לפני טיפול כימותראפי

               

     סימן כג איסור הוצאת זרע לבטלה ודברים המביאים לכך

   סעיף א אסור (א) להוציא שכבת זרע לבטלה, ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה. לפיכך לא יהיה אדם דש מבפנים וזורה מבחוץ ולא ישא קטנה שאינה ראויה לילד.

 

נשמת אברהם

     (א)להוציא שכבת זרע לבטלה. כותב הגר"א בקשי-דורון שליט"א הרב הראשי ,של חיפה 1 בשאלה של בחור שעמד להתחתן שחלה במחלה ממארת והיה אמור לקבל טיפולים בהקרנות וכדומה שיפגעו בכושר הפוריות. כותב הגאון שליט"א: מאחר שנתברר שאין סיכוי שיוכלו להינשא ולהיפקד כדרך כל הארץ, קמה השאלה וגם נצבה, אם להתיר הוצאת זרע מהבחור לפני הנשואין בעוד כוחו במותניו, כדי שיוכל להפרות האשה לאחר הנשואין (בהזרעה מלאכותית). השאלה הופנתה להגרי"ש אלישיב שליט"א, האם להסתמך בנידון דידן על דעת הפוסקים המתירים הפריה ע"י הוצאת זרע, האם בנידון דידן שהבחור לפני החופה יוכל להוציא הזרע ולשומרו כדי להפרות את האשה, ולאחר שהעליתי ספקותי בנידון, הציע הגרי"ש אלישיב שבנידון דידן אין להתיר גם לדעת המתירים הוצאת זרע לשם הזרעה וקיום פריה ורביה. ומסכם הגר"א בקשי-דורון שליט"א: על כן בנידון דידן, כיון שהבחור עדיין לא נשא אשה, אינו חייב בפועל במצות פריה ורביה וכו' ועל כן אין לו גם ההיתר להשחית זרעו וכו', עכ"ל.

     כתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: אין כל הבדל בין איש נשוי ובין רווק, מפני שגם רווק חייב לישא אשה ולקיים מצוות פו"ר, אך לדעתי גם נשוי לא חייב בכך [הוצאת זרע לשם קיום מצוות פו"ר] כי התורה הקדושה לא חייבה את האדם בהקפאת זרע, וכל הספק בנדון זה הוא רק אם אסור או מותר, עכ"ל. ואמר לי הגאון שליט"א שגם לדעתו אין לעשות דבר זה כי לא כך השקפתה של תורה.

     

 

 

* מתוך "נשמת אברהם" חלק ד' ,(השלמות), חלק אהע"ז כג, א

1 . שו"ת בנין אב ח"ב סימן ס.