הרב מרדכי הלפרין

 

 

שאלות פתוחות על הקפאת זירמה

(מתוך ביקורת ספרים על "נשמת אברהם" חלק ד')

 

הוצאת זירמה להקפאה לפני טיפול כימותרפי (אבהע"ז כג,א)

 

חתן, קודם נישואיו, עמד לפני טיפול כימותרפי העלול לגרום עקרות. הוצע לו להקפיא זירמה כדי לאפשר בעתיד העמדת צאצאים באמצעות הפרייה מלאכותית מזרעו.

 

הוצאת זרע להקפאה הינה שאלה קשה בהלכה. ראה לעיל עמ'298-291.

 

בנשמת אברהם כאן, מציין המחבר למאמרו של הר"א בקשי דורון (לעיל 284-279 : שו"ת בנין אב ח"ב סי' ס) שהביא את שיטת הגרי"ש אלישיב. לדעתו חיוב מצוות פו"ר חל רק על אדם נשוי. המחבר הביא לפנינו את דעת הגרשז"א החולק וסובר שחיוב מצוות פו"ר חל על כל אדם ללא הבדל בין רווק לנשוי (ראה מש"כ ד"ר ד' מלאך בשם הרא"ש, לעיל עמ' 299 ). למעשה סובר הגרשז"א שגם נשוי איננו מחוייב בהקפאת זרע לצורך קיום המצווה "כי התורה הקדושה לא חייבה את האדם בהקפאת זרע, וכל הספק בנדון הוא רק אם אסור או מותר". בסיום הפיסקה מצטט המחבר: "ואמר לי הגאון שליט"א (הגרשז"א) שגם לדעתו אין לעשות דבר זה כי לא כך השקפתה של תורה".

 

הדברים טעונים עדיין הסבר. האם "אין לעשות דבר זה" דווקא ברווק לפני נישואיו או גם בנשוי? אם יבוא החתן לפני נישואיו ויאמר שעצם נישואיו מותנים באפשרותו להעמיד צאצאים, האם יש אז להתיר ? אם לאו, הוא עשוי לשאול "רבי, במה דנתני?" מה עלינו לענות לו באותה השעה?

 

השאלות אינן קלות. לתשובות נזכה, בע"ה, במהדורות הבאות.

 

 

 

 

(מקור: אסיא נא-נב (יג, ג-ד), אייר תשנ"ב, עמ' 139)