הגרש"ז אויערבאך שליט"א

 

עישון בזמן הזה (מתוך כתב הסכמה)

 

"...והנני להעיר על האמור בספרו עמ' פ"ב בענין סכנה הנעשית רק ע"י 'הצטברות', דמצינן כעין זה במס' ב"ב...

אך מלבד דהוי לי' פסיק רישא דלא ניחא לי', וגם סכנתא הרי חמירא טובא, אין זה שייך כלל לנידון דידן שהכל נעשה רק ע"י המעשן בלבד שחובל כל הזמן את עצמו מתחילה ועד סוף, ומודיע אני בזה שמעולם לא הצטרפתי לדעת המתירים את העישון גם בזמננו".

 

(מתוך הסכמת הגרש"ז אויערבאך שליט"א לספר פאר תחח אפר - העישון בימי חול ובימים טובים לאור ההלכה, מאת דב אטינגר, ירושלים תשמ"ט.)

 

(מקור: אסיא מז-מח (יב, ג-ד), כסלו תש"ן, עמ' 13)