הרב משה ארי' פריינד

 

דחיית איסור טומאת כהנים משום ספק פיקוח נפש*

 

בס"ד עש"ק לס' וה' ברך את אברהם בכל כ"ג חשון תשנ"ה לפ"ק פעיה"ק ת"ו

 

הנה בזה שנשאל מרן הגאב"ד שליט"א מבני האדמו"ר הגה"ק מתולדות אהרן שליט"א ה' ישלח לו רפו"ש במהרה ויאריך ימיו ושנותיו ולנהל עדתו הק' עד שנזכה לקבל פני משיח צדקינו במהרה, בענין ליכנס לבית החולים הדסה לעמוד על יד אביהם ולדבר אליו שאפשר דעי"ז יתעורר ויבא לאיתנו, וכיון שכהנים הם קשה מאוד ליזהר מטומאת מת שנמצא שם בבית החולים כידוע ואולי יש להקל מחמת דזאת רק ספק טומאת מת דאינו ידוע שיש כעת שם מת ר"ל.

וזאת תשובתו למעשה אין חילוק בין ספק נמצא שם מת או ודאי נמצא שם מת בודאי יש ליזהר מטומאת כהנים אף מחמת ספק, אמנם בנידון השאלה דאולי עי"ז שידבר אליו אחד מבניו יכול שיתעורר ויבא לאיתנו אפילו רק ס"ס הוא אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש, רק צריכים לברר אצל הרופאים אם שומע הוא מה שמדברים אליו או לא ואפילו ספק הוא אצלם כל זמן שאינם אומרים בודאי גמור שאינו שומע מה שמדברים אליו הוי ספק פיקוח נפש ומותר ליכנס אליו אחד מבניו אף שהוא כהן, ובודאי צריכים ליזהר שלא ישהה שם יותר ממה שמדבר אליו ורק אותו שהוא מדבר אליו ואין היתר מחמת זו ליכנס ולעמוד שם בחוץ רק תיכף ומיד לצאת כמובן.

 

הכו"ח בשם מרן הגאב"ד שליט"א משה מנחם עקשטיין

 

*           צילום המכתב המקורי פורסם ב"חדשות משפחה", כ"ט בחשון תשנ"ה (3.11.94) עמ' 16

- העורך.

 

            (מקור: אסיא נו (יד, ד), תשרי חשנ"ו, 9)