הרב אברהם פרבשטיין                             

האם חייב אדם להאריך חיי יסורין?

– דעת החזון אי"ש

עורך אסיא רשם במחברתו אור לט"ז תשרי תשנ"א 3 שעות אחרי ששמע את הדברים מראש ישיבת חברון הג"ר אברהם פרבשטיין זצ"ל:

"ביו"ט ראשון של סוכות תשנ"א (לפני 3 שעות) אמר לי ראש ישיבת חברון הגר"א פרבשטיין שליט"א שהחזון אי"ש אמר לו כמה פעמים שאדם איננו חייב להאריך חיי יסורין שלו".

(ראה גם מש"כ הג"ר יעקב ישראל קניבסקי, בקרינא דאיגרתא, מכתב קצ. הובא: א' שטינברג, הבסיס ההלכתי להצעת "חוק החולה הנוטה למות", אסיא ע"א-ע"ב, עמ' 25-39, שבט תשס"ג.                       -- העורך)