מדידת חום

 

כז. מי שיש לו חום גבוה עם הרגשה רעה שטרם נקבעה סיבתו, נחשב כחולה שיש בו סכנה 62.

 

כח. מותר למדוד חום, דופק ולחץ דם בשבת. מותר לנקות את המד-חום בכוהל ומותר לנגבו בצמר-גפן, אבל אין לטבול לצורך זה את צמר-הגפן בכוהל כיון שבעל כורחו יסחטנו. בגמר השימוש במד-חום, מותר לנערו על מנת להוריד את הכספית אם בדעתו לשוב ולהשתמש בו עוד בו ביום. מותר להשתמש בגלאי חום, שבו אין האותיות ניכרות מקודם, רק עבור חולה שיש בו חשש סכנה, כשלא ניתן למדוד לו חום במד-חום רגיל 63.

אין להשתמש במד-חום דיגיטאלי בחולה שאין בו סכנה 64.

כט. מדידת חום מותרת גם לאשה העושה כן כדי לדעת את הימים הראויים להריון 65.

 

 

62. שם פרק מ סע' ב. וראה נשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' שמ ס"ק א (עמ' נט).

63. שמירת שבת כהלכתה שם והערה ח* בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

64. כתב לי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

65. שמירת שבת כהלכתה שם.