בדיקות

 

ל. חולה, ואפילו חולה במקצת, הצריך לאסוף, לשם בדיקה, את כל השתן שהוא נותן במשך 24 שעות - מותר לו לעשות זאת גם במשך השבת, ואין על הצנצנת דין של מוקצה או של נולד - ואפילו שהוא עושה פעולה זו בשבת רק מטעמי נוחות 66.

 

לא. חולה לב שצריך לעבור רישום א.ק.ג. במשך 24 שעות בבית, כשמורכב על גופו מכשיר קטן ("הולטר") המקליט באופן אוטומטי כל פעימות הלב, יעשה זה אך ורק בימות החול. אם נאלץ החולה להתחבר למכשיר למשך הימים ששי ושבת, מותר לו לעשות זאת כי אין איסור (דאורייתא) בעצם הרישום, אף אם כל מאמץ שלו יגרום לרישום נוסף. זאת, כי אין רישום על סרט ההקלטה נחשב

ככתיבה 67. ואסור לו לצאת בשבת במכשיר לרחוב במקום שאין עירוב. וידאג שבזמן הרכבת המכשיר ביום ששי שיגלחו לו בחזה גם את מקומות בהם ידביקו את הפלסטרים המצמידים לגופו את חוטי המכשיר, כדי שבשבת לא ייתלש כל שיער בזמן הורדת הפלסטרים מגופו. בשבת, יסיר החולה את המכשיר כולו מגופו וישאיר אותו בעודו פועל במקום שמור עד שיחזירו לבית החולים לאחר השבת 68.

 

 

66. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, לעיל חאו"ח סי' שכא ס"ק א.

67. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

68. נשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' שמ ס"ק א (עמ' נח).