זריקות

 

מג. מותר לקרוע את נייר העטיפה שמסביב למזרקים, שקיות וכו', אבל לכתחילה לא יקרע במקום האותיות ואף מותר לחתוך במקום המיוחד לכך 86. מותר לקרוע בין שתי אותיות של מלה אחת 87. ראה לעיל סע' ה.

 

מד. מותר להזריק, אפילו לחולה שאין בו סכנה, זריקה תת-עורית או תוך שרירית 88 אך אסור לנקות את מקום ההזרקה בצמר גפן ספוג בחומר מנקה אלא ישתמש בבד סינטטי שאינו סופג או ישפוך את הכוהל על מקום ההזרקה ואחר ינגבו בצמר גפן 89. ישתדל להשתמש במזרק שכבר מחוברת אליו מבעוד יום מחט מתאימה, אך בשעת הדחק מותר גם בשבת לחבר מזרק למחט מתאימה 90.

 

 

86. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג סע' ד ופרק ט סע' ד.

87. שם פרק ט הערה מח.

88. שם פרק ל"ג סע' ז.

89. שם סע' י.

90. ראה מה שכתב הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בשמירת שבת כהלכתה ח"ג פרק ל"ה הערה סג, וכן אמר לנו מורנו ורבינו הגאון זצ"ל. וראה לעיל חלק או"ח סי' שיג ס"ק א. ועוד עיין בשמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג הערה מג ובנשמת אברהם כרך א או"ח סי' שיג ס"ק א ושם עמ' שנה-שסד. וראה בשו"ת אור לציון ח"ב פרק ל"ו סע' יט שאוסר.