מחיצה

 

נב. צריכים להבדיל בין "מחיצה רגילה" שתפקידה לאפשר דברים של רשות ובין "מחיצה המתרת" הבא להתיר דברים שבקדושה.

 

נג. מחיצה המתרת, כיון שנעשית כדי להתיר עשיית דבר שאי אפשר היה לעשותו בלעדיה, גזרו חז"ל שתהא נחשבת למחיצה לענין איסור בונה בשבת וביום-טוב. מחיצה מתרת היא זו שמעמידים בפני ספרי קודש כדי שיהא מותר להושיב שם תינוק לעשות צרכיו או להפשיט לתינוק את בגדיו, או זו שמעמידים מסביב למיטת החולה בבית החולים כדי להתיר לו להתפלל שם וכו'. ותנאים התנו חז"ל לקרוא למחיצה זו בשם מחיצה מתרת - שגובהה יהא עשרה טפחים לפחות, רוחבה ארבעה טפחים לפחות ושתהא עומדת ברוח מצויה, כגון וילון שמחובר גם בקצהו העליון וגם בתחתון - ואסור להעמיד מחיצה זו בשבת או ביום טוב. מאידך מחיצה קיימת (שאינה מהודקת) מותר להדקה בקצה העליון והתחתון שלה, אם אמנם כוונתו שתעמוד רק לזמן קצר 96.

 

נד. מותר בשבת לומר לגוי להקים מחיצה מתרת שאינה קבועה, אם היהודי צריך לה לצורך מצוה, כגון להתפלל במקום נקי 97.

 

נה. כשם שאסור להקים מחיצה מתרת, כן אסור לפרקה בעודה משמשת כמחיצה מתרת, אך לאחר שאין עוד צורך בה ושוב אינה משמשת כמחיצה מתרת, הרי מותר לפרקה 98.

 

נו. מחיצה שבמהותה הינה "מחיצה המתרת", מותר להקימה בשבת שלא על מנת להתיר, כמו למשל שהחולה יוכל לישון, שהרי אין היא באה להתיר דבר, ובלבד שלא יחברה בקצתה העליון והתחתון כדי שתעמוד במקומה כמה

ימים 99.

 

נז. מותר לפתוח בשבת מחיצה מתקפלת ולהעמידה מסביב למיטת החולה, אם כדי לשמור מנוחתו של החולה ואם לצורך בדיקה וטיפול בחדר שנמצאים בו חולים נוספים, וכלל לא חשוב אם ישתמש לאחר מכן במחיצה זו, במקומה, כמחיצה שבאה להתיר להתפלל מחמת טהרת המקום (ראה לעיל). אבל אין לפתוח, לכתחילה, מחיצה מתקפלת על מנת להתיר את התפילה במקום, אלא אם כן היא מחיצה מגוללת וכבר פרס ממנה טפח אחד לפחות מבעוד יום, כי אז מותר להוסיף ולפורסה בשבת. וכן אם היא מחיצה המחוברת לקיר, אפילו אינה פרוסה מבעוד יום לרוחב של טפח אחד, גם אז מותר לפותתה בשבת 100.

 

 

96. שמירת שבת כהלכתה פכ"ד סע' ל.

97. שם סע' לו.

98. שם סע' לח.

99. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

100. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' מב.