טלפון

 

חולה שיש בו סכנה

 

נח. מותר לטלפן בשבת עבור חולה שיש בו סכנה או ספק סכנה כדי להזעיק רופא או אמבולנס, כשזה הכרחי ואין אפשרות אחרת להזעיקם בלי לחלל את השבת. ומותר לעשות כן אפילו אם יש רק ספק שאמנם הרופא נמצא בביתו 101. וגם אם על ידי יציאתו מן הבית כדי להזעיק את הרופא ללא חילול שבת, ישאר החולה לבדו בביתו ועלול לפחד - מותר לצלצל לרופא 102. ואם הזמן בהול, לא יחפש שום "עצות" אלא יצלצל מיד. ולדעת הרמב"ם ומרן השולחן ערוך המובאים לעיל סעיף ה, מותר לצלצל בכל אופן.

 

נט. טוב יעשה אם ישנה מן הדרך הרגילה בהרמת השפופרת מן העריסה ובהחזרתה אליה 103, כגון שירים את השפופרת במרפקו או אם אי אפשר, ירים את השפופרת בו-זמנית עם אדם אחר ואם הוא לבדו ירימנה בשתי ידיו 104, וראה לעיל סע' ה. אין חובה לצמצם במלים ולשקול כל מילה אם יש בה צורך (כפי שחייב לעשות בכתיבה), אלא יאמר מה שנחוץ בענין החולה ואף מותר לומר בגמר השיחה "תודה רבה", "שבת שלום", וכדומה 105. אבל בודאי שאין לדבר דברים אחרים שאין להם כל קשר עם החולה או עם הטיפול בו 106. וראה בנשמת אברהם 107.

 

ס. בגמר השיחה צריך להחזיר את השפופרת לעריסתה (בדרך שינוי כדלעיל), אף שלא יהיה צורך להשתמש בטלפון פעם נוספת בשבת, כי אם לא יעשה כן, אזי הטלפון של הרופא או של תחנת האמבולנס אליהם טילפן עלול להישאר מנותק, ולא תהיה להם שום אפשרות להשתמש

במכשיריהם 108.

 

סא. חולה שיש בו סכנה, מותר לטלפן לרופא שאינו שומר שבת או שהוא גוי, אם הוא יותר מומחה, גם אם יש רופא שומר מצוות במקום, וגם אם ידוע שהרופא שאינו שומר שבת יחלל את השבת ללא כל צורך, כגון שיסע במכוניתו לבית החולה הגם שביתו קרוב אליו 109.

 

סב. ברגע שהאשה מרגישה שהגיעה שעת הלידה, מותר לה לטלפן לאמבולנס או מונית ולנסוע לבית החולים (וראה להלן סע' קנז) 110.

 

חולה שאין בו סכנה

 

סג. אסור לטלפן בשבת עבור חולה שאין בו סכנה 111 אבל ביום-טוב מותר לטלפן אפילו עבור חולה שאין בו סכנה 112.

 

 

 

101. שם פרק ל"ב סע' לו.

102. שם סע' לז.

103. שם פרק ל"ב סע' מז.

104. שם סע' מ. וראה לעיל חלק או"ח סי' שמז ס"ק א שעדיף בשינוי יותר מ"שנים שעשאוה". וראה בשו"ת ציץ אליעזר חלק יז סי' כ ס"ק ג.

106. שם סע' מא.

107. כרך א סי' שלח ס"ק א (עמ' רמב).

108. ראה שמירת שבת כהלכתה שם סע' מב והערה קיד.

109. שם פרק ל"ב סע' מה.

110. שם פרק ל"ו סע' ט.

111. שם פרק ל"ג סע' ג.

112. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שם פרק ל"ג הערה כג*.