בית חולים

 

פ. מותר לטלטל בין כותלי בית החולים, בין בארץ ובין בחוץ לארץ ואפילו אם לא התקינו עירוב חצרות 136.

 

פא. חולה הקשור למכשיר (מוניטור) המראה על המסך תרשימים של א.ק.ג., דופק, לחץ דם וכו', מותר לו לזוז במיטתו על אף שעל ידי כך משתנים התרשימים שעל המסך 137.

 

פב. חולה שמונשם מוגדר כחולה שיש בו סכנה. חולה כזה אינו מסוגל לדבר וכל הקשר שלו עם המטפלים בו הוא ברמיזה, ובשעת הצורך בכתיבה. אם בשבת נחוץ לו מאד דבר השייך לבריאותו ואינו יכול להעביר את בקשתו על ידי רמיזה בלבד, מותר לו גם לכתוב את זאת. ועליו לדאוג לצמצם בכתיבתו ככל האפשר, ואם יכול לכתוב רק מילה או שתיים כדי שיבינו אותו, אין לו לכתוב יותר 138.

 

פג. חולה שיש בו סכנה הקשור למכשיר חשמלי שבאמצעותו מקבל עירוי ממוחשב לתוך הוריד, אסור לו לנתק את המכשיר כדי ללכת לשירותים אלא יצטרך לבקש סיר או עביט על יד מיטתו. ואם הוא מתבייש להשתמש בסיר בחדר שנמצאים בו חולים אחרים, יכול לבקש מגוי לנתק ואחרי כן לחבר את המכשיר. אולם אסור לבקש מגוי לעשות זאת כדי שיוכל החולה לילך לבית הכנסת שבבית החולים. אין שם גוי וזקוק הוא מאד לעשות צרכיו יכול, בשעת הדחק, לנתק בשינוי את המכשיר (דהיינו בין שתי אצבעות היד או עם שתי ידיו) כי במקום כבוד הבריות מותר לעשות איסור דאורייתא בשינוי 139. ובחזרתו - כיון שחייב להמשיך עם הטיפול - יכניס את התקע לשקע ויפעיל את המכשיר, הכל תוך כדי שינוי.

 

פד. מותר לעלות ולרדת במעלית מיוחדת לשבת הפועלת באופן אוטומטי, עולה ויורדת לעתים מזומנות וגם הדלת נפתחת ונסגרת מאליה מבלי שיהא צורך לעשות בה כל פעולה שהיא 140.

 

פה. מותר להעביר חולה שיש בו סכנה במעלית רגילה מקומה לחברתה ואף הבריא מותר ללוותו במעלית 141. ומובן שגם יוכל להזמין את המעלית בלחיצה על כפתור ואפילו אם יודלק אור על ידי לחיצתו. ואם אפשר, ישתדל לעשות זאת בשינוי (בגב היד או גב האצבע).

 

פו. מותר להעביר חולה שאין בו סכנה במעלית המופעלת בידי גוי ואפילו אם הגוי יפעילה במיוחד בשבילו. ומובן שמותר רק אם ההעברה נעשית לשם בדיקה או טיפול בחולה ולא כדי שיוכל להגיע לבית הכנסת שבבית

החולים 142. וכן אסור במקרה זה ליהודי להזמין את המעלית על ידי לחיצה בכפתור אלא יבקש מגוי לעשות זאת.

 

פז. חולה שיש בו סכנה הצריך לעבור ניתוח בשבת, והנהלת בית החולים מתנה את עריכת הניתוח בהסכמתו בכתב, ואינה מסתפקת בהסכמתו בעל-פה ובפני עדים - מותר לחולה או לבן משפחתו לחתום. וכן מותר לחולה או לבן-משפחה לחתום לרופא הדורש זאת לפני טיפולו בחולה שיש בו סכנה, גם אם כוונתו של הרופא היא לצורך עצמו, אם אמנם אי אפשר לשכנעו לוותר על החתימה. ומכל מקום ישתדל לחתום בשינוי, כגון ביד שמאל, וגם ישתדל לחתום בקיצור עד כמה שיוכל למעט בכתיבה, כגון ראשי תיבות בלבד, ואם אפשר יחתום על ידי סימון כלשהו בלבד. ואסור לחתום בשבת רק כדי לחסוך כסף, כגון להיפטר מתשלום עבור הטיפול 143.

חולה שאין בו סכנה הצריך לעבור ניתוח במוצאי השבת, שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א שאם אי-אפשר לדחות את הניתוח ליום אחר, יתכן שיהיה מותר לערוך בשבת הכנות שאין בהן אלא איסור מדרבנן (כגון חוקן-ניקוי), וכן שיהיה מותר לחולה לצום בשבת לקראת הניתוח.

פח. חולה המשתחרר בשבת אחרי טיפול בחדר מיון או במחלקה, אסור לו לבקש שיכתבו לו בשבת מכתב שחרור, ואם המשתחרר דינו כחולה שאין בו סכנה וזקוק לטיפול נוסף בשבת, מותר לבקש מגוי שיכתוב את המכתב או מירשם לתרופות. והוא הדין אם יצטרך לטיפול במוצאי שבת ואי אפשר לקבל תעודה זו אחרי צאת השבת, או שמבלי המכתב יתעכב הטיפול במוצאי שבת 144.

 

פט. חולה שאין בו םכנה המשתחרר בשבת כנ"ל ואינו יכול להגיע לביתו בכוחות עצמו, אל לו לחזור הביתה במכונית אשר יהודי נוהג בה, אבל מותר לו לחזור במכונית שנוהג בה גוי. והוא שאי אפשר לו להישאר בבית החולים עד הערב ולקבל כל הדרוש לו, וגם ביתו נמצא בתוך תחום שבת 145. ויבקש מהגוי לקחת עבורו את חפציו ואת מכתב השחרור ואת מירשם תרופות הנחוצים לו (ראה סע' פח).

 

צ. בתי חולים שקיימות בהם דלתות הנפתחות ונסגרות בכוח חשמלי, אסור לחולה לצאת דרכם מחדרו כדי להתפלל בבית הכנסת בציבור. ואם הוא זקוק לבדיקה או לטיפול, אזי אם הוא חולה שיש בו סכנה, מותר גם ליהודי לקחת אותו דרך דלתות אלו. ואם הוא חולה שאין בו סכנה, יבקש מגוי לעשות זאת או ינסה להיכנס ביחד עם גוי כך שהגוי הוא שגורם לפתיחת וסגירת הדלת 146.

 

צא. מותר להשתמש במדרגות נעות כשהן פועלות באופן אוטומטי 147.

 

צב. חולה השוכב בבית החולים או בבית, ועל השולתן שעל יד המיטה נמצאים ספרי קודש או תשמישי קדושה אחרים כשהם גלויים, צריך להקפיד ולשמור מאד על כבודם. אל לו להתפשט וכל שכן לעשות צרכיו בכלי בפניהם עד שיכסה את עצמו בסדין או בשמיכה, או שיכניסם לתוך הארון או יכסה אותם בשני כיסויים 148. וצריך לדאוג לכך שגם בזמן הבאת והוצאת הכלי, יהיו הספרים או הכלי מכוסים. וראה גם להלן סע' קפט.

 

תעודת פטירה

 

צג. חולה שנפטר בשבת, אסור לומר לגוי לכתוב תעודת פטירה בשבת כדי שרופא יהודי יכול לחתום עליה במוצאי השבת. אולם אם אין דרך אחרת והדבר כרוך בכבוד המת, מותר לעשות זאת 149.

 

136. ראה נשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' שע ס"ק א (עמ' סג) בשם פוסקי דורנו.

137. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

138. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

139. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א וראייתו מהא דסי' שכב בשעה"צ ס"ק יב.

140. שמירת שבת כהלכתה פרק כ"ג סע' מט.

141. שם פרק מ סע' מא.

142. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

143. שם סע' כא.

144. שם סע' מד והערה צא.

145. שם סע' מג. ושמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א שכוונתו על י"ב מיל כי אז ישנו ספק איסור דאורייתא עבור היהודי ולא מועיל שהנהג הוא גוי.

146. ראה בנשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' רעח ס"ק א (עמ' יט).

147. שמירת שבת כהלכתה פכ"ג סע' נב.

148. או"ח סי' מ סע' ב. וראה בשמירת שבת כהלכתה פכ"ד סע' ל בהערה *.

149. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ומו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א, נשמת אברהם כרך א או"ח סי' שמ סע' ו (עמ' רמח).