בישול

 

חולה שיש בו סכנה

 

צד. חולה שיש בו סכנה שדרוש לו אוכל חם כדי לחזקו ולסעדו, ואין במקום אוכל חם הראוי לו, וכן חולה שיש בו סכנה שדרוש לו משקה חם ואין מים חמים במקום, מותר לבשל עבורו בשבת 150. וזאת אף אם אצל שכנו ישנם אוכל ומשקה חמים, אלא שהעמדתם לרשות החולה תגרום לשכן צער וסבל גדול, כגון ששכנו ישן ויש צורך להעיר אותו, או שלשכן לא יהיה מה לשתות, וכו' 151.

 

צה. מבשל אדם את כמות המזון הדרושה לחולה שבסכנה, אבל לא יותר ממנה. ואסור להוסיף על הדרוש אפילו באותה קדירה שבה הוא מבשל בשביל החולה, אפילו אם עושה כן לפני שמדליק את האש. ורק אם השעה דחוקה לו, אין צורך לדקדק במידה, אלא יתן בקדירה בעין יפה באומד דעת כפי שדרוש לחולה. וכן אם מצויה רק קדירה גדולה, ואי אפשר לבשל בה רק את הכמות הדרושה לחולה מפני שהקדירה תתקלקל בשל כך ולא יהיה אוכל חם לחולה, כי אז מותר לבשל בקדירה גם יותר מהכמות הדרושה לחולה 152.

 

צו. הצריך לבשל או לחמם אוכל או מים עבור חולה שיש בו סכנה, אם אפשר, יעדיף להשתמש בכירת-חשמל אך לא בכירת-גז שלהפעלתה יש צורך בשתי פעולות של הבערה - הדלקת אש והדלקת הגז באמצעותה, ואילו להפעלת כירת-חשמל אין צורך אלא באחת בלבד 153. ואם בכירת הגז יש להבה קבועה (pilot) המצריכה רק לסובב את ברז הגז, שניצת אז מאליו - אזי אין הבדל בינה לבין כירת-חשמל. ואם ניתן להשתמש למטרה זו בתנור מיקרו-גל (micro-wave oven) - עדיף יותר שכן אין בו איסור בישול מן התורה 154.

 

צז. בגמר הבישול, אסור לכבות כל אש או להקטינה, לא של כירת הגז ולא של הכיריים החשמליים 155.

 

צח. תבשיל או מים שבישלום בשביל חולה שיש בו סכנה, אין לאחר שום היתר לאכול מן הנותר - גם לא לחולה אחר שאין בו בסכנה (אלא אם כן אין לו מה לאכול ואין גוי שיבשל עבורו, כי אז מותר לו לאכול מהאוכל הנשאר 156). אך מותר למבשל לטעום מן התבשיל שהוא מכין בשביל החולה, כדי לבדוק אם יפה הוא לחולה. במוצאי השבת מותר לבריא לאכול מיד מן הנותר מן התבשיל ואין צריך להמתין שיעור זמן "בכדי שיעשה", וגם אין מקום לשאלה בענין כשרות הכלים שבהם בישל בשביל התולה 157. ואם במוצאי השבת חל יום-טוב, אסור לבריא לאכול גם ביום-טוב מן האוכל הנשאר, אולם מים שהוחמו בשבת ונצטננו - יש להקל במוצאי השבת 158.

 

צט. תבשיל שנתבשל בשבת עבור חולה שבסכנה, אם אמנם חלה בו ביום והתבשיל עשוי מחומרים אשר לא היו ראויים לאכילה מבלעדי הבישול, כגון תבשיל של בשר או דגים או ירקות שאינם נאכלים ללא בישול, הרי הוא מוקצה, ואסור לטלטלו שלא לצורך החולה. אבל מותר לסלק את שיירי האוכל או אפילו להכניסם למקרר, אם הם עלולים למשוך זבובים וחרקים. ואם חלה מבעוד יום, מותר לטלטל את התבשיל אף שלא לצורך

החולה 159.

 

 

150. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב סע' עב.

151. שם סע' עד בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל וראה שם בהערה קפט.

152. שם פרק ל"ב סע' עה.

153. שם סע' עו.

154. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וע"ע בשו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' נב.

155. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב שם סע' עז.

156. שם הערה ר.

157. שם סע' עח.

158. שם הערה רב.

159. שם סע' עט.

160. שם פרק ל"ח סע' יא.