לקראת השבת

 

קנא. מיום ד' בשבוע ואילך אסור לעשות מעשה שכתוצאה ממנו יווצר מצב של פיקוח נפש ויהיה צורך בחילול שבת. ולכן, אם יש צורך בניתוח שאינו דחוף, אם רק אפשר הדבר, יש לקובעו לראשית השבוע. ואם יש לרופא יום קבוע לניתוחים רק באותם הימים, הרי זה מותר 242. ובדיעבד, כאשר נעשה הניתוח, שלא כדין, סמוך לשבת, מותר לחלל את השבת בכל צורכי החולה שבסכנה 243.

 

קנב. חייב אדם להכין מבעוד יום כל דבר שיצטרך לו בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, ואסור לו לסמוך על כך שיהא מותר לו לחלל את השבת אם לא הכין מבעוד יום 244.

 

 

242. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב הערה צז.

243. שם סע' לג.

244. שם סע' לד.