מינקת

 

קסד. המינקת מותר לה לנקות את פטמות שדיה לפני שהיא מניקה, והנכון לעשות זאת על ידי שתרחצן במי-סבון, ביד או במטלית מחומר סינטטי, אבל אל לה להשתמש לצורך זה בצמר גפן 263.

 

קסה. אם התינוק אינו רוצה להתחיל לינוק, מותר למניקתו לקלח קצת חלב לתוך פיו, כדי שיאחוז בשד וינק, אבל אסור לה לקלח לתוך כלי 264.

 

קסו. מינקת שיש לה עודף חלב והיא סובלת בשל כך, מקלחת את החלב העודף לתוך כיור או על חיתול אם אין מקפידים לסוחטו. ויכולה גם לטבול השד בקערה שבה מי-סבון, ולהוציא את החלב לתוכם. ואם קשה לה בדרך זו להוציא את החלב העודף, מותר להוציאו אף במשאבה המיוחדת לכך, ואפילו במשאבה חשמלית המופעלת על ידי שעון שבת 265 או "מפסק גרמא", אך יש להקפיד לרוקן את המשאבה לעתים קרובות כדי שלא יצטבר בה חלב רב 266. ואם תכניס מי-סבון לתוך המשאבה, ודאי עדיף, כי אז לא תצטרך להקפיד על כמות החלב המצטבר במשאבה 267.

 

קסז. מינקת שתינוקה אינו יכול לינוק משדי אמו, או שתינוקה נמצא בבית החולים והיא חייבת להביא לו כל יום חלב טרי משלה, וחלב זה הוא המזון העיקרי של התינוק - תוציא את החלב משדיה לתוך כלי גם בשבת 268 לצורך אותה שבת, אך לא לצורך מוצאי שבת. ואסור למינקת להוציא בשבת את עודף החלב לתוך כלי כדי להעבירו אחרי כן במוצאי שבת לבנק חלב 269 כי אין זה צורך השבת 270.

 

קסח. מותר למינקת לקחת תרופות ולהזריק זריקות כדי למנוע דלקת שדיים 271.

 

 

260. שם סע' יג. לעיל חאו"ח סי' תריז ס"ק ב.

261. שם סע' יד.

262. שם סע' טו.

263. שם סע' יז.

264. שם סע' יט.

265. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

266. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ו סע' כ.

267. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

268. שמירת שבת כהלכתה שם סע' כא.

269. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

270. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, נשמת אברהם כרך א או"ח סי' שכח סוס"ק עה (עמ' ריא).

271. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ו סע' כב.