תינוק וילד קטן

 

קסט. מותר לחלל את השבת לכל צרכי תינוק הנולד גם אם בטוחים שלא יחיה יותר מזמן קצר 272.

 

קע. תינוק שרגיל בחלב אם או בחלב אחר או בכל מאכל אחר, וידוע שאם ישנו את מזונו, קיים חשש של קלקול המעיים, הרי אם לא הכינו לו מבעוד יום את מאכלו - מותר לחלל עליו את השבת כדי להכין לו מאכלו, ואל ינסו להאכיל אותו מאכל אחר. אמנם ודאי חייבים להכין מבעוד יום את מאכלו של התינוק, ואין לסמוך על מה שיהא מותר לו לחלל עליו את השבת אם אירע שלא

הכין 273.

 

קעא. ילד עד גיל תשע או עשר - לפי מצב התפתחותו - מותר לעשות עבורו, לפי הצורך, כל מה שמותר לעשות עבור חולה שאין בו סכנה, ולאו דוקא בענין הכנת מאכלו בשבת אלא גם לעשות לו שאר צרכיו הנוגעים לבריאותו. ומכל מקום הכל לפי הענין, שאם אפשר לתת לו את הדרוש לו בלי לחלל עליו את השבת, בודאי שאינו רשאי לעשות לו כל דבר, אפילו דבר שאיסורו רק דרבנן. ולעשותו על ידי גוי, אסור אף במקרה זה 274.

 

קעב. מותר לתת לילד כל תרופה, בין טיפות אף, אוזן או עיניים ובין כל מיני גלולות וסירופים הדרושים לו לרפואתו, ואף מותר לפורר גלולה ולהמיסה בתוך מים 275.

 

קעג. מותר לומר לגוי לעשות כל דבר שנחוץ לבריאות התינוק, גם אם קשור באיסורי תורה 276.

 

קעד. ילד חולה שצריך להביאו לרופא בשבת, אם הוא יודע ללכת אלא שההליכה קשה עליו, מותר לשאת אותו גם ברשות הרבים גמורה. ואילו בכרמלית, אפשר להקל ולשאת גם תינוק שאינו יודע ללכת לבדו. ובמקום פיקוח נפש מותר בכל אופן, גם אם אינו יודע ללכת לבדו, ואף להוציאו לרשות הרבים גמורה מותר. אבל עם זאת ישים לב בכל אופן, שבשעה שישאנו, לא יחזיק הילד בידו או בכיסו דבר שאין לו כל צורך בו למנוע את הסכנה. ואם הילד פצוע ומבוהל, אף מותר שהילד יחזיק צעצוע בידו להרגיעו 277.

 

קעה. מותר לבקש מגוי לשאת ילד חולה, אף שאין בו סכנה, דרך רשות הרבים גמורה או להסיעו במכונית כדי להביאו לרופא 278. ומותר לאבא או לאמא (או שניהם אם יש בכך צורך) ללוותו במכונית של הגוי 279.

 

272. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וראה בנשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' של ס"ק ג (עמ' מט).

273. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ז סע' א.

274. שם סע' ב.

275. שם סע' ט.

276. שם פרק ל"ח סע' כד.

277. שם פי"ח סע' נא והערה ריא (תוקן ע"י מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א).

278. שם פרק ל"ח סע' כח.

279. שם פרק מ סע' ע וסוסע' עא. וראה לעיל הערה 122.