הפרשת תרומות, מעשרות וחלה

 

קעו. אין להפריש תרומות ומעשרות או חלה, בין בשבת ובין ביום-טוב 280. חולה הנוהג להפריש תרומות ומעשרות מכל אוכל שהוא מקבל, והוא הדין לגבי הפרשת חלה, יעשה "תנאי" (ראה סעיף קפ) בערב שבת או ערב יום-טוב כדי להתיר את ההפרשה בשבת או ביום-טוב 281. ומוסיף מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א: ולא מועילה עשיית תנאי רק לגבי פירות שלו או אפילו של חבירו, אם אמנם רוב פירות המקום מעושרים, עכ"ל.

 

קעז. לא עשה תנאי, מוטב לו - אפילו שהוא רק חולה שאין בו סכנה - לעשר את האוכל שהוא מקבל מאשר לאכול טבל (ודאי או ספק), וכן הדין לענין הפרשת חלה. והתרומה והחלה שהוא מפריש - מוקצה הן, ואסור לטלטלן 282.

 

קעח. פירות ארץ ישראל שנגמרה מלאכתם בארץ ישראל חייבים בתרומות ומעשרות גם בחוץ לארץ ולכן יש להיזהר להפריש מבעוד יום או יפריש מהם על פי "תנאי" (ראה סעיף קפ).

 

קעט. לא הפריש חלה מבעוד יום ממאפה שנילוש ושנאפה בחוץ לארץ, יאכל תחילה ואחרי כן יפריש החלה במוצאי היום 283. וכשמשייר, צריך לשייר מעט יותר משיעור חלה כדי שיוותרו שיריים לאחר שיפריש את החלה 284, וראה בשמירת שבת כהלכתה 285. ויניח את החלק המשואר עד מוצאי השבת או היום-טוב (ואם סועד בחדר האוכל יקח עמו את החלק לחדרו כדי שאכן יוכל להפריש ממנו חלה) ובמוצאי היום יפריש הלה מן החלק המשואר 286.

 

קפ. נוסח ה"תנאי" (שאומר מבעוד יום) בקצרה: "כל מה שאני עתיד להפרישו מחר יהיה לתרומות ומעשרות ולחלה ויחול הפדיון כדין" 287.

 

 

280. או"ח סי' שלט סע' ד וסי' תקכד סע' א.

281. שמירת שבת כהלכתה פי"א הערה צו. נשמת אברהם כרך ב יו"ד סי' שלא ס"ק ז (עמ' רד).

282. הוסיף לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א בכתב.

283. יו"ד סי' שכג.

284. רמ"א שם.

285. פרק ל"א סע' מא.

286. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א. ולא יברך - שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

287. שמירת שבת כהלכתה פרק י"א סע' כג.