תפלה

 

קפא. מותר לשתות מים קודם תפלת שחרית 288, והוא הדין תה או קפה 289, אך אסור לשתות אפילו מים הן קודם הקידוש של ליל שבת 290 והן קודם הקידוש של שבת בבוקר לאחר תפלת שחרית 291, ואין בזה הבדל בין איש לאשה 292.

 

קפב. חולה שאינו יכול להתפלל מבלי לאכול, מותר לו לאכול 293 ואז אסור לו אפילו לשתות מים קודם שיקדש 294. ולפחות יברך ברכות השחר ויקרא קריאת שמע קודם שיאכל 295.

 

קפג. אשה חולה שאינה יכולה להתפלל כרגיל, בגלל מחלה או חולשה, די לה אם תתפלל תפלה קצרה בלבד (דהיינו שבח, תפלה והודאה בקיצור), ואז מותרת אף בסעודה 296.

 

קפד. חולה שיש בו סכנה, הצריך לעבור בהשכמה ניתוח דחוף ויודע שלא תהיה לו אפשרות להתפלל באותו יום, יתפלל משיעלה עמוד השחר עד ברכת "יוצר אור", וכשיגיע הזמן של "בכדי שיראה את חבירו בריחוק ד' אמות", ילבש טליתו וימשיך מ"יוצר אור" והלאה 297. ואם הניחוח יתבצע עוד מוקדם מזה, יתפלל כל התפלה אפילו מעמוד השחר 298. ויתפלל תפלת מוסף אחרי תפלת שחרית 299.

 

קפה. חולה שאינו יכול לדבר, יהרהר את כל התפלה בלבו 300. לאחר זמן, כאשר יוכל לדבר, יזכיר יציאת מצרים, ואפילו עבר זמן התפלה, כי זמן הזכרתה כל היום 301. וכן אם המקום בו נמצא אינו נקי לגמרי, ואינו יכול לנקותו מפני היותו אנוס, יהרהר בלבו ובלבד שלא יהא המקום מטונף לגמרי, דאסור להרהר בדברי תורה במקום הטינופת 302. ויחשוב בלבו שמחוייב אך אינו יכול לקיים, ויצטער על זה, וד' יראה ללב ליתן לו שכר המחשבה כיון שהוא אנוס 303.

 

 

288. או"ח סי' פט סע' ג.

289. שמירת שבת כהלכתה פרק נ"ב סע' ט.

290. או"ח סי' רעא סע' ד.

291. שם סי' רפט סע' א.

292. משנה ברורה שם ס"ק ו.

293. שם סי' פט סע' ג.

294. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, לב אברהם ח"ב עמ' כ.

295. רמ"א סי' פט סע' ג ומשנה ברורה ס"ק כב וביה"ל ד"ה ולא.

296. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

297. או"ח סי' נח סע' ג וראה במשנה ברורה ס"ק יג וביה"ל סע' א ד"ה זמן וכף החיים ס"ק יז.

298. ראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' נח ס"ק א (עמ' כד).

299. או"ח סי' רפו משנה ברורה ס"ק א.

300. שם סי' סב סע' ד וסי' צד סע' ו ברמ"א. וראה במשנה ברורה ס"ק ז וביה"ל ד"ה יצא. וע"ע במשנה ברורה סי' צד ס"ק כא, ובנשמת אברהם כרך א או"ח סי' סב ס"ק א (עמ' כו) וסי' צד ס"ק ג (עמ' סב).

301. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

302. רמ"א שם.

303. משנה ברורה סי' סב ס"ק ט.