נרות שבת

 

קפו. אשה שמחמת מחלתה לא יכלה להדליק נרות שבת, איננה צריכה להוסיף נר להבא 304, וה"ה אם היתה עסוקה בטיפול בבנה החולה 305.

 

קפז. המנהג הוא שכל אשה נשואה מדליקה במקום אכילתה ומברכת. לכן, אשה הנמצאת בבית החולים או יולדת הנמצאת בבית הבראה וכו', תדליק ליד שולחן סעודתה. ואם היא צריכה לאכול בהיותה במיטתה והיא מדליקה ליד מיטתה, יש להקפיד להשאיר את הנרות במקומם ולא להעבירם לחדר אחר לאחר שהדליקה 306. בדיעבד, יכולה להדליק בהיותה במיטתה ויעבירו את הנרות לשולחן בחדר האוכל 307. ואם האשה בביתה, ידליק בעלה במקום האכילה 308, או - במקום הצורך - תדליק היא את הנרות במקומה ויעבירו את הנרות לשולחן האכילה 309.

 

קפח. אשה השוכבת בבית החולים ואי אפשר לה להדליק נרות שעוה או ששכחה להכינם, תדליק נרות חשמל אך לא תברך על הדלקה זו כי קיימת מחלוקת גדולה באחרונים אם ניתן לצאת ידי חובה בהדלקת נרות חשמל 310. וספק ברכות להקל 311. אך ראה בשמירת שבת כהלכתה 312 שכותב שיש לברך על הדלקה זו. וראה שם 313 בדעתו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שעדיף להדליק פנס המופעל על ידי מצבר רגיל מלהדליק אור חשמל. ואם האור או הפנם כבר דולקים - צריכים לכבותם ולחזור ולהדליקם לשם המצוה 314.

וכן ביום-טוב, אם אין לה נרות רגילים, תדליק נרות חשמל לפני כניסת החג.

קפט. אשה השוכבת בבית חולים והדליקה נרות שבת סמוך למיטתה, צריכה מאד להיזהר שלא להשתמש לאורם לדבר שיש בו משום ביזוי המצוה של נרות שבת, וכן לא להניח לפניהם דבר מטונף וכיוצא בזה 315. וראה לעיל סע' צב.

 

קצ. אשה עיורת, ידליק הבעל את הנרות וגם יברך. ואם מתגוררת לבדה, תדליק היא וגם תברך. אך אם היא גרה ביחד עם אחרים החייבים בהדלקה, תדליק גם היא, אך לא תברך, וטוב אם תשמע את הברכה ממי שמכון להוציאה 316.

 

קצא. אשה היודעת מראש שלא תיהנה מנרות שבת (למשל כשצריכה לעבור ניתוח דחוף לפני השקיעה ותחזור לחדרה רק בלילה, לאחר שהנרות כבר כבו), וגם אין מישהו אחר שיהנה מהם - לא תדליק בברכה 317.

 

 

304. ראה סי' רסג משנה ברורה ס"ק ז.

305. שמירת שבת כהלכתה פרק מ"ג סע' ה.

306. שם פרק מ"ה סע' ו.

307. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

308. משנה ברורה ס"ק יא.

309. משנה ברורה ס"ק מח. שמירת שבת כהלכתה פרק מ"ג סע' לט.

310. ראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' רסג ס"ק ג (עמ' קח).

311. שו"ת יביע אומר ח"ב או"ח סי' יז.

312. פרק מ"ג סע' ד.

313. שם הערה כב.

314. שם פרק מ"ג סע' לב.

315. שם סע' מא.

316. שם סע' י.

317. מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א, נשמת אברהם כרך א או"ח סי' רסג ס"ק ד (עמ' קי). וראה בשמירת שבת כהלכתה פרק מ"ג סע' יז.