הבדלה

 

רו. במוצאי שבת, אסור לעשות שום מלאכה קודם שמבדיל, בברכת "חונן הדעת" שבתפלת שמונה עשרה, או על הכוס, או אפילו רק באמירת "המבדיל" בלי שם ומלכות 353. ולכן, חולה שאינו יכול להתפלל, יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" בלי שם ומלכות 354, והוא הדין באשה 355.

 

רז. אסור לאכול או לשתות (פרט למים) עד שיבדיל הבדלה גמורה על הכום 356 של יין או בירה 357.

 

רח. אשה השוכבת בבית החולים, לכתחילה לא תבדיל לעצמה אלא תשתדל לשמוע הבדלה מאיש שעדיין לא הבדיל 358. אין לה מי שיוציאה ידי חובת הבדלה, תבדיל לעצמה ותשתה מן היין 359 כדי לא לבטל מצות הבדלה, ולא תברך על הנר 360. וראה בכף החיימ 361 שגם ברכת "המבדיל" תאמר בלי שם ומלכות.

 

רט. חולה שלא הבדיל במוצאי שבת וגם לא שמע הבדלה מאחר, יבדיל כשיוכל, בין בלילה ובין ביום (אחר תפלת שחרית), ומבדיל עד סוף יום שלישי קודם שקיעת החמה, אבל אינו מברך על הבשמים וגם לא על הנר אלא בליל מוצאי שבת בלבד. לא הבדיל במוצאי יום-טוב או במוצאי יום הכיפורים (כשחל באמצע השבוע), מבדיל כל היום שלמחרת עד שקיעת החמה ולא יותר. במוצאי יום הכיפורים אינו מברך על האור אלא בלילה בלבד 362. ולגבי מוצאי ראש השנה שלמחרתו צום גדליה ואינו יכול לשתות את היין, ראה בשמירת שבת כהלכתה 363.

 

רי. חולה השוכב בבית החולים ואין לו אפשרות להבדיל אלא על נר של חשמל, אל לו לברך ברכת "מאורי האש" על נר של ניאון וגם יקפיד שלא לברך על נר של חשמל 364.

 

ריא. סומא אינו מברך על הנר וגם לא יברך ברכה זו כדי להוציא אחרים בברכתו הגם שהם נהנים מיד לאחר ברכתו 365. אך יש פוסקים שסומא אינו מבדיל כלל ודי שהבדיל בתפלה. ומה טוב אם ישמע הבדלה מאחר שמבדיל ויצא ידי חובתו 366.

 

 

353. או"ח סי' רצט סע' י ומשנ"ב שם ס"ק לג.

354. או"ח שם ומשנה ברורה ס"ק לד.

355. רמ"א סי' רצט סע' י.

356. שם סע' א ומשנה ברורה ס"ק לה.

357. או"ח סי' רצו סע' ב.

358. רמ"א סי' רצו סע' ח ומשנ"ב ס"ק לו.

359. משנה ברורה שם ס"ק לה.

360. או"ח שם סע' ח בביאור הלכה ד"ה לא.

361. או"ח סי' רצו ס"ק נה.

362. שמירת שבת כהלכתה פרק נ"ח סע' כ.

363. שם בהערה וכן בפרק ס"ב הערה י.

364. כף החיים סי' רצח ס"ק עא. וראה שמירת שבת כהלכתה פרק ס"א הערה קו שכך גם נוטה דעתו

של הגרט"ז אויערבאך זצ"ל. וראה מחלוקת הפוסקים בזה, או"ח סי' רצח סע' טו ביה"ל ד"ה או בתוך, ובלב אברהם ח"ב פכ"ה סע' יט. וראה בשו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' לח וחט"ו סי' ג.

365. שמירת שבת כהלכתה פרק ס"א סע' כא.

366. שם הערה נ. כף החיים סי' רצח ס"ק סח בשם הרשב"א.