סוכות

 

רנז. חולה במקצת (כגון שחש בראשו או בעיניו) פטור ממצות סוכה, אפילו בלילה הראשון 452, אם הישיבה בסוכה קשה עליו 453. ואם לאחר חצות הלילה הראשון הבריא - יקדש בסוכה, ואם אוכל יותר מ54- גרם לחם יברך "לישב בסוכה" 454.

 

רנח. בלילה הראשון, אסור לאכול אפילו כזית לחם (27 גרם) מחוץ לסוכה, ובו יוצא ידי חובת ישיבה בסוכה באכילת כזית פת תוך כדי אכילת פרס שהוא 4-2 דקות ומברך עליו "לישב בסוכה". ואם יכול, בודאי מן הנכון שיאכל יותר מכביצה (54 גרם) כדי לצאת כל הדעות 455.

 

רנט. בלילה הראשון אינו יוצא ידי חובתו אלא בכזית לחם אך לא בעוגה 456.

 

רס. אשה פטורה ממצות סוכה *456.

 

רסא. אין לאכול לפני שקיים מצות נטילת לולב 457, אך חולה שלא יוכל לקיים מצוה זו עד שעה מאוחרת ביום וקשה לו אם לא יאכל, רשאי לקדש ולאכול לאחר שהתפלל תפלת שחרית, ולפחות יברך ברכת התורה ויקרא פרשה ראשונה של קריאת שמע 458.

 

רסב. חולה שלא קידש וגם לא שמע קידוש בלילה הראשון וכן לא בירך ברכת שהחיינו (אפילו מתוך שכחה), אזי בארץ-ישראל מברך שהחיינו במשך כל ימי חול המועד, ובחו"ל במשך כל היום הראשון של החג. ואם לא בירך בלילה יום-טוב שני של גלויות (בחוץ לארץ) - יברך, כשנזכר, במשך כל ימי חול המועד 459.

 

 

452. סי' תרלט סע' ג.

453. משנה ברורה שם ס"ק כו.

454. משנה ברורה שם סוס"ק כב. וראה לעיל הערה 325.

455. סי' תרלט משנה ברורה ס"ק כב.

456. משנה ברורה שם ס"ק כא.

456*. או"ח סימן תרמ סעיף א.

457. סי' תרצב מגן אברהם ס"ק ז ומשנה ברורה סוס"ק טו.

458. ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' מה.

459. או"ח סי' תעג משנה ברורה ס"ק א.

 

 

שמיני עצרת

 

רסג. ראה סעיף רסב לגבי ברכת שהחיינו.

 

שמחת תורה

 

רסד. ראה סעיף רסב לגבי ברכת שהחיינו בחוץ לארץ.