חול המועד

 

רעו. מותר לעשות כל מה שדרוש לצורך רפואתו של חולה, גם עבור חולה שאין בו סכנה, ואפילו אינו חש אלא מיחושים בעלמא או שרצונו לשמור על

בריאותו 494.

 

רעז. לעומת מה שנאמר בסעיף הקודם, רצוי שלא להזמין תור למרפאה - והוא הדין למרפאת שיניים - במשך חול המועד, אם המדובר בבדיקה שגרתית

בלבד 495.

 

 

 

494. או"ח סי' תקלב סע' ב ומשנה ברורה ס"ק ה. שמירת שבת כהלכתה פרק ס"ו סע' כ.

495. שמירת שבת כהלכתה שם הערה פח. שו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' עח.

 

 

שלושה מוחלין להם על כל עונותיהם, חולה שנתרפא וכו' 496.

 

496. בעל הטורים על שמות כא, יט. ומקורו כנראה בילקוט תימני מובא בתורה שלמה על שמות שם. ומובא בספר תוספות השלם (פירושי תורה לבעלי התוס'), שמות שם בשם ר"י החסיד. וראה בירושלמי (בכורים פ"ג ה"ג) שלא נזכר שם חולה, וכן בביאור הגר"א על אהע"ז סי' סא ס"ק ו.