רחיצת ידים

 

יג. רופא הבא לרחוץ ידיו, לפני או אחרי הטיפול בחולה, ישתמש בסבון נוזלי. אם אין סבון נוזלי בנמצא - ירחץ את ידיו בסבון רגיל. ואם אפשר, ישתמש בסבון זה תחת קילוח המים מן הברז 40. אם מדובר על חולה שאין בו סכנה, אסור להשתמש במים חמים שחוממו בדוד חשמלי (בוילר) [וטוב גם שלא להשתמש בדוד שמש 41] שנכנסים אליו מים קרים במקום אלה שבהם משתמשים 42, אלא אם גוי יפתח את הברז וגם יסגור. אם מדובר על בדיקה או טיפול בחולה שיש בו סכנה, מותר להשתמש במים חמים מהבוילר גם אם יצטרך הוא בעצמו לפתוח את הברז (ואם אפשר, יעשה זאת על ידי שינוי), אך יבקש מגוי לסגור את הברז. ואם יש ספק, אפילו ספק רחוק, שיצטרך למים חמים נוספים במשך השבת עבור חולה כזה, מותר לרופא עצמו לסגור את הברז 43. אחר בדיקה או טיפול, גם אם נעשו בחולה שיש בו סכנה, מותר לרופא לרחוץ ידיו במים מהבוילר רק אם גוי יפתח ויסגור הברז עבורו 44.

            ביום-טוב, לעומת זאת, מותר להשתמש במים חמים מהבוילר, ללא מיגבלות 45.

 

40. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' יא.

41. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

42. ראה שמירת שבת כהלכתה פרק א סע' לט.

43. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, לב אברהם חלק א עמ' טו הערה על פרק ו סע' כב.

44. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

45. שמירת שבת כהלכתה פרק ב סע' ז.