בדיקת החולה

 

טו. מותר לבדוק חולה, בדיקה גופנית, כפי שרגילים לעשות ביום חול, כולל מדידת הדופק, חום ולחץ דם 47. מותר להשתמש בגלאי חום, שבו אין האותיות ניכרות מקודם, רק עבור חולה שיש בו חשש סכנה, כשלא ניתן למדוד לו חום במדחום רגיל 48.

 

טז. יש לבקש מגוי לרשום את הפרטים החשובים של תולדות המחלה והבדיקה. אם אין גוי בנמצא והחולה יש בו סכנה, כי אז, אם יש חשש שהחולה לא יקבל טיפול נכון במשך השבת עקב העדר הפרטים החשובים בגליונו, ירשום אותם הרופא ביד שמאל (אם בדרך כלל הוא כותב ביד ימין). אם זמנו של הרופא בהול וחייב הוא להתפנות במהירות האפשרית לחולה אחר שיש בו חשש סכנה, יכתוב אפילו ביד ימין. ומוטב לצייר חלקי הגוף ולרשום בקצרה פרטי הממצאים כגון אוושות, גודל הכבד וטחול, ממצאים נוירולוגים וכו' מלכתוב את כל אלה, כי בדרך זו הוא ממעט באיסורי תורה 49.

            אם החולה אין בו סכנה, מותר לבקש מגוי לרשום את הפרטים החשובים 50, אך אין לרופא עצמו לכתוב שום דבר, אפילו בשינוי 51.

                       

יז. סטטוסקופ שהתפרק (כגון שראשו יצא מצינור הגומי), אסור לחזור ולחברו, וישתמש בסטטוסקופ אחר 52.

 

47. שם פרק מ סע' ב. ועיין שם פרטי דינים לשימוש במד-חום. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל מאורי אש דף לג ע"ב.

48. שמירת שבת כהלכתה שם והערה ח* בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

49. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

50. או"ח סי' שכח סע' יז ומשנה ברורה ס"ק מז.

51. שם סע' יז.

52. ראה סי' שיג סע' ו בביאור הלכה ד"ה דרכה - שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.