בדיקות עזר

 

יח. חולה שיש בו סכנה או ספק סכנה, מותר לערוך לו בשבת כל בדיקה העשוייה לתרום לאבחנת מחלתו או לטיפול בו ואפילו אם היא כרוכה באיסורי תורה. ולכן מותר לקחת ממנו דם, לערוך לו בדיקת א.ק.ג., צילומים וכו'. מאידך, אין לערוך לו שום בדיקה לצרכים שגרתיים ("רוטינה") - כגון א.ק.ג. או צילום חזה - כשאין שום חשש למחלת לב או ריאות, ואין לקחת ממנו דם יתר על הדרוש כדי לעשות בדיקות שגרתיות (ראה הפרק "הוצאת דם", סעיף כז).

 

יט. בחולה שיש בו סכנה, מותר להשתמש במכשירים המופעלים בחשמל, לבדיקת הגרון, האוזניים או קרקעית העיניים, והוא הדין כל מכשיר שיעזור באבחנה או טיפול של חולה כזה. וישתדל להפעילם על ידי גוי או בשינוי (עם גב היד או גב האצבע), אלא אם זמנו בהול. ראה סעיף ה.

            לאחר גמר השימוש במכשיר יכבה אותו, אם אפשר על ידי גוי או בשינוי. גם כיבוי מכשיר המופעל בסוללה, ייעשה על ידי גוי או בשינוי 53. כיבוי המכשיר מותר רק אם משער שיצטרך לחזור ולהשתמש בו באותה שבת.

 

כ. בזמן הבדיקה באנדוסקופ או ברונכוסקופ, מותר לצלם את הממצאים במצלמה, מסרטה או בוידיאו, אפילו אין בהם צורך באותה שבת, אלא הם עשויים להידרש בעתיד לצורך מעקב והשוואה כדי לדעת אם הממצא, בחולה זה, משתנה או לא. אין היתר לעשות זאת אם המטרה היא ללמד רופאים אחרים או סטודנטים. אין לפתח את הצילומים בשבת 54, אלא אם כן יש בהם צורך מיידי כדי לטפל בחולה. מותר גם לבצע ביופסיה תוך כדי הבדיקה ולהכניס את הריקמה לחומר משמר 55.

 

 

53. כי אם לא יכבהו ועל ידי כן יצטרך בשבת להחליף את הסוללה, יתכן שעובר על איסור בונה – שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

54. שו"ת הר צבי יו"ד סי' רל. שו"ת שבט הלוי חלק א סי' קכא סע' ג. וראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' שמ ס"ק ו (עמ' רמח).

55. נשמת אברהם כרך ב יו"ד סי' שמט ס"ק ב6 (עמ' רנח) וכרך ד או"ח סי' שכא ס"ק א (עמ' לב).