הוצאת דם

 

כז. מותר להוציא דם - בין מהאצבע, בין מהוריד ובין מהעורק - רק בחולה שיש בו סכנה או חשש סכנה ואפילו אם לא תתקבלנה תשובות הבדיקה עד למחרת, אם בדיקת הדם דרושה לקביעת האבחנה או המשך הטיפול. יש להשתדל להוציא בבת אתת את כל כמות הדם הדרושה אך לא לקחת, למשל, גם מהעורק וגם מהוריד 58. אין לקחת דם יתר על הדרוש, כדי לערוך בדיקות שגרתיות, אלא אם כן עושה זאת בפעולה אחת. לכן, כשלוקת דם על ידי מבחנות שהדם נשאב לתוכן על ידי ריק (ואקום) שבתוך המבחנה (vacutainer), מותר למלאות את כל המבתנה בדם אף על פי שאינו זקוק עתה אלא לחציו והיתר לוקח עבור בדיקות שגרתיות שייערכו לאחר השבת. אך כשלוקח דם במזרק רגיל, כיון שהוא שואב וחוזר ושואב עד שהמזרק מלא, מותר לקתת רק את כמות הדם הדרושה עתה לבדיקה המדוברת 59.

 

כח. מותר להשתמש בגלוקומטר לשם בדיקת רמת הסוכר בדם בחולה שיש בו סכנה או חשש סכנה, וכן בחולה שמקבל מספר זריקות אינסולין ביום לפי רמת הסוכר, אך יפעיל את המכשיר על ידי גוי או בשינוי (דהיינו בגב האצבע או בגב היד) 60.

 

כט. בדיקות דם וכו' הנשלחות בשבת למעבדה, וכמובן חייבים לכתוב על המבחנה ו/או על טופס הבקשה את פרטי זיהוי החולה, יבקש מגוי לכתוב אותם, ואם אין גוי יכתוב הרופא ביד שמאל, ויכתוב רק מה שנחוץ (ראה הפרק "כתיבה", להלן סעיף עג).

 

ל. כשחוזרות מהמעבדה תוצאות של כמה בדיקות השייכות לחולים שונים, אסור למיין אותן לשם הכנסתן לתיקו של כל חולה וחולה אלא יסתכל על כל טופס תוצאה בנפרד ומיד יכניסנו לתיק של החולה 61.

 

הוצאת נוזל מחלל הגוף

 

לא. מותר לשאוב נוזל מחלל הגוף - כגון מהבטן, מבית החזה, מפרק או בניקור מותני - לשם אבחנה או לשם טיפול 62, וכן מותר לשאוב מפצע מוגלה הגורמת לחום, ואף מותר לפתוח את הפצע בסכין או במספריים 63.

 

 

58. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' כז.

59. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

60. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל וממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

61. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' לה. ובשו"ת ציץ אליעזר חלק י"ב סי' לה מתיר. וראה בלב אברהם ח"א עמ' כה.

62. בעיקרון מותר גם בחולה שאין בו סכנה כי הנוזל "מיפקד פקיד" - שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

63. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ה סע' טז. ועיין שם פרטי דינים. וראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' שכח ס"ק סד ו-סה (עמ' רד). ושם, עמ' שמט בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.