בדיקת שתן

 

לב. בחולה שיש בו חשש סכנה, מותר לבדוק את השתן באמצעות נייר מיוחד, אך טוב לעשותו באופן שהשתן יתקרב מאליו לנייר, כי זה נחשב גרמא 64.

 

64. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בשמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג הערה פג.

 

 

זריקות ועירוי תוך-ורידי

 

לג. מותר לקרוע את נייר העטיפה שמסביב למזרקים, שקיות וכו', ואף מותר לחתוך במקום המיוחד לכך, אבל לכתחילה לא יקרע במקום האותיות 65. מותר לקרוע בין שתי אותיות של מלה אחת 66. ראה לעיל סע' ה.

 

לד. מותר להזריק, אפילו לחולה שאין בו סכנה, זריקה תת-עורית או תוך-שרירית 67 אך אסור לנקות את מקום ההזרקה בצמר גפן ספוג בחומר מנקה אלא ישתמש בבד סינטטי שאינו סופג או ישפוך את הכוהל על מקום ההזרקה ואחר ינגבו בצמר גפן 68. ישתדל להשתמש במזרק שכבר מחוברת אליו מבעוד יום מחט מתאימה, אך בשעת הדחק מותר גם לחבר מזרק למחט מתאימה 69.

 

לה. אסור להזריק זריקה תוך-ורידית אלא לחולה שיש בו סכנה או ספק סכנה 70. וכן אין להכניס צינור ("קנולה") לתוך הוריד, כדי שיהיה "וריד פתוח" לעת הצורך אלא אם כן מדובר בחולה שיש בו סכנה או ספק סכנה, והרופא חושש שלעת הצורך חייב להיות וריד פתוח לטיפול מידי. במה דברים אמורים, כשמכנים לראשונה מחט לוריד, אך אם כבר נמצא צינור בתוך הוריד, מותר להזריק דרכו גם לחולה שאין בו סכנה.

 

לו. מותר להזריק מורפיום תוך-ורידית לחולה שיש בו סכנה והסובל מכאבים קשים, כי כל דבר שמרענן ומרגיע אותו יש בו משום ספק הצלה לחיי שעה ולכן חייבים לטפל במכאוביו בכל מקרה 71.

 

 

65. שם סע' ד ופרק ט סע' ד.

66. שם פרק ט הערה מח.

67. שם פרק ל"ג סע' ז.

68. שם סע' י.

69. ראה מה שכתב הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בשמירת שבת כהלכתה חלק ג פרק ל"ה הערה סג, וכן אמר לנו מורנו ורבנו הגאון זצ"ל. וראה לעיל חאו"ח סי' שיג ס"ק א. ועוד עיין בשמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג הערה מג ובנשמת אברהם כרך א או"ח סי' שיג ס"ק א ושם עמ' שנה-שסד. וראה בשו"ת אור לציון חלק ב פרק ל"ו סע' יט, שאוסר.

70. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב סע' נח. וראה בנשמת אברהם כרך א או"ח סי' שכ ס"ק א (עמ' קנח).

71. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל. וראה בשמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב הערה קן.