תפירה

 

מה. חיבור קצוות חתך על ידי תפירתו, יש בו משום ספק איסור דאורייתא ולכן מותר רק בחולה שיש בו סכנה, דהיינו אם הפצע עמוק ויש חשש של זיהום או שיש דימום שלא ניתן לעצרו על ידי לחץ בלבד 88. מאידך, מותר לחבר כל חתך אחר עם פלסטר (מחותך מבעוד יום), "פרפר" או דבק מיוחד 89.

 

מו. חולה שמת באמצע ניתוח בשבת, אסור לתפור את מקום הניתוח. אם נפתח חלל הגוף, כגון הבטן או החזה, מותר להכניס לתוכו חתיכות גדולות של צמר-גפן כדי למנוע יציאת איברים פנימיים וכדי שייספג הדם ולא יישפך מחוץ לגוף בעת טילטול הגופה מחדר הניתות לחדר המתים 90. מותר לבקש מרופא גוי שיתפור את החתך 91, ואם אין שם גוי שיכול לתפור את המת, מותר לרופא יהודי לעשות זאת בשינוי, דהיינו ביד שמאל, כי גדול כבוד המת 92.

 

 

88. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והגרי"ש אלישיב שליט"א, נשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' שמ ס"ק יב (עמ' ס-סב).

89. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל ראה לעיל חלק או"ח סי' שמ ס"ק ב.

90. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

91. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א, וראה נשמת אברהם כרך ד חלק או"ח סי' שמ סוף ס"ק ב (עמ' סג).

92. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל, ראה לעיל חלק או"ח סי' שמ ס"ק ג.