קוצב לב

 

מז. חולה שיש בו סכנה או ספק סכנה הזקוק לקוצב לב זמני, מותר להכניס את הקוצב בשבת כפי שעושים ביום חול, תוך כדי שימוש בשיקוף וכו'. אין להחליף בשבת קוצב לב זמני שמתפקד בקוצב קבוע אלא מחכים ליום ראשון.

 

מח. חולה המחובר לקוצב לב זמני, מותר להתהיל לגמול אותו אפילו בשבת כי עצם היות הקוצב בלבו מהווה מקום לסיבוכים העלולים לסכן אותו.

 

 

גמילה ממכשיר הנשמה

 

מט. חולה המונשם ומצבו הולך וטוב, מותר להתהיל לגמול אותו מהמכשיר אפילו בשבת על אף שפעולה זו כרוכה בחילול שבת דאורייתא, כי עצם היותו מונשם עם צינור בקנה מהווה גם מקום לסיבוכים העלולים לסכן אותו.

 

טיפול בשברים

 

נ. מותר לצלם חולה עם שבר רציני (דהיינו שעלול לגרום, ללא טיפול, לסכנת נפשות) ולטפל בו כרגיל.

 

נא. מותר לקבע שבר או עצם שנפרקה, על ידי "קרש" מאולתר ותחבושת, לפני ששולחים את החולה לבית החולים.

 

נב. עצם שנפרקה מחיבורה, מותר להחזירה למקומה כיון שיש בהימנעות מכך משום סכנת אבר ולפעמים גם משום סכנת נפשות. אם יש צורך בהרדמה, מותר לעשות זאת רק על ידי איסורי דרבנן כשמדובר על סכנת אבר בלבד, ובסכנת נפשות גם על ידי איסורי דאורייתא 93.

 

נג. עצם שנשברה ואין בה משום סכנת כל הגוף - כגון שבר סגור בעצמות קטנות של הגפה - מותר לחובשה 94 אין ליהודי לשים עליה גבם 95 אך מותר לומר לגוי לעשות זאת 96. ואם יש חשש שהשבר יסכן את החולה, מטפלים בו כפי שמטפלים ביום חול 97.

 

נד. גבס שגורם לכאבים חזקים או לסימנים של מצוקה במחזור הדם בגפה, מותר להסירו בשבת אם יש ספק שהמצב יכול להגיע לסכנת נפשות. וישתדל להפעיל את מכשיר החיתוך על ידי גוי או בשינוי 98. וראה לעיל סע' ה.

 

 

93. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג סע' יז. נשמת אברהם כרך א או"ח סי' שכח ס"ק סח (עמ' רה).

94. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ג סע' יח.

95. שם סע' ג.

96. שם פרק ל"ח סע' ו.

97. שם פרק ל"ה סע' ה.

98. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.