ניתוחים

 

נה. אין לערוך שום הכנות הכרוכות באיסורי תורה (כגון לקיחת דמים, צילומים וכו'), לקראת ניתוח שיתבצע אחרי השבת בחולה שיש בו סכנה, אלא אם כן דחיית ההכנות עד למוצאי השבת עלולה לדחות ניתוח דחוף בחולה אחר שיש בו סכנה, או שהניתוח בחולה מסוכן זה יידחה עד למחרת היום. ויתכן שמותר לעשות ההכנות שאין בהן אלא איסור דרבנן (כגון חוקן ניקוי) לצורך ניתוח שאחרי שבת, גם לצורך חולה שאין בו סכנה, אם לא ניתן לדחות את הניתוח ליום אחר 99. לענין "טופס הסכמה" ראה: "בית חולים" (להלן סעיף ק).

 

נו. אין לבצע כל ניתוח - בין קטן בין גדול - אלא אם כן הניתוח הוא דחוף ואי ביצוע הניתוח מסכן את החולה. גם על רופא מרדים חובה לברר לפני כל ניתוח בשבת אם אמנם יש היתר הלכתי לבצע את הניתוח דוקא בשבת.

            בכל מקרה של מחלה חריפה מסוכנת שבהולים בגללה ושמצריכה ניתוח, חייבים לטפל ולנתח בשבת אם ניתן לבצע זאת מיד, גם אם ביום חול היו דוחים את הניתוח ליום או יומיים בשל היות כל חדרי הניתוח תפוסים בניתוחים אחרים דחופים יותר, וכדומה 100.

                       

נז. כשמנתחים חולה שיש בו סכנה, מבצעים את הניתוח כפי שעושים ביום חול.

 

נח. אם לא ניתן להשהות כתיבת דו"ח הניתוח עד אחרי צאת השבת, ואי כתיבת הדו"ח עד מוצאי שבת עלולה לפגוע בהמשך טיפולו של החולה בשבת, מותר להכתיב את הדו"ח לגוי או לכותבו ביד שמאל. ואם אי אפשר, יכתוב - מה שנחוץ - בידו הימנית. וראה הפרק "כתיבה" (להלן סעיף עג).

 

נט. חולה שיצא מכלל סכנה אחרי הניתוח, מותר להחליף לו את התחבושת הישנה בחדשה 101 ולשים עליה חומר חיטוי נוזלי 102, אך מבלי לעבור על איסור סחיטה 103. ואם מדובר בחולה שיש בו סכנה, מותר גם לשים עליה משחה לפי הצורך.

 

 

99. כתב לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א. וראה שמ' שבת כהלכתה פרק מ סע' לח.

100. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

101. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ה סע' כ.

102. שם סע' יב.

103. שם סע' יא.