הריון ולידה

 

ס. חשוב לדעת שעל אף שלדעת מרן, לחולה שיש בו סכנה עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול, ומשתדלין שלא לעשות על ידי אינו יהודי אלא על ידי ישראל גדולים ובני דעת, ראה לעיל סע' ה (לעומת הרמ"א האומר שאם אפשר לעשות בלא דיהוי ובלא איחור על ידי שינוי - עושה על ידי שינוי, ואם אפשר לעשות על ידי אינו יהודי בלא איחור כלל, עושין על ידי אינו יהודי), הרי שביולדת - על אף שהיא מוגדרת כחולה שיש בו סכנה ומחללין עליה השבת לכל מה שצריכה - מכל מקום, גם לדעת מרן, בכל מה שיכולין לשנות - משנין 104. וראה במשנה ברורה הטעם 105. אך מוסיף המשנה ברורה: וכל זה בדליכא עיכוב ליולדת, אבל אם אינו נעשה בזריזות בשינוי כמו בלא שינוי (בדבר שצריך זירוז), מצוה לעשות בלא שינוי למהר הדבר בכל כוחו, עכ"ל 106.

 

סא. בערב שבת אין להתחיל השראת לידה ("זירוז") כדי שהלידה תהיה בשבת, והוא הדין שאין לעשות זאת בשבת, אלא אם כן יש חשש סכנה ליולדת או לעובר 107. מצד שני, כשיש סיבה רפואית, מותר לסייע ליולדת לקצר את משך הלידה (אוגמנטציה) אפילו בשבת.

 

סב. ברגע שהאשה מרגישה שהגיעה שעת הלידה, מותר לה לטלפן לאמבולנס או מונית ולנסוע לבית החולים, וכן מותר לעשות את כל ההכנות הקשורות ללידה, אך בכל זאת, אין לחלל עליה את השבת בדברים שאפשר להשהות את עשייתם עד לרגע פתיחת הרחם לקראת הלידה, או כשהדם או המים מתחילים לשתות, או כשאין היא יכולה כבר ללכת 108. ולגבי הסימן של פתיחת הרחם, בדרך כלל - אם אין סיבוכים או סיבה אחרת - מחכים עד שמתחיל השלב הפעיל של תהליך הלידה (דהיינו צירים כואבים ומחיקת צוואר הרחם או פתיחה של 3-4 ס"מ), לפני שמחללים את השבת כגון בהכנסת עירוי כדי שיהיה מוכן לשימוש לעת הצורך.

 

סג. מיד לאחר הלידה מניחים שני מהדקים על חבל הטבור וחותכים ביניהם. מותר גם  להשתמש בסרט כדי לקשור את חבל הטבור בשתי מקומות, בכל אחת בקשר כפול, לפני שחותכים ביניהם 109.

 

סד. במקרה של אפיזיוטומיה, אזי לאחרי הלידה צריכים לתפור את החתך מיד, גם אם כמעט ואין דימום ואפילו אם נשאר רק זמן מועט עד ליציאת השבת 110.

 

סה. מותר לחלל את השבת לכל צרכי התינוק הנולד, כל שיש תקוה שיוכל לחיות, ואפילו חיי שעה בלבד. לעומת זאת אין מקום להתיר כתיבת שם האם על סרט-בד אותו מצמידים מיד אחרי הלידה על ידו של התינוק. אם ניתן, יש להכין את הסרט מבעוד יום. לא הוכן מבעוד יום, מותר לומר לגוי שיכתוב את סימני ההיכר הדרושים 111. את הסרט קושרים לתינוק על ידי קשר ועניבה על גביו אך לא על ידי שני קשרים זה על גב זה 112.

 

סו. אשה המקבלת טיפול כדי שתיכנס להריון והתפתח סיבוך של גירוי-יתר שחלתי (OHSS) העלול לסכן את חייה, מותר לחלל עליה את השבת גם באיסורי תורה, ולעשות כל מה שדרוש.

 

סז. אין לחלל את השבת כדי לעשות שום פעולה להצלת ביצית הנמצא מחוץ לגוף האשה, לפני או אחרי הפריה חוץ-גופית (lVF), אפילו אם כתוצאה מכך האשה תצטרך לעבור מחזור נוסף של טיפול 113.

            אשה המקבלת תרופות כדי להשרות גירוי-יתר שחלתי מבוקר, כהכנה לטיפול בהפריה חוץ-גופית (IVF), והסתבכה בגירוי-יתר שחלתי (OHSS) שעלול לסכן את חייה, מותר לטפל בה על ידי דיקור ושאיבת זקיקים תוך כדי חילול שבת, אך אין לבצע שום פעולה נוספת כדי להפרותם בשבת או לשמרם, אם פעולה זו כרוכה בחילול שבת או יום-טוב 114.

 

סח. אסור לבצע בשבת הפלה (אף שהותרה באופן עקרוני על ידי רב פוסק) אלא אם כן השהייתה עד מוצאי שבת תסכן את המעוברת 115.

 

סט. אשה שעוברה מת מות תוך-רחמי (intrauterine fetal death) אין, בדרך כלל, צורך לחלל עליה את השבת כדי לזרז את תהליך ההפלה. אך אם האשה נמצאת בדיכאון קשה עקב התינוק המת שברחמה, ויש חשש שתסתכן כעת או בעתיד אם נשאיר אותה במצבה הנוכחי עד לאחר השבת, מותר לחלל עליה את השבת, אפילו באיסורי תורה.

 

 

104. או"ח סי' של סע' א.

105. או"ח סי' של ס"ק ה. וראה לעיל חלק או"ח סי' של ס"ק ב.

106. וראה בשו"ת אור לציון חלק ב פרק ל"ו הערה ג וכן שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

107. ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק ל"ב הערה צח.

108. שם פרק ל"ו סע' ט.

109. משום סכנת דימום

110. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

111. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ו סע' יב.

112. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

113. ראה שו"ת שבט הלוי חלק ה סי' מז, מובא בנשמת אברהם כרך ג חלק אהע"ז סי' א ס"ק ה3 (עמ' טו).

114. ראה שו"ת שבט הלוי חלק ה סי' מז, מובא בנשמת אברהם כרך ג חלק אהע"ז סי' א ס"ק ה3 (עמ' טו).

115. פרי מגדים או"ח סי' שכח משבצות זהב ס"ק א.