מכתב שחרור

 

ע. אין כל היתר ליהודי לכתוב בשבת מכתב שחרור לחולה. ואם הוא בגדר של חולה שאין בו סכנה, מותר לבקש מגוי שיכתוב המכתב 116. אם השהיית החולים המשוחררים בחדר מיון תגרום צער לרבים ואי-סדר במוצאי שבת, אזי מותר להכתיב לגוי מכתבי שחרור אפילו עבור חולה שהבריא בינתיים, כי במקום צורך וצער לרבים יש מקום להתיר 117. אין לבקש מגוי לכתוב מכתב שחרור עבור חולה גוי אחר, כי הנכרי עושה זאת בשליחות היהודי 118.

 

 

116. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, נשמת אברהם כרך א או"ח סי' שמ הערה 29 (עמ' רמו).

117. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, נשמת אברהם שם עמ' רמח.

118. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.