תעודת פטירה

 

עא. אין לבצע בדיקת א.ק.ג., ואפילו בשינוי או על ידי גוי, כדי לוודא שהחולה מת.

 

עב. אסור לומר לגוי לכתוב בשבת תעודת פטירה כדי שהרופא יוכל לחתום עליה במוצאי שבת. אולם אם אין דרך אחרת והדבר כרוך בכבוד המת, מותר לעשות זאת 119. ובמת נכרי אין לרופא לומר לרופא נכרי לכתוב את תעודת הפטירה כי הנכרי עושה זאת בשליתות היהודי 120.

 

 

119. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ומו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א, נשמת אברהם כרך א או"ח סי' שמ סע' ו (עמ' רמח).

120. שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל.